Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 18.10.2021 Tlačiť E-mail
Utorok, 26. október 2021 10:54

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd od 4. októbra 2021 do 18. októbra 2021 v rámci monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 celkovo 245 vzoriek, ktoré boli vyšetrené  kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami bolo 224 (91,43 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 41. týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf1


graf2

 

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na nárast takmer vo všetkých krajoch SR, a to v Bratislavskom, Prešovskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Košickom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. K miernemu zvýšeniu vírusovej nálože došlo v Nitrianskom kraji.

graf3

 

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách.

 

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.


Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.


Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky