Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697375
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 11. december 2020 13:47

chripkaV 50. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 12 484 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 633,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 065,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 223 osôb, čo predstavuje 1,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (116). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (64) a pneumónie (43).

Ochorenia hlásilo 43 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2020 hlásených 670 ochorení (chorobnosť 34,0/100 000), čo predstavuje 5,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 6,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných  (108,9 /100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 50. kalendárnom týždni bolo hlásené v siedmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach (štyri materské školy a tri základné školy), z toho:

-          v dvoch materských a dvoch základných školách v Banskobystrickom kraji,

-          v troch materských školách v Košickom kraji
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 12 nasofaryngeálnych výterov a desať dvojíc sér  bez pozitívneho záchytu. (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 201 vzoriek biologického materiálu (60 nazofaryngeálnych výterov a 143 dvojíc sér).


Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 17 pozitívnych:

-          6 x vírus chrípky A/H3

-          3 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          1 x vírus chrípky A/H1pdm09

-          1 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          4 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          1x Mycoplasma pneumoniae


Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  50. kalendárnom týždni 2020

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 50. kalendárnom týždni 2020 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2019/2020 a 2020/2021

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2020/2021

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 50. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 13 695 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 33,1 % pozitívnych vzoriek viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 1 188 116 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 127 087 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 845 216  antigénových testov, z toho bolo 32 405 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 1 848 pacientov, čo je o 4,5 % hospitalizovaných pacientov viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Celkový počet vyliečených pacientov je 93 533. Ochoreniu podľahlo 1 122 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Prešovskom a Žilinskom kraji, nasleduje Trenčiansky kraj.Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19

v SR podľa veku a pohlavia 2020
graf4


Mapa 1: Kumulatívny výskyt potvrdených ochorení COVID-19
v SR podľa okresov za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapa1


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky