20.10.2021 – 257. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorá upravuje systém návštev v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených Tlačiť E-mail
Streda, 20. október 2021 15:11

Účinnosť vyhlášky: od 25.10.2021


Vestník vlády SR - vyhláška 257 v plnom znení
(pdf)

 

  • Vyhláška upravuje systém návštev v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených. Podmienky návštev sú stanovené rovnako pre všetky farby okresov podľa COVID automatu (stupeň Monitoring, stupeň Ostražitosť a 1., 2., 3., stupeň ohrozenia). Je v nich stanovený zákaz návštev, pričom sa nevzťahuje na návštevy, ktoré:

  • sú kompletne zaočkované (najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou; najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou; najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola podaná do 180 dní od prekonania COVID-19),

  • prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

  • sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu (povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov a dva mesiace veku).

  • sú kňazmi za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

  • navštevujú osoby, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.

Potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 či negatívnom výsledku testu je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie, ak je vydaný; inak je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od návštevníkov predloženie príslušného dokladu a do tohto dokladu je tiež oprávnený nahliadnuť. Návštevy musia dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.


Za návštevu sa na účely vyhlášky nepovažuje prítomnosť

  • osôb pri výkone zverenej právomoci orgánu verejnej moci alebo kontrolnej činnosti orgánu verejnej moci v zmysle príslušných osobitných právnych predpisov (ide napríklad o príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, súdnych úradníkov, znalcov, ombudsmanku, poslancov NR SR, zástupcov MS SR, zástupcov medzinárodných kontrolných orgánov a komisií),

  • osôb, ktoré v súlade s osobitným právnym predpisom poskytujú osobám v zariadeniach právnu pomoc alebo právne služby, najmä advokátov a notárov.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu, z dôvodu epidemiologickej situácie, nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.


Potreba vydania vyhlášky vyplynula z aplikačnej praxe, nakoľko ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody a nemocnica pre obvinených a odsúdených majú v systéme orgánov verejnej moci osobitné, špeciálne postavenie, ktoré vplýva z účelu ich zriadenia a prevádzky.