Vývoj fajčenia v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Štvrtok, 17. december 2020 14:23

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. V dôsledku užívania tabaku na svete zomrie každý rok viac ako 8 miliónov ľudí. Tabakový dym prispieva k vzniku srdcových chorôb, rakovine a rôznym iným typom chorôb. Každoročne spôsobuje približne ďalších 1,2 milióna úmrtí druhotne u pasívnych fajčiarov.

Údaje týkajúce sa fajčenia zisťoval ÚVZ SR v rokoch 2013, 2016 a 2019 dotazníkom Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. V roku 2019 tvorilo výskumnú vzorku 3 744 respondentov, pričom bolo 49,8 % mužov a 50,2 % žien. Respondenti boli vo veku od 15 rokov.

Prieskum priniesol tieto najdôležitejšie výsledky:
 

Fajčenie má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend (tabuľka 1). Pred desiatimi rokmi fajčilo okolo 40 % populácie na Slovensku, v roku 2019 to bolo 18,5 %. Pozitívnou správou je, že od roku 2013 stúpa v Slovenskej republike podiel nefajčiarov. V roku 2013 bolo 66,3 % nefajčiarov, zatiaľ čo v roku 2019 je to až 70,7 % nefajčiarov.

tab1

Klesajúca miera globálneho užívania tabaku súvisí hlavne so zvýšeným povedomím o zdravotných účinkoch užívania tabaku, ako aj s prísnejšími vnútroštátnymi predpismi o kontrole tabaku. Účinné monitorovanie sleduje rozsah a charakter epidémie tabaku a naznačuje, ako najlepšie implementovať politiky zamerané na kontrolu a znižovanie tabaku.
 

V priebehu rokov 2013, 2016, 2019 sme zaznamenali aj zmeny v pomere fajčiarov podľa pohlavia:

  • vyšší podiel denných fajčiarov bol na Slovensku pozorovaný u mužov ako u žien (21,9 % oproti 15,2 %) (graf 1),

graf1

Graf 1 Rozloženie fajčiarov podľa pohlavia

  • od roku 2013 (26 %) klesal aj podiel mužov fajčiarov, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 21,9 % (tabuľka 2),

tab2

Tabuľka  SEQ Tabuľka \* ARABIC 2 Rozloženie odpovedí mužov podľa fajčenia

  • stúpal aj podiel nefajčiarok, v roku 2013 to bolo 74,6 %, v roku 2016 predstavoval podiel nefajčiarok 75,6 % a v roku 2019 to bolo 77,4 % nefajčiarok (tabuľka 3).

tab3

Tabuľka  SEQ Tabuľka \* ARABIC 3 Rozloženie odpovedí žien podľa fajčenia
 

Už dlhé roky je známa súvislosť fajčenia vo vzťahu k škodlivým účinkom na zdravie. Vo vekovej skupine 19-65 rokov je podiel osôb s vysokým krvným tlakom najvyšší u bývalých fajčiarov (24,4 %), podobne ako podiel osôb s ischemickou chorobou srdca je najvyšší u bývalých fajčiarov (4,9 %).

Pozitívnou správou je klesajúci počet ľudí, ktorým stačí menej ako 10 ks cigariet denne. Podiel respondentov klesol zo 63,5 % v roku 2013 na 56,7 % v roku 2019. Zároveň klesá aj počet ľudí, ktorí vyfajčia viac ako 20 ks cigariet denne, v roku 2019 ich bolo 2,9 % (tabuľka 4). 

tab4

Tabuľka  SEQ Tabuľka \* ARABIC 4 Rozloženie odpovedí respondentov ohľadom množstva denne fajčených výrobkov