Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22709904
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 40. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 08. október 2021 13:01

chripkaV 40. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 31 370 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 479,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom a Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 870,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 852 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (455). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (204) a otitídy (193).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 612 ochorení (chorobnosť 76,0/100 000), čo predstavuje 5,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 16,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (296,7/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 40. kalendárnom týždni 2021 hlásené v 44 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 17 materských škôl v Žilinskom kraji, 16 v Nitrianskom kraji, osem v Košickom kraji, dve v Trnavskom kraji a jedna materská škola v Prešovskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 40. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených desať nazofaryngeálnych výterov a 46 dvojíc sér bez pozitívneho záchytu (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  40. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 40. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 40. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 8 891 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 14,1 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 40. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 3 080 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 13,2 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 3 673 833 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 422 614 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 38 518 224 antigénových testov, z toho bolo 395 149 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 806 pacientov. Ochoreniu podľahlo 12 720 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 20 – 24 rokov a 45 – 54 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 242 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 233 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 209 vzorkách, čo predstavuje 89,6 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Bratislavskom kraji a najnižšia v Nitrianskom kraji.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia Covid-19 v 40. kalendárnom týždni 2021 nasledovné vyhlášky publikované vo Vestníku vlády Slovenskej republiky,

-          ročník 31/2021 zo dňa 1. októbra 2021:

  • 250 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, s účinnosťou od 4. októbra 2021,

-          ročník 31/2021 zo dňa 7. októbra 2021:

  • 252 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia  k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,  ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, s účinnosťou od 11. októbra 2021,

  • 253 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 11. októbra 2021,

  • 254 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, s účinnosťou od 11. októbra 2021,

  • 255 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, s účinnosťou od 11. októbra 2021.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 1. 10. 2021 do 7. 10. 2021) potvrdených prípadov

 COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovošpecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky