Zákaz použitia CBD v potravinách Tlačiť E-mail
Streda, 12. máj 2021 11:43

Kanabidiol (CBD) od 1.5.2021 nepatrí v SR medzi psychotropné látky. To však neznamená, že môže byť súčasťou potravín.


Aby mohol byť súčasťou potravín, musel by patriť medzi povolené
nové potraviny v EÚ.


Na trhu EÚ je možné umiestniť iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do
únijného zoznamu nových potravín, alebo ktoré sa používajú v potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označenie. V únijnom zozname sa CBD a iné kanabinoidy nenachádzajú.


CBD a iné kanabinoidy sú uvedené vo verejne dostupnom
Novel Food katalógu so statusom nepovolenej novej potraviny podľa nariadenia EP a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách.


CBD ako nepovolená zložka potravín, vrátane výživových doplnkov, býva opakovane predmetom hlásení Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá -
RASFF, prevádzkovaného EK ako systému rýchlej informovanosti členských štátov o oznamovaní priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív, zriadeného EK podľa článku 50 nariadenia EP a Rady č. 178/2002.


Európska komisia dostala cez
elektronický systém na podávanie žiadostí o povolenie nových potravín alebo tradičných potravín z tretích krajín aj žiadosti týkajúce sa CBD. Tieto sú momentálne v procese posudzovania. O povolení umiestnenia na trh dodnes rozhodnuté nebolo.


Z vyššie uvedeného vyplýva, že CBD, ako ani iné kanabinoidy nie je možné umiestniť na trh v SR, ani v EÚ ako potravinu alebo zložku potravín, nakoľko ide o nepovolenú novú potravinu.

EFSA vo svojom stanovisku z 26.4.2022 zatiaľ nepotvrdil bezpečnosť CBD ako novej potraviny.
Aktualizované 20. 6. 2022


Odbor hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.

Posledná úprava Utorok, 21. jún 2022 10:23