Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654256
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 42. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 22. október 2021 12:50

chripkaV 42. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 34 156 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 635,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 594,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 828 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (444). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (206) a otitídy (178).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 42. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 796 ochorení (chorobnosť 86,0/100 000), čo predstavuje 5,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 19,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Prešovskom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (330,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 42. kalendárnom týždni hlásené    v 66 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 60 materských škôl (28 v Košickom kraji, 21 v  Žilinskom kraji, deväť v Nitrianskom kraji a dve v Trnavskom kraji) a šesť základných škôl (štyri v Nitrianskom kraji, jedna v Žilinskom kraji a jedna v Košickom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva boli v 42. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrené štyri nazofaryngeálne výtery a 31 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, tri vzorky na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a tri vzorky pozitívne na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  42. kalendárnom týždni 2021

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 42. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.  

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 42. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 12 596 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 13,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 42. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 4 511 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 37,3 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 3 812 685 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 446 305 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 38 846 987 antigénových testov, z toho bolo 402 945 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 1 052 pacientov. Ochoreniu podľahlo 12 883 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 20 – 24 rokov a 45 – 54 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 268 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 261 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 237 vzorkách, čo predstavuje 90,8 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Košickom a Trenčianskom kraji a najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 15. 10. 2021 do 21. 10. 2021) potvrdených prípadov

 COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovošpecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky