COVID-19 na Slovensku: Analýza/prehľad aktuálnej situácie k 8.4.2020 Tlačiť E-mail
Nedeľa, 12. apríl 2020 17:57

Analýzy prípadov ochorení COVID-19 sú uskutočnené na základe epidemiologického vyšetrenia regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR.
Zdroj  údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Spracovali:
RÚVZ Banská Bystrica – Mária Avdičová, Jana Námešná
RÚVZ Trenčín – Mária Štefkovičová

 

Do analýzy boli zahrnuté prípady  ochorení na základe pozitívnych testov, ktoré boli spracované v IS EPIS do 8.4.2020 vrátane (697 prípadov). Ide o prípady izolované na infekčných oddeleniach, v domácej izolácii a prípady izolované v štátnych karanténnych zariadeniach.

graf1


Narastajúci počet zachytených pozitívnych prípadov priamo súvisí s narastajúcim počtom osôb vracajúcich sa z cudziny, ktoré sú izolované v štátnych karanténnych zariadeniach.

Tento narastajúci počet pozitívnych nepredstavuje zvyšujúce sa riziko pre populáciu, pretože tieto pozitívne osoby nevytvárajú nové ohniská tým, že do ukončenia izolácie a potvrdenia ich negativity zostávajú v karanténnych zariadeniach. 

graf2


Dlhodobá analýza pozitívnych podľa vekových skupín potvrdzuje, že najviac postihnutou skupinou  sú osoby v produktívnom veku, podiel osôb nad 65 rokov veku je menej ako 5%

graf3


Analýza  pozitívnych podľa štandardných vekových skupín ukazuje, že najviac prípadov bolo zachytených vo vekovej skupine  35-44 ročných mužov, u žien sú rovnomerne zastúpené vekové skupiny  35-44 ročných, 45-54 ročných a 55-ročných žien. Ak by sme tieto údaje analyzovali  podľa počtu osôb žijúcich v jednotlivých vekových skupinách, bolo by zrejmé, že najvyššiu vekovo-špecifickú incidenciu zaznamenávame u 20-24 ročných.

graf4


Najvyššia incidencia v Bratislavskom kraji súvisí najmä so samotným hlavným mestom, spôsobom života vo veľkomeste, veľkým pohybom obyvateľstva.Mapa incidencie výskytu COVID-19 podľa okresov

map1

graf5


Z grafu denného počtu pozitívnych podľa spôsobu vzniku je jednoznačne vidieť, že najviac prípadov bolo doposiaľ zaznamenaných u osôb, ktoré sa nakazili počas pobytu v cudzine, väčšina ostatných prípadov má epidemiologickú súvislosť s osobami, ktoré sa vrátili z cudziny a boli nakazené. 

graf6


Z analýzy krajiny importu podľa početnosti je zrejmé, že najviac prípadov bolo zavlečených z Rakúska,  Spojeného kráľovstva, Česka, Talianska, Nemecka a Belgicka.

graf7


Kumulatívny počet doposiaľ hospitalizovaných narastá, denné počty hospitalizovaných zohľadňujú počet prepustených pacientov buď ako vyliečených alebo na domáce doliečenie.

graf8


graf9


Za vyliečeného sa považuje pacient, ktorý má zrealizované dva po sebe idúce odbery s minimálne 24 hodinovým odstupom, ktorých výsledok je negatívny. Grafy pre dopad ochorenia zobrazujú  samostatne dopad ochorenia pre skupinu hospitalizovaných pacientov a nehospitalizovaných pacientov (domáca izolácia, štátna karanténa a pod.). Medzi hospitalizovanými sa nachádza jeden prípad úmrtia suspektný na COVID-19,  pre ktorý ešte nebola vydaná pitevná správa.

graf10


Z celkového počtu 697 prípadov COVID-19 evidujeme k 8.4.2020 celkovo 78 vyzdravení a 2 úmrtia.


Analýza počtu testov
Zdroj  údajov: IS COVID-19 (pandemický register lab. výsledkov)

graf11


Mesačná analýza vývoja epidémie  COVID-19 bude pravidelne aktualizovaná.


Analýzu v PDF formáte je možné stiahnuť tu: