ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky) Tlačiť E-mail
Pondelok, 24. august 2020 13:00

V čase pandémie ochorenia COVID-19 je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Na kratšie nevyhnutné cesty do zahraničia odporúčame dopravu osobným autom.


Rovnako odporúčame zvážiť organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí, aj z rôznych oblastí Slovenska alebo zo zahraničia.


Zároveň vyzývame najmä veľké firmy, aby si aktualizovali krízové plány. Môžu pri tom využiť súčinnosť pracovných zdravotných služieb alebo poradenstvo regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Vypracovaný krízový plán na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je užitočný, napríklad stanoviť v ňom aj určený priestor, kde by bolo možné izolovať potenciálne infikovanú osobu.


Východiskom opatrení aj na pracovisku však ostávajú všeobecné preventívne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade podozrenia na infikovanú osobu na pracovisku zamestnávateľ musí zabezpečiť izoláciu tejto osoby a jej úzkych kontaktov zistených na pracovisku, kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a postupovať v súlade s jeho pokynmi. Základom na pracovisku má byť dôsledné používanie rúška, udržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a dezinfekcia rúk, ale aj ďalšie opatrenia na predchádzanie nákazy. V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil a publikoval Usmernenie k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie, ktoré nájdete tu.


Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v ostatnom období epidemiológovia očakávali. Zväčša ide o importy zo zahraničia a aktívne dohľadané kontakty s pozitívnymi osobami zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a cieleného testovania týchto kontaktov. Sporadicky sa vyskytujú aj prípady bez epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi. S osobami v izolácii sú epidemiológovia v pravidelnom kontakte, monitorujú ich zdravotný stav a kontrolujú ich.


Aktívne vyhľadávanie osôb, ktoré boli v kontakte s pozitívne potvrdenými osobami, naďalej intenzívne pokračuje. Zároveň sa odber klinických vzoriek na ochorenie COVID-19 realizuje aj u suspektných osôb, osôb vracajúcich sa zo zahraničia a ďalších indikovaných osôb.


Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR sledujú epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti, na jej vývoj reagujú rýchlo a pružne a prijímajú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na lokálnej úrovni. V prípade výskytu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 informujú o celkovej situácii samosprávy a zainteresované subjekty a spoločne ju riešia. Ľudia v regiónoch sú zo strany hygienikov informovaní o potrebe dodržiavania všetkých potrebných protiepidemických opatrení a hygienických zásad.


Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium pravidelne vyhodnocujú epidemiologickú situáciu na Slovensku a v zahraničí a na základe jej vývoja pristupujú k prehodnocovaniu a nastaveniu jednotlivých opatrení a odporúčaní.


Súčasnú epidemiologickú situáciu vo výskyte ochorenia COVID-19 charakterizuje jeho lokálne šírenie s prevažnou väčšinou prípadov, v ktorých sa dajú dohľadať pramene pôvodcu nákazy. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v prípade potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 začínajú s epidemiologickým vyšetrovaním, v rámci ktorého sa okrem dohľadávania kontaktov snažia identifikovať prameň pôvodcu nákazy. Môžu sa vyskytnúť prípady, v ktorých sa prameň pôvodcu nákazy nepodarí objasniť, v súčasnosti však ide skôr o zriedkavé situácie – neznamená to, že ide o výskyt komunitného šírenia ochorenia COVID-19. O komunitnom šírení ochorenia by sme hovorili, ak by sa situácie s neobjasnenými prameňmi pôvodcu nákazy vyskytovali bežne a vo väčšom počte, a to aktuálne nie je prípad Slovenskej republiky.


Chráňme seba aj ostatných


Šíreniu ochorenia dokáže zabrániť aj verejnosť. Majte na pamäti základnú zásadu ROR: Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia.
Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia.


Pamätajme však na to, že rúška treba mať na tvári nasadené správne, aby ich nosenie bolo účinné: majú priliehať k tvári a majú zakrývať ústa aj nos. Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové ak je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie.


Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby. Vzhľadom na to, že bežne používané rúška nepriliehajú k tvári nepriedušne, nevzniká v oblasti zakrytej rúškom vysoká koncentrácia CO2, ktorá by mohla mať negatívny dopad na zdravie.


Prenosu ochorenia bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom i častým a dôkladným umývaním rúk. Neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií.


Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu je dôležité dodržiavať aj v exteriéri, nielen v interiéroch.
Rovnako aj v exteriéri je dôležité vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí – pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie odporúčame aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas.


Prevádzkovatelia obchodov, zariadení verejného stravovania a prevádzok služieb sú povinní zabezpečiť pri vstupe do priestorov predajne či prevádzky dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice, rovnako, aby ich zamestnanci nosili rúška a v zmysle platnej legislatívy pri výdaji jedla používali rukavice.
Rovnako musia zabezpečiť časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok. Na dezinfekciu musia použiť prostriedky s virucídnym účinkom.


Potravinárske predajne, prevádzky zariadení verejného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktorá sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.


Je dôležité dohliadať na to, aby zákazníci prevádzok, na ktorých sa nevzťahujú výnimky, nosili v ich priestoroch rúška. Odporúča sa neprekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov, dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne dva metre, v prípade prevádzok verejného stravovania dodržať odstup stolov od seba najmenej dva metre.


Toto všetko sú veľmi účinné kroky, ktoré, ak sú dodržiavané, dokážu významne eliminovať riziko šírenia ochorenia COVID-19.


Radi by sme povzbudili ľudí, aby boli v čase stále prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu, brali situáciu vážne a dodržiavali celoplošne platné opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a opatrenia i odporúčané postupy regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR v jednotlivých krajoch.


Častokrát sa stretávame s tým, že verejnosť sa dostáva k protichodným informáciám o ochorení COVID-19, a to najmä na internete a sociálnych sieťach. Je dôležité dôverovať informáciám poskytnutých od národných zdravotníckych inštitúcií, od epidemiológov, lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov s potrebným odborným vzdelaním a praxou a riadiť sa ich pokynmi a odporúčaniami, pretože majú za cieľ jediné – chrániť naše zdravie.Pri návrate z rizikových krajín sa prihláste


Ak niekto v ostatných 14 dňoch navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza na zozname menej rizikových krajín (v zozname sú: Austrália, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Taliansko), je povinný v zmysle platného opatrenia ÚVZ SR prihlásiť sa telefonicky alebo elektronicky na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý mu pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19.


Jednou z ciest elektronického prihlásenia je vyplnenie formuláru na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/.


Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.


Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva po príchode z rizikových krajín nájdete tu.


Všetky aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete tu.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky