Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s ochorením COVID-19 Tlačiť E-mail
Streda, 13. máj 2020 11:36

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky  sa riadi platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú problematiku ochrany a spracovania osobných údajov, a to najmä nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).

ÚVZ SR zároveň pri svojich činnostiach postupuje podľa § 60 a) až 60 e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1.

Za účelom vedenia dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2 je vedený na ÚVZ SR „Informačný systém fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2“

Záznam o spracovateľskej činnosti na tento IS je na tejto adrese (pdf)2.
Informačná povinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k informačnému systému Moje ezdravie

Informačná povinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k informačnému systému Moje ezdravie (pdf)

Záznam o spracovateľskej činnosti na IS Moje ezdravie je na tejto adrese (pdf)


3.
Informácia k spracovaniu osobných údajov v súvislosti s očkovaním COVID-19

Informácia k spracovaniu osobných údajov v súvislosti s očkovaním COVID-19 (pdf)4.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov zo dňa 23.12.2021 medzi ÚVZ SR a NCZI

Zmluva o spracúvaní osobných údajov zo dňa 23.12.2021 medzi ÚVZ SR a NCZI (pdf)