ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu) Tlačiť E-mail
Piatok, 13. november 2020 15:00

co_robit_po_prichode_zo_zahranicia

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, teda krajinu, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín, sa musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Výnimkou sú len osoby, ktoré navštívili rizikovú krajinu, ktorá je členom EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (teda vrátane Veľkej Británie, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) alebo Švajčiarsko, a to v prípade, že majú pri sebe negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 72 hodín. Na nich nevzťahuje povinnosť registrácie, izolácie a podstúpenia testu na COVID-19 po príchode.


Výnimku majú aj osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku a sú občanmi EÚ/EHP/Švajčiarska, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Musia mať však potvrdenie od lekára. Formulár nájdete tu (príloha č. 3).


Osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie, musia po príchode zotrvať v domácej izolácii. Najskôr na 5. deň po príchode podstúpia test na COVID-19. Toto vyšetrenie osoba neuhrádza a do výsledku vyšetrenia je povinná dodržať domácu izoláciu. (Pre stručnú informáciu, ako postupovať po príchode zo zahraničia, si kliknite na obrázok vpravo).


Osoby, ktoré prišli z rizikovej krajiny EÚ/EHP alebo Švajčiarska bez negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, môžu v prípade bezpríznakového priebehu izolácie ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.


V zozname menej rizikových krajín sú od 26. novembra 2020: Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.


Pri registrácii na https://korona.gov.sk/ehranica/ osoby, okrem iného, uvedú aj svoje telefónne číslo, miesto plánovanej domácej izolácie a ich ošetrujúceho lekára. Na základe týchto údajov budú osoby objednané na testovanie najskôr na piaty deň po príchode na územie SR.


Laboratórna diagnostika nie je nutná pre deti do siedmich rokov, ak miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár dieťaťa neurčí inak. Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti. Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im v prípade potreby vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Režim na hraniciach s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom:


Pre susedné štáty okrem Ukrajiny platí režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z izolácie a predloženia negatívneho RT-PCR testu:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v ČR, Maďarsku, Poľsku alebo Rakúsku pracujú; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní alebo výkone práce

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v týchto krajinách navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy) s tým, že ide o prezenčnú formu štúdia; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v týchto štátoch, ktorí na Slovensku navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v SR, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy); výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • to isté platí aj pre žiakov a študentov základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú tréningov ako riadni členovia športového klubu v okolitých štátoch; pri vstupe na územie SR sa musia preukázať napríklad potvrdením o členstve v klube; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobyt na Slovensku a poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuznému na území susedného štátu, resp. osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území susedného štátu, ktoré sa starajú o príbuzného na Slovensku; musia sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho  rodinného príslušníka  a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu - tieto dokumenty musia byť preložené  do  slovenského jazyka; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť potvrdenie o tomto statuse

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území ČR, Maďarska, Poľska alebo Rakúska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

 • osoby, ktoré, vstupujú na územie SR z okolitých štátov alebo sa z nich na územie SR vracajú a podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii. Tieto osoby musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie a podobne – podrobnosti stanovuje príslušná vyhláška.


Ďalšie podrobnosti, výnimky a informácie pre pendlerov nájdete
vo vyhláške.


Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.


Praktické informácie/príchod z rizikových krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska alebo príchod z rizikových krajín EÚ/EHP/Švajčiarska, ak nemáte so sebou negatívny test na COVID-19

 • Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe http://korona.gov.sk/ehranica - odporúčame sa registrovať v predstihu a mať so sebou potvrdenie, aby ste sa pri vstupe už mohli preukázať kontrole.

 • Ak vás prídu vyzdvihnúť autom na letisko alebo stanicu, nielen vy, ale aj vodič tohto auta musí mať rúško. Pred nástupom do auta si dezinfikujte ruky. Odporúčame mať pri ceste pootvorené okná.

 • Ak na zvolené miesto pobytu domácej izolácie cestujete verejnou hromadnou dopravou, po celý čas majte rúško a podľa možnosti udržiavajte čo najväčší odstup od ostatných ľudí. Zvoľte čo najkratšiu a najrýchlejšiu cestu na miesto, kde sa budete zdržiavať počas nasledujúcich dní.

 • Až do obdržania negatívneho výsledku testu je osoba povinná dodržiavať domácu izoláciu na mieste, ktoré si určí. Ak ste prišli z rizikovej krajiny EÚ/EHP/Švajčiarska, nemáte príznaky ochorenia a neobdržíte výsledky testu, izolácia  sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Praktické informácie/domáca izolácia

 • Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte  kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.

 • Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža.

 • Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.

 • Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.

 • Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore.

 • V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné nezdržiavať sa zbytočne v spoločných priestoroch bytového domu, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.

 • Budete kontaktovaní s výzvou na testovanie a inštrukciami. Odbery v domácom prostredí sa vykonávajú len vo výnimočných prípadoch, bude preto potrebné navštíviť odberné miesto.

 • Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno. 

 • Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.

 • Ak sa necítite dobre a máte podozrenie že ide o príznaky COVID 19, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí ďalší postup.


Praktické informácie / Čo robiť v prípade pozitívneho testu


Odpovedá doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici:


Každá osoba, ktorá má pozitívny test na ochorenie COVID-19 je oslovená miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva - a to aktívne pracovníkom oddelenia epidemiológie, nakoľko každý RÚVZ vidí pozitívny prípad, ktorý mu územne prináleží, buď v systéme IS COVID alebo v systéme EPIS (Epidemiologický informačný systém), ihneď, ako tam výsledok vloží príslušné laboratórium.


Osoba je odborným pracovníkom poučená, že ide do izolácie a zároveň je od nej odobratá epidemiologická anamnéza – cestovateľská (v zahraničí, doma), získavajú sa informácie o kontaktoch, ktoré daná osoba za ostatných 14 dní stretla a aj tieto osoby sú RÚVZ následne oslovené a je im nariadená izolácia. Pozitívna osoba vie najlepšie, s kým bola v úzkom kontakte, môže aj aktívne upozorniť svoje kontakty o tom, že je pozitívna, no zároveň stále platí, že je povinná uvedené kontakty oznámiť odbornému pracovníkovi RÚVZ, ktorý postupuje, ako je uvedené vyššie.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pri kontaktovaní osoby rovnako zisťujú informácie o zdravotnom stave (či má príznaky a ak áno aké). Pozitívna osoba je poučená, ako sa má správať v izolácii, čo smie a čo nesmie a zároveň sú jej doručené karanténne opatrenia písomne. Naplánuje sa kontrolný odber, sleduje sa výsledok tohto vyšetrenia, následného vyšetrenia a ak sú tieto negatívne, osoba je uvoľnená z izolácie. Pre uvoľnenie z izolácie sa môže v súčasnosti použiť aj odporúčanie WHO a ECDC:Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Okres

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)

Telefón

e-mail

Bánovce nad Bebravou

Trenčín

911 763 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

918 659 580

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Banská Štiavnica

Žiar nad Hronom

911 214 488

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

911 214 488

Bardejov

Bardejov

(54) 472 39 05

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(54) 488 07 01

917 121 946

Bratislava 1-5

Bratislava

917 426 075

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Brezno

Banská Bystrica

918 659 580

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bytča

Žilina

911 600 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

905 342 812

Čadca

Čadca

919 453 544

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Detva

Zvolen

(45) 555 23 58

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dolný Kubín

Dolný Kubín

908 460 521

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dunajská Streda

Dunajská Streda

910 459 200

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(31) 591 1234

(31) 591 1235

Galanta

Galanta

907 996 734

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Gelnica

Spišská Nová Ves

910 118 266

 

Hlohovec

Trnava

905 903 053

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Humenné

Humenné

(57) 775 26 07

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

908 440 174

Ilava

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(42) 44 502 11

911 727 930

Kežmarok

Poprad

911 635 260

 

Komárno

Komárno

911 305 651

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Košice – 1-4, okolie

Košice

918 389 841

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Krupina

Zvolen

(45) 555 23 58

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Kysucké Nové Mesto

Čadca

919 453 544

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Levice

Levice

(36) 6 305 340

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

948 632 973

Levoča

Poprad

911 635 260

 

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

911 236 988

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

903 550 420

Lučenec

Lučenec

(47) 43 235 72

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Malacky

Bratislava

917 426 075

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Martin

Martin

902 740 766

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Medzilaborce

Humenné

(57) 775 26 07

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

908 440 174

Michalovce

Michalovce

(56) 6880 617

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(56) 6880 621

Myjava

Trenčín

911 763 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Námestovo

Dolný Kubín

908 460 521

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nitra

Nitra

(37) 65 604 64

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(37) 65 604 61

Nové Mesto nad Váhom

Trenčín

911 763 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Nové Zámky

Nové Zámky

(35) 64 009 97

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

903 464 532

Partizánske

Prievidza so sídlom Bojnice

(46) 519 20 26

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pezinok

Bratislava

917 426 075

Piešťany

Trnava

905 903 053

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poltár

Lučenec

(47) 43 235 72

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poprad

Poprad

911 635 260

 

Považská Bystrica

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(42) 44 502 11

911 727 930

Prešov

Prešov

911 908 823

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

910 752 010

(51) 7580 337

(51) 7580 368

(51) 7580 345

(51) 7580 342

(51) 7580 351

Prievidza

Prievidza so sídlom Bojnice

(46) 519 20 26

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Púchov

Považská Bystrica

(42) 44 502 33

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(42) 44 502 11

911 727 930

Revúca

Rimavská Sobota

918 542 763

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

918 542 763

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rožňava

Rožňava

918 222 887

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ružomberok

Liptovský Mikuláš

911 236 988

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

903 550 420

Sabinov

Prešov

911 908 823

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

910 752 010

(51) 7580 337

(51) 7580 368

(51) 7580 345

(51) 7580 342

(51) 7580 351

Senec

Bratislava

917 426 075

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Senica

Senica

917 149 459

 

Skalica

Senica

917 149 459

 

Snina

Humenné

(57) 775 26 07

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

908 440 174

Sobrance

Michalovce

(56) 6880 617

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(56) 6880 621

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

910 118 266

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

902 197 145

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

911 715 571

Stropkov

Svidník

911 614 378

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Svidník

Svidník

911 614 378

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Šaľa

Nitra

(37) 64 604 64

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(37) 65 604 61

Topoľčany

Topoľčany

948 206 576

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Trebišov

Trebišov

918 680 305

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(56) 67 24 993

Trenčín

Trenčín

911 763 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Trnava

Trnava

905 903 053

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Turčianske Teplice

Martin

902 740 766

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tvrdošín

Dolný Kubín

908 460 521

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

905 285 057

 

Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

915 783 454

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zlaté Moravce

Nitra

(37) 64 604 64

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

(37) 65 604 61

Zvolen

Zvolen

(45) 555 23 58

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Žarnovica

Žiar nad Hronom

911 214 488

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

911 214 488

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

911 214 488

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

911 214 488

Žilina

Žilina

911 600 203

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

905 342 812

 

Telefónne čísla sú k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 15:00.