Pracovná skupina pre imunizáciu Tlačiť E-mail

Pracovná skupina pre imunizáciu  

Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI) bola v novembri 2006 menovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradná skupina Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre problematiku týkajúcu sa imunizácie, najmä predkladania návrhov na antigénne zloženie očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých. PSPI odporúča mimoriadne očkovanie a aplikačné postupy pri použití očkovacích látok, navrhuje stratégiu Národného imunizačného programu v Slovenskej republike, očkovací kalendár na pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých, zavádzanie nových druhov očkovacích látok a nových druhov očkovania v Slovenskej republike. Pripravuje návrhy na zosúlaďovanie stratégie Národného imunizačného programu v Slovenskej republike s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie.


Členovia PSPI:

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, predsedníčka PSPI, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu, členka Poradného zboru ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb), členka Kategorizačnej komisie pre vakcíny MZ SR, predseda pracovnej skupiny pre kategorizáciu vakcín J07, zástupca SR v Health Security Committee - Section Influenza (EK Luxemburg), členka Pandemickej komisie vlády SR, vedecký tajomník Slovenskej epidemiologickej asociácie, vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK Martin, zamestnanec oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.

Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine, Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin


prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
člen Výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti, prodekan pre vedu, výskum a rozvoj Fakulty zdravotníctva SZU Bratislava v Banskej Bystrici, člen v redakčných radách Editorial Board Neuroendocrinology Letters ISSN 0172-780X, Pediatrie pro praxi /ČR/, Slovenský lekár, Detský lekár, čestný člen Českej pediatrickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre imunológiu a klinickú alergológiu SLS a Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, poradca riaditeľa DFNsP Banská Bystrica pre vedu výskum a rozvoj. Nositeľ štátneho vyznamenania rád Ľudovíta Štúra 2. Triedy.

DFNsP Banská Bystrica Nám. Ľ. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica


prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.,
vedúci oddelenia stratégie rozvoja a vzdelávania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva SZU, člen Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, člen Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity, Národná kontaktná osoba pre biologické zbrane, vedúci informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, kontaktná osoba pre implementáciu aktivít ECDC v oblasti mikrobiológie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica


RNDr. Jozef Slaný, CSc.,
odbor farmácie MZ SR, člen Európskej liekopisnej komisie pri Rade Európy, člen Európskeho výboru pre lieky a farmaceutickú starostlivosť pri Európskom riaditeľstve pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť Rady Európy, člen pracovnej skupiny pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky pri Rade ministrov EÚ, člen Farmaceutického výboru pri Európskej komisii, predseda kategorizačných rád MZ SR pre lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, člen Rady pre technickú normalizáciu pri Slovenskom ústave technickej normalizácie, člen spoločných odborových komisií Farmaceutickej fakulty UK pre vedné odbory doktorandského štúdia: 52-03-9 Galenická farmácia a 52-06-9 Sociálna farmácia - lekárenstvo, člen atestačných komisií na SZU v Bratislave pre základné farmaceutické odbory: lekárenstvo a farmaceutická technológia, externý prednášateľ na SZU z organizácie a riadenia farmácie, oponent diplomových a doktorandských prác obhajovaných na Farmaceutickej fakulte UK, odborný redaktor odborného časopisu MZ SR a SZU Farmaceutický obzor a člen redakčnej rady časopisu Lekárnik.

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37


MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
, pediater - infektológ, lekárka na infektologickej ambulancii - Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania v Detskej fakultnej nemocnici Košice, členka výboru Slovenskej infektologickej spoločnosti, členka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, členka European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), členka Central European Vaccination Awareness Group (CEVAG), členka vedeckej rady UPJŠ LF Košice, členka redakčnej rady časopisu Očkování a cestovní medicína.

Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP č. 1, 040 01 Košice


MUDr. Pavol Šimurka, PhD.,
prednosta Kliniky pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne, člen Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, krajský odborník pre pediatriu – Trenčiansky kraj, predseda Sekcie srdcovocievnych ochorení Slovenskej pediatrickej spoločnosti, člen pracovnej skupiny J07 pre kategorizáciu vakcín MZ SR, člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu – poradnej skupiny Hlavného hygienika SR.

Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín


prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
, vedúca odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, národná kontaktná osoba pre nozokomiálne nákazy pri ECDC, vedúca Národného referenčného centra pre nozokomiálne nákazy, členka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, krajská odborníčka pre epidemiológiu – Trenčiansky kraj, predsedníčka poradného zboru hlavného hygienika SR pre epidemiológiu, odborná konzultantka pre ÚDZS pre oblasť nozokomiálnych nákaz, členka redakčnej rady časopisu Nozokomiálne nákazy, členka vedeckej rady Fakulty zdravotníctva TU A. Dubčeka v Trenčíne.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 3, 911 01 Trenčín


PhDr. Mgr. Adriana Mečochová
, podpredsedníčka PSPI, vedúca odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR; sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie – poverená vedením

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava


Mgr. Katarína Krajčírová
, tajomníčka PSPI, odbor epidemiológie ÚVZ SR,

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava

Posledná úprava Streda, 13. január 2021 11:55