Výberové konanie Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19. november 2020 13:13

podľa § 5 zákona č. 552/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na miesto vedúceho zamestnanca:

Obsadzované miesto: vedúci odboru hospodárskej správy


Náplň práce:

Komplexné zabezpečovanie prevádzkyschopnosti budov a technických zariadení v správe Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), ich údržby, opravy a jednoduchej obnovy.

Vypracovanie vnútorných  predpisov a opatrení, vrátane vnútorných riadiacich aktov týkajúcich sa prevádzky budov ÚVZ SR.

Zodpovednosť za vypracovanie návrhu rozpočtu v oblasti prevádzky budov a technických zariadení vrátane ich údržby, opravy a obnovy, tovarov, prác a služieb a kontrola hospodárneho čerpania a dodržania limitu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v danej oblasti.

Zodpovednosť za vypracovávanie rozborov v oblasti hospodárenia s majetkom štátu v správe ÚVZ SR.

Komplexné zabezpečovanie všetkých druhov pomocných a sťahovacích prác súvisiacich s prevádzkou a dislokáciou zamestnancov.

Komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s dodávkou všetkých druhov energií, vodného a odpadového hospodárstva vrátane kontroly, revízií, funkčnosti, prehliadky a skúšok, údržby a obsluhy zariadení a systémov, merania, regulácie, a odstraňovania havarijných stavov, vrátane ich hospodárneho využívania a vypracovávania návrhov na ich efektívne využívanie.

Komplexné zabezpečovanie výkonu a realizácie činností súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zodpovednosť za zabezpečovanie doplňovania a aktualizácie projektovej dokumentácie majetku v správe ÚVZ SR a zabezpečovanie jeho uchovávania a prehľadnej evidencie.

Plnenie ďalších pracovných úloh súvisiacich s funkčným zaradením podľa pokynov vedúcich zamestnancov ÚVZ SR.


Druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer


Termín nástupu:
dohodou


Požiadavky na uchádzača:       

  • VŠ II. stupňa

  • riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, koncepčný prístup k riešeniu pracovných úloh, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, profesionalita, analytické schopnosti 

  • ovládanie príslušných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s danou problematikou

  • znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, internet – email, www, Fabasoft, Outlook)


Informácie pre uchádzača:
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, motivačným listom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní, čestným vyhlásením o bezúhonnosti a súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania je potrebné zaslať najneskôr do 27. 11. 2020 na adresu: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava alebo osobne v podateľni Úradu verejného zdravotníctva SR, pod značkou VK – OP.

Kontaktná osoba:  Iveta Juroleková, 02/49 284 382, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.