Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje aktualizáciu Národného programu podpory zdravia Tlačiť E-mail
Piatok, 19. február 2021 13:45

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu  Úradu verejného zdravotníctva SR vypracoval Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia, ktorá bola predložená na rokovanie vlády SR  dňa 27.05.2020 na základe uznesenia vlády SR č. 634 z 10. decembra 2014.  Vláda SR schválila Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia a prijala nové uznesenie vlády SR č. 311 z 27. mája 2020, v ktorom  je  jedným z rozhodnutí vypracovať aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v kontexte existujúcich programov a akčných plánov v rezorte zdravotníctva a Agendy 2030 na rokovanie vlády SR v termíne do 31.12.2021.

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska. Tento program naďalej vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvenej v politike „Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu“.

 

Hlavným cieľom novo aktualizovaného dokumentu, bude zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva so zameraním na populáciu staršiu ako 15 rokov Slovenskej republiky prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia, zdravotnej gramotnosti a podpory zdravia, prevencie a minimalizácie rizík.
 

Národný program podpory zdravia bude prioritne zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých zložiek spoločnosti na zlepšovaní zdravotného stavu obyvateľstva SR.
 

Členenie NPPZ:

A)    Preventívne opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného štýlu

1.      Výživa a stravovanie

2.      Fyzická aktivita

3.      Tabak, alkohol, drogy

4.      Podpora duševného zdravia

 

B)    Preventívne opatrenia zamerané na prevenciu výskytu infekčných ochorení

1.      Prevencia výskytu COVID-19

2.      Zvýšenie zaočkovanosti na vybrané ochorenia
 

Národný program podpory zdravia bude vyhodnocovaný indikátormi zdravia výživy, duševného zdravia, konzumáciou legálnych a nelegálnych drog, pohybovej aktivity, životného štýlu a starostlivosti o zdravie. Taktiež sa bude hodnotiť demografický vývoj obyvateľstva SR ako napríklad počet a prírastky obyvateľov, pôrodnosť, úmrtnosť, stredná dĺžka života, incidencia, prevalencia alebo hospitalizácia.
 

Nová aktualizácia Národného programu podpory zdravia sa predloží na rokovanie Vlády SR v termíne do 31.12.2021.