Pozitívne zmeny vo vybraných indikátorov zdravotného stavu obyvateľstva SR – 2015 - 2019 Tlačiť E-mail
Streda, 03. február 2021 15:38

Zdravie človeka závisí od rozvoja spoločnosti v rôznych oblastiach. Zdravotný stav ovplyvňuje, či už pozitívne alebo negatívne, niekoľko faktorov pôsobiacich na človeka.


K 31. 12. 2019 žilo v SR 5 457 873 obyvateľov, z toho bolo 2 665 350 mužov (48,8 %) a 2 792 523 žien (51,2 %). Priemerný vek obyvateľov sa na Slovensku postupne zvyšuje a v roku 2019 prvýkrát prekročil hranicu 41 rokov (41,1 roka). U žien 42,6 roka a u mužov 39,5 roka. Rastúci trend má aj index starnutia. V roku 2019 dosiahol hodnotu 104,8 %, čo znamená, že v súčasnosti pripadá na 100 detí (0 – 14 ročných) 105 obyvateľov vo veku 65 rokov a starších.


Od roku 2015 pozorujeme trend rastu reprodukčných ukazovateľov – mierne sa zvyšuje pôrodnosť, klesá potratovosť a prirodzený prírastok na 1 000 obyvateľov je v kladných číslach.


Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľov a úmrtnosti je stredná dĺžka života. Na Slovensku stredná dĺžka života neustále stúpa u oboch pohlaví (v roku 2019 dosiahla u mužov 74,3 rokov a u žien 80,08 rokov).


Úmrtnosť je demografický proces, ktorý negatívne ovplyvňuje vývoj počtu obyvateľov. V rozmedzí rokov 2015 – 2019 zomieralo v SR 52 až 54-tisíc ľudí ročne.


Podľa pripravovanej Správy o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 2015 - 2020 medzi najčastejšími príčinami smrti boli choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia, choroby dýchacej sústavy, vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti, choroby tráviacej sústavy.


T.1. Štruktúra najvýznamnejších príčin úmrtia obyvateľov SR – percentuálne vyjadrenie podľa pohlavia a porovnanie rokov 2015-2019

 

Choroby obehovej sústavy

Nádorové ochorenia

Choroby dýchacej sústavy

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Choroby tráviacej sústavy

 

2015

2019

2015

2019

2015

2019

2015

2019

2015

2019

Muži

438,4

434,9

288,7

285,0

81,8

80,8

83,3

70,3

65,1

66,0

 

2015

2019

2015

2019

2015

2019

2015

2019

2015

2019

Ženy

514,9

488,6

216,7

211,7

67,9

66,9

30,4

27,5

39,4

38,1

Zdroj: NCZI


Choroby obehovej sústavy


Úmrtnosť. Miera revidovanej štandardizovanej úmrtnosti dosiahla u mužov v roku 2015 hodnotu 438,4 na 100 000 obyvateľov. V roku 2019dosiahla hodnotu 434,9 na 100 000 obyvateľov. U žien dosiahla v roku 2015 hodnotu 514,9 na 100 000 obyvateľov. V roku  2019  dosiahla hodnotu 488,6  na 100 000 obyvateľov. Vývoj hrubej miery úmrtnosti ma mierne klesajúci trend ako u mužov, tak aj u žien.


Nádory


Úmrtnosť.
Miera revidovanej štandardizovanej úmrtnosti dosiahla u mužov v roku 2015 hodnotu 288,7 na 100 000 obyvateľov. V roku 2019 hodnota dosiahla 285 na 100 000 obyvateľov. U žien dosiahla v roku2015 hodnotu 216,7 na 100 000 obyvateľov. V roku 2019 dosiahla  hodnotu 211,7  na 100 000 obyvateľov. Vývoj hrubej miery úmrtnosti ma mierne klesajúci trend ako u mužov, tak aj u žien.


Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti


Úmrtnosť.
Miera revidovanej štandardizovanej úmrtnosti dosiahla v roku 2015 u mužov  hodnotu 83,3 na 100 00 obyvateľov. V roku 2019 hodnotu 70,3 na 100 000 obyvateľov. U žien dosiahla v roku 2015 hodnotu 30,4 na 1000 000 obyvateľov. V roku  2019  dosiahla hodnotu 27,5  na 100 000 obyvateľov. Vývoj hrubej miery úmrtnosti ma mierne klesajúci trend ako u mužov, tak aj u žien.


Choroby dýchacej sústavy


Úmrtnosť.
Miera revidovanej štandardizovanej úmrtnosti dosiahla v roku 2015 u mužov  hodnotu 81,8 na 100 000obyvateľov. V roku 2019 dosiahla hodnotu 80,8 na 100 000 obyvateľov. U žien dosiahla v roku 2015 hodnotu 67,9 na 100 000 obyvateľov. V roku 2019 dosiahla hodnotu  66,9  na 100 000 obyvateľov. Vývoj hrubej miery úmrtnosti ma mierne klesajúci trend ako u mužov, tak aj u žien.


Choroby tráviacej sústavy


Úmrtnosť.
Miera revidovanej štandardizovanej úmrtnosti dosiahla u mužov v roku 2015 hodnotu  65,1 na 100 000 obyvateľov. V roku 2019 dosiahla  hodnotu u 66,0 na 100 000 obyvateľov. U žien dosiahla v roku 2015 hodnotu 39,4 na 100 000 obyvateľov. V roku 2019 dosiahla hodnotu 38,1  na 100 000 obyvateľov. Vývoj hrubej miery úmrtnosti ma mierne zvyšujúci sa trend u mužov, a u žien má mierne klesajúci trend.


Psychiatrická starostlivosť


V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2019 uskutočnených 1 878 043 vyšetrení s diagnostikovanou poruchou, čo predstavuje nárast o1,4 % oproti predchádzajúcemu roku. Z hľadiska pohlavia prevládali ženy (816,6 na 10 000 žien) oproti mužom (622,3 na 10 000 mužov).


Najviac hospitalizácií (26,5 %) si vyžiadala porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu s výraznou prevahou mužov (33,2 mužov oproti 10,2 žien na 10 000 obyvateľov daného pohlavia). Druhou najčastejšou diagnózou hospitalizovaných pacientov (18,8 %) bola schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi s približne rovnakým zastúpením oboch pohlaví.Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR