Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697170
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 11. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 19. marec 2021 13:00

chripkaV 11. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 535 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 441,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,2 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trnavskom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 287/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 188 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili pneumónie (59). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (89) a otitídy (40).

Ochorenia hlásilo 41 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 32 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni 2021 hlásených 540 ochorení (chorobnosť 27,9/100 000), čo predstavuje 6,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 38,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných    (80,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 11. kalendárnom týždni 2021 nebolo hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bol v 11. kalendárnom týždni 2021 vyšetrený jeden nazofaryngeálny výter a 74 dvojíc sér, kde bol v troch prípadoch potvrdený vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (graf 3).     

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 993 vzoriek biologického materiálu (95 nazofaryngeálnych výterov a 898 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 41 pozitívnych:

-          24 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          7 x vírus chrípky A/H3

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          3 x adenovírus

-          1 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  11. kalendárnom týždni 2021

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 11. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 11. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 12 277 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 14,1 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 11. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 15 089 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 17,1 % pozitívnych vzoriek menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 2 242 544 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 346 149 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 18 990 426 antigénových testov, z toho bolo 328 859 vzoriek pozitívnych.  

Hospitalizovaných je 3 619 pacientov. Ochoreniu podľahlo 8 894 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac pozitívnych prípadov vyšetrených RT-PCR testami bolo zaznamenaných v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. 


Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 (PCR a AG testy) v SR               

podľa veku a pohlavia 2020-2021

graf4


Mapa:  14 denná incidencia (od 5. 3. 2021 do 19. 3. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky