Vývoj pohybovej aktivity na Slovensku Tlačiť E-mail
Piatok, 15. január 2021 15:04

Fyzická aktivita patrí medzi jeden z najvýznamnejších determinantov zdravia. U dospelej populácie spočíva jej význam v prevencii mnohých rozšírených chronických ochorení. Pozitívne účinky fyzickej aktivity na zdravie sa prejavujú za predpokladu, že je vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo. Jej nedostatok, čiže fyzická inaktivita, je zároveň dobre ovplyvniteľný rizikový faktor, ktorého dopad na zdravie človeka sa prejavuje ako jeden z najzávažnejších.

Údaje týkajúce sa pohybovej aktivity zisťoval ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. V roku 2019 tvorilo výskumnú vzorku 3 744 respondentov, pričom bolo 49,8%  mužov a 50,2% žien. Respondenti boli vo veku od 15 rokov.

Z uvedeného prieskumu vyplynuli tieto najdôležitejšie výsledky:

Pozitívnym faktom je klesajúci podiel respondentov, ktorí sa nevenujú žiadnej pohybovej aktivite. Ich podiel klesol z 27,3% v roku 2013 na 12,1% v roku 2019. Naopak, stúpol podiel respondentov, ktorí sa venujú športu. V roku 2013 bol ich podiel 9,3%, v roku 2019 stúpol na 16,5%. Najviac respondentov sa v sledovaných rokoch venovalo prechádzkam a rekreačnému športu.

 

Graf 1: Rozdelenie respondentov podľa druhu pohybovej aktivity

pa_graf1

Od roku 2013 tiež klesal podiel respondentov, ktorí sa pohybovej aktivite nevenujú nikdy. Podiel respondentov, ktorí udávali frekvenciu pohybovej aktivity približne 3,5 hodín týždenne stúpol z 17,4% v roku 2013 na 25,5% v roku 2019. Viac ako 3,5 hodín týždenne sa venovalo pohybovej aktivite 21,3% respondentov v roku 2013 a v roku 2019 ich podiel stúpol na 31,7%. 


Graf 2: Rozdelenie respondentov podľa frekvencie pohybovej aktivity

pa_graf2

Podľa prieskumu od roku 2013 stúpa podiel respondentov, ktorí udávajú svoju fyzickú kondíciu ako celkom dobrú a klesá podiel respondentov s nie veľmi dobrou fyzickou kondíciou. V roku 2103 uviedlo celkom dobrú fyzickú kondíciu 58,3% respondentov, v roku 2016 to bolo 59,2% a v roku 2019 bol ich podiel 62,4%.

 

Aká je Vaša fyzická kondícia?

Spolu

výborná

celkom dobrá

nie veľmi dobrá

zlá

Rok prieskumu

2013

n

581

2140

829

120

3670

%

15,8%

58,3%

22,6%

3,3%

100,0%

2016

n

611

2225

822

100

3758

%

16,3%

59,2%

21,9%

2,7%

100,0%

2019

n

496

2313

794

103

3706

%

13,4%

62,4%

21,4%

2,8%

100,0%

Spolu

n

1688

6678

2445

323

11134

%

15,2%

60,0%

22,0%

2,9%

100,0%

Tabuľka 1: Rozdelenie respondentov podľa fyzickej kondície
 

Pravidelná pohybová aktivita s primeranou intenzitou by mala byť súčasťou každodenného života. Pri výbere vhodnej pohybovej aktivity je nutné zohľadniť individuálny zdravotný stav a schopnosti.


Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu