Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22105714
Kvalita vody na prírodnom kúpalisku Slnečné jazerá v Senci v kúpacej sezóne 2020 – stav k 5. júlu 2020 (Informácia pre verejnosť) Tlačiť E-mail
Utorok, 07. Júl 2020 09:30

senecNa prírodnom kúpalisku Slnečné jazerá v Senci bolo v roku 2020 odobratých 10 vzoriek vody na kúpanie (2.6.2020, 9.6.2020, 17.6.2020, 22.6.2020 a 1.7.2020). Odbery vzoriek vykonali na štyroch rôznych odberových miestach – Sever, Juh, Východná pláž a Jazero č. 5 (stred) pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (v rámci spolupráce na 4. etape Revitalizácie vodného ekosystému Slnečných jazier Senec) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (v rámci pravidelného monitoringu a výkonu štátneho zdravotníctva). Kvalita vody na kúpanie bola hodnotená podľa požiadaviek platného predpisu pre prírodné kúpaliská.


Kvalita vody na kúpanie Slnečných jazerách v Senci bola na základe všetkých laboratórnych analýz za rok 2020 vyhovujúca a nepredstavuje riziko ohrozenia zdravia pre kúpajúcich sa. Výsledky mikrobiologických a biologických rozborov potvrdili, že voda spĺňa požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách a nie je potrebné prijímať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, resp. obmedzovať prevádzku prírodného kúpaliska ani jeho využívanie pre rekreačné účely.


Nakoľko Slnečné jazerá v Senci sú zároveň prírodnou vodnou plochou so štatútom tzv. vody určenej na kúpanie, prebieha ich monitoring a hodnotenie súčasne i v zmysle požiadaviek európskych predpisov transponovaných v plnom rozsahu do národného právneho poriadku. Podľa uvedených požiadaviek vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe dvoch vybraných mikrobiologických ukazovateľov každoročne po kúpacej sezóne klasifikáciu lokality, v ktorej zohľadňuje výsledky troch predchádzajúcich kúpacích sezón. Cieľom európskeho hodnotenia je dlhodobo predchádzať infekčným ochoreniam predvídaním rizík, ktoré by mohli z perspektívneho hľadiska nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vody a eliminovať ich prijatím účinných opatrení pre zamedzenie, šírenie a odstránenie znečistenia. Zaradenie Slnečných jazier v Senci do 4. triedy kvality vody (ako nevyhovujúce) po kúpacej sezóne 2019 upozorňuje na negatívny trend vo vývoji lokality, avšak nevyjadruje aktuálnu situáciu v kvalite vody na kúpanie, ktorá je rozhodujúca pre prevádzku prírodného kúpaliska.


Kvalita vody bude naďalej počas celej kúpacej sezóny orgánmi verejného zdravotníctva priebežne monitorovaná; vzorky vody na kúpanie sa budú odoberať v dvojtýždňových intervaloch resp. podľa potreby. Pravidelné odberové miesta sa pre dôkladnejšie zmapovanie situácie doplnia novými odberovými miestami vytypovanými v spolupráci orgánov verejného zdravotníctva a prevádzkovateľa.

Prevádzka prírodného kúpaliska sa bude riadiť aktuálnymi výsledkami analýz kvality vody na kúpanie a ich hodnotením podľa platnej národnej legislatívy.