Podpísanie zmluvy o poskytnutí služieb v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" Tlačiť E-mail
Pondelok, 04. máj 2020 13:01

op_evsÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť CEIT, a. s. dňa 30.04.2020 spoločne podpísali Zmluvu o poskytnutí služieb v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" realizovaného z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) v celkovej výške 1 937 382,00 eur.


Cieľom národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" je zlepšiť, zefektívniť a zjednodušiť procesy v rámci verejného zdravotníctva optimalizáciou modelu jeho riadenia a fungovania. Prioritou projektu OP EVS je znížiť administratívnu náročnosť práce pomocou elektronizácie procesov verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru, znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov a občanov, zvýšiť transparentnosť, kvalitu a dostupnosť poskytovaných údajov a podporiť otvorené publikovanie informácií, znížiť záťaž z prostredia a zlepšiť stav regulovaného prostredia prostredníctvom využívania dát a inteligentných nástrojov pri výkone úloh verejného zdravotníctva. Žiaducim výsledkom projektu OP EVS bude tiež na základe realizovaných aktivít zvýšiť zdravotné uvedomenie populácie.


Spoločnosť CEIT, a. s. poskytne Úradu verejného zdravotníctva SR komplexné odborné služby spočívajúce v zabezpečení implementácie národného projektu OP EVS na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni.


Informácie o národnom projekte Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva:

Prijímateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 166/52, 826 45 Bratislava
Názov projektu: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Kód projektu v ITMS2014+: 314011U037
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 3 944 112,05 EUR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na
www.reformuj.sk