Konzumácia alkoholických nápojov Tlačiť E-mail
Pondelok, 25. január 2021 14:42

Konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 3 miliónom úmrtí vo svete, ako aj k zdravotným problémom a zlému zdravotnému stavu ďalších miliónov ľudí.


Konzumácia alkoholu je hlavným rizikovým faktorom predčasnej úmrtnosti a invalidity u osôb vo veku od 15 do 49 rokov. Znevýhodnené a obzvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva majú vyššiu mieru úmrtnosti a hospitalizácie v dôsledku konzumácie alkoholu.


Údaje týkajúce sa konzumácie alkoholu zisťoval ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. V rokoch 2013, 2016 a 2019 tvorilo výskumnú vzorku spolu 11 196 respondentov. V roku 2013 tvorilo súbor 3 679 respondentov, v roku 2016 išlo o 3 773 respondentov a 3 744 respondentov v roku 2019. Respondenti boli starší ako 14 rokov.


Prieskum priniesol nasledujúce výsledky:


Konzumácia piva


Môžeme konštatovať, že podiel respondentov, ktorí nepili pivo alebo pili pivo zriedka, stúpa. Zaznamenali sme zvýšenie zo 43,2% v roku 2013 na 44,7% v roku 2019. Pokles v konzumácii piva bol zaznamenaný u respondentov konzumujúcich pivo 1-2x týždenne, a to z 23,5% v roku 2013 na 21,5% v roku 2019.


G1. Konzumácia piva vo vybraných rokoch

pivo

každý deň/obdeň

1-2x týždenne

1-2x mesačne

zriedka alebo nikdy

rok prieskumu

2013

n

271

861

949

1580

%

7,4

23,5

25,9

43,2

2016

n

306

767

1012

1600

%

8,3

20,8

27,5

43,4

2019

n

281

800

972

1662

%

7,6

21,5

26,2

44,7


Konzumácia vína


Pozitívnym výsledkom je stúpajúce percento respondentov, ktorí nekonzumovali víno alebo ho konzumovali zriedka. Bolo zistené zvýšenie zo 46,8% v roku 2013 na 49,5% v roku 2019. Bol zistený pokles v konzumácii vína 1-2x mesačne, a to z 36,3% v roku 2013 na 33,7% v roku 2019. Výraznejšie zmeny v dennej konzumácii, či konzumácii 1-2x týždenne neboli zaznamenané.


G2. Konzumácia vína vo vybraných rokoch

víno

každý deň/obdeň

1-2x týždenne

1-2x mesačne

zriedka alebo nikdy

rok prieskumu

2013

n

92

528

1327

1713

%

2,5

14,4

36,3

46,8

2016

n

92

511

1378

1710

%

2,5

13,8

37,3

46,3

2019

n

99

526

1249

1837

%

2,7

14,2

33,7

49,5


Konzumácia destilátov


Od roku 2013 stúpla konzumácia destilátov 1-2x mesačne. Od roku 2016 však pozoruje pokles v konzumácii z 30,3% na 28,5% v roku 2019. Denná konzumácia destilátov ostáva bez väčších zmien.


G3. Konzumácia destilátov vo vybraných rokoch

destiláty

každý deň/obdeň

1-2x týždenne

1-2x mesačne

zriedka alebo nikdy

rok prieskumu

2013

n

71

343

1027

2216

%

1,9

9,4

28,1

60,6

2016

n

76

323

1117

2167

%

2,1

8,8

30,3

58,8

2019

n

74

359

1055

2218

%

2

9,7

28,5

59,8


Konzumácia miešaných alkoholických nápojov


V konzumácia miešaných alkoholických nápojov 1-2x týždenne a 1-2x mesačne bolo od roku 2013 do roku 2016 zaznamenané zníženie, avšak od roku 2016 do roku 2019 naopak zvýšenie konzumácie. Od roku 2016 pozorujeme tiež pokles v konzumácii každý deň či obdeň z 1,1% na 0,7% v roku 2019.


G4. Konzumácia miešaných alkoholických nápojov vo vybraných rokoch

miešané alkoholické nápoje

každý deň/obdeň

1-2x týždenne

1-2x mesačne

zriedka alebo nikdy

rok prieskumu

2013

n

26

108

482

2932

%

0,7

3

13,6

82,6

2016

n

41

95

484

3043

%

1,1

2,6

13,2

83,1

2019

n

27

136

525

3022

%

0,7

3,7

14,2

81,5

 Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu