Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697398
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 20. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 15. máj 2020 12:14

chripkaV 20. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 6 778 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 295,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,0 %.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 20. kalendárnom týždni 2020 hlásených 267 ochorení (chorobnosť 11,6/100 000), čo predstavuje 3,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,0 %.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 20. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 11 dvojíc sér, z ktorých sa nepotvrdil etiologický agens v ani jednom prípade.

V 20. kalendárnom týždni 2020 nebol v Slovenskej republike hlásený žiadny prípad akútneho respiračného ochorenia (SARI).


 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 20. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 32 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 131 910 vzoriek biologického materiálu  (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 1 477 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 134 pacientov. Celkový počet vyliečených pacientov je 1 112. Ochoreniu podľahlo 27 osôb.

Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 29 rokov (graf 1). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (mapa 1).
 

Na základe záverov Ústredného krízového štábu bolo prerušené vyučovanie v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania.

Z dôvodu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol rozhodnutím hlavného hygienika Slovenskej republiky  dňom 7. 3. 2020 vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach všetkých zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb. Dňa 11.5.2020 boli vydané hlavným hygienikom Slovenskej republiky výnimky zo zákazu návštev v zdravotníckom zariadení na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia.


Graf 1: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 v SR podľa veku a pohlavia 2020

graf1


Mapa 1: Výskyt ochorení COVID-19 v SR za rok 2020 (chorobnosť na 100 tis.)

mapMgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky