Zoznam informačných systémov spracovávajúce osobné údaje ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Utorok, 07. apríl 2020 15:30

Účel spracúvania osobných údajov

Názov IS

Odkaz na ďalšie informácie

Gestor Organizačný útvar

Zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, uchovávanie osobných údajov vlastných zamestnancov ÚVZ SR na účely krízového plánovania, vyrozumenia o  vyhlásení krízovej situácie alebo nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, na účely vedenia evidencie zamestnancov oslobodzovaných od mimoriadnej služby, na získanie kvalifikovaného prehľadu o pracovných silách ÚVZ SR ako subjektu hospodárskej mobilizácie pre potreby zabezpečenia vytváranej organizačnej štruktúry v období krízovej situácie a na účely spracovania požiadaviek na doplnenie pracovných síl vo vytváranej organizačnej štruktúre formou uloženia pracovnej povinnosti príslušným okresným úradom.

Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® JISHM

RKR

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

IS personalistika a mzdy

Chronologická evidencia zamestnancov ÚVZ SR.

IS záznamy o zamestnancoch ÚVZ SR, regionálni hygienici a zamestnanci na iný pracovno-právny vzťah (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - ďalej len „dohodári“)

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s budúcim pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom.

IS uchádzači o zamestnanie

OU

Plnenie povinnosti služobného úradu súvisiacich s prijímaním/vymenovaním uchádzačov do:    

-     štátnozamestnaneckého pomeru,

-     vedúcich zamestnancov do pracovného pomeru,

funkcie štatutárneho orgánu – regionálny hygienik a generálny tajomník SÚ.

IS register výberových konaní

OU

Vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

IS sťažnosti

OKDSA

Vybavovanie sťažností štátnych zamestnancov podľa zákona zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení  neskorších predpisov a o zmene   a doplnení  niektorých zákonov a zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení  v znení neskorších predpisov.

IS sťažnosti štátnych zamestnancov

OKDSA

Vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení  v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacimi právnymi predpismi.

IS petície

OKDSA

Vybavovanie podaní podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiace právne predpisy a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IS podania

OKDSA

Výkon kontroly na základe poverenia hlavného hygienika SR a spracovávanie záznamov o kontrole.

IS kontroly

OKDSA

Výkon auditu na základe poverenia hlavného hygienika SR a spracovávanie správy z auditu.

IS audit

OKDSA

Informatívne ako výsledok vybavenia oznámenia o protispoločenskej činnosti.

IS o oznamovaní protispoločenskej činnosti

OKDSA

Databáza vedená ako jeden z výstupov z e-learningu, za účelom vzdelávania zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ v SR.

IS e-learningové vzdelávanie

OKDSA

Vybavovanie konaní a podnetov podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov.

IS nahlasovanie korupcie

OKDSA

Vedenie evidencie uchádzačov na odbornú spôsobilosť.

IS skúšky odbornej spôsobilosti

OOD

Vedenie evidencie odborne spôsobilých osôb.

IS register odborne spôsobilých osôb

OOD

Správa registratúry.

IS na automatizovanú správu registratúry ÚVZ SR

OOD

Evidencia čitateľov knižnice Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

IS správca knižnice Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

OOD

Vytváranie prístupov pre používateľov portálu OverSi.

IS portálu OverSi

OOD

Evidencia a vedenie dokumentácie o epidemiologických údajoch.

IS EPIS - Epidemiologický informačný systém

OE

Evidencia a vedenie dokumentácie o epidemiologických údajoch.

IS EWRS – Systém rýchleho varovania a odpovede

OE

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú na účely:

-     vedenia dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, 

-     plnenia dôležitých úloh Úradu verejného zdravotníctva vo verejnom záujme podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä s cieľom podporovať ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,

-     štatistické účely.

IS Moje ezdravie

OE

Spracovanie účtovných dokladov.

IS účtovné doklady

ORaF

Spracovanie dokladov tuzemských pracovných ciest zamestnancov úradu.

IS tuzemské pracovné cesty

ORaF

Evidencia zverených osobných ochranných pracovných pomôcok a ďalšieho drobného hmotného majetku pridelenom zamestnancom ÚVZ SR.

IS evidencia majetku pridelenom zamestnancom ÚVZ SR

ORaF, OEaPÚ

Spracovanie dokladov zahraničných pracovných ciest zamestnancov úradu:

-      Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu

-      Žiadosť o schválenie zahraničnej pracovnej cesty

-      Cestovný príkaz na zahraničnú služobnú cestu

     Žiadosť vysielanej osoby o povolenie k použitiu súkromného motorového vozidla na ZPC

-      Zmluva  o  spolupráci pri dočasnom prideľovaní zamestnancov na výkon práce podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

-     Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58 ods. 1 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

IS zahraničné pracovné cesty

OMV, ORaF

Vybavovanie súdnych sporov.

IS súdne konania

OLP

Vybavovanie odvolacích konaní.

IS odvolacie konania

OLP

Vedenie zoznamu fyzických osôb, ktoré sa plánujú zúčastniť, alebo ktoré sa zúčastnili podujatia zameraného na podporu zdravia.

IS zabezpečenie podujatí na podporu zdravia

OPZaVK

Vypracovanie dokumentu „Správa o zdravotnom uvedomení obyvateľstva za príslušné roky".

IS správa o zdravotnom uvedomení obyvateľstva SR

OPZaVK

Vypracovanie dokumentu „Správa o zdravotnom stave obyvateľstva za príslušné roky"

IS správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR

OPZaVK

Vypracovanie dokumentu „Správa o zdravotnej gramotnosti obyvateľstva za rok 2020 a ďalšie roky"

IS správa o zdravotnej gramotnosti obyvateľstva SR

OPZaVK

Vypracovanie dokumentu „Správa o postojoch obyvateľstva k regulácii alkoholických nápojov za rok 2020 a ďalšie roky"

IS správa o postojoch obyvateľstva SR k regulácii alkoholických nápojov

OPZaVK

Evidovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

IS evidencia žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií

RK

Vedenie zoznamov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS) a súvisiaca agenda.

IS Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby

OPPL

Vedenie zoznamu fyzických osôb –   podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú  samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 a súvisiaca agenda.

IS výkon niektorých činností PZS v kategórii prác 1 a 2

OPPL

Výkon kontroly plnenia podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby a súvisiaca agenda.

IS Kontroly plnenia podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby

OPPL

Vedenie zoznamov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a súvisiaca agenda.

IS Oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

OPPL

Evidencia agendy prešetrení podozrení na choroby z povolania u fyzických osôb.

IS Prešetrenia podozrení na choroby z povolania

OPPL

Evidencia záznamov a súvisiacej agendy zo štátneho zdravotného dozoru na chránených pracoviskách – kontrola úrovne ochrany zdravia fyzických osôb na chránených pracoviskách.

IS Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách

OPPL

Agenda súvisiaca so štúdiou výskytu ochorení a nádorov močového mechúra u fyzických osôb vedená na účely projektu GERMM Geneticko – epidemiologická štúdia ochorení močového mechúra v strednej Európe.

IS GERMM Geneticko – epidemiologická štúdia ochorení močového mechúra v strednej Európe

OPPL

Agenda súvisiaca so štúdiou výskytu ochorení a nádorov pankreasu u fyzických osôb vedená na účely projektu ESNAP Geneticko- epidemiologická štúdia nádorov a iných ochorení slinivky brušnej.

IS ESNAP Geneticko - epidemiologická štúdia nádorov a iných ochorení slinivky brušnej

OPPL

Agenda súvisiaca so štúdiou výskytu ochorení a nádorov pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému u fyzických osôb vedená na účely projektu FOLLOW UP -  Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému.

Preskúmanie najvýznamnejších ukazovateľov podmieňujúcich prežívanie a prognózu pacientov s nádormi pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému v krajinách strednej a východnej Európy.

IS FOLLOW UP Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému

OPPL

Agenda súvisiaca so štúdiou výskytu ochorení a nádorov pľúc u fyzických osôb vedená na účely projektu INCO - COPERNICUS Zamestnanie, prostredie a pľúcny karcinóm v krajinách strednej s východnej Európy.

IS INCO Copernicus Zamestnanie, prostredie a pľúcny karcinóm v krajinách strednej a východnej Európy

OPPL

Vedenie zoznamov rizikových prác v SR, ktoré vykonávajú fyzické osoby – zamestnanci, alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby.

IS Centrálny register rizikových prác (ASTR)

OPPL

Vedenie záznamov o spôsobilosti a zdravotnom stave zamestnancov kuchyne.

IS záznamy o zamestnancoch kuchyne

OEaPÚ

Uchovávanie záznamov - F-SM-38/2  „Vyhlásenie o mlčanlivosti“ o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako „Kritická infraštruktúra“.

IS Vyhlásenia zamestnancov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako „Kritická infraštruktúra“

OEaPÚ

Verejné  obstarávanie tovarov, služieb a prác na ÚVZ SR.

IS verejné obstarávanie

RVO

Vedenie dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek v laboratóriách.

IS dokumentácia odberov/skúšok/meraní v skúšobných a medicínskych laboratóriách

OOFŽP, OLM, OOZPŽ

Vedenie záznamov o zamestnancoch akreditovaných skúšobných a medicínskych laboratórií za účelom preukázania ich odbornej spôsobilosti na výkon skúšok, meraní alebo odberov.

IS záznamy o zamestnancoch akreditovaných skúšobných a medicínskych laboratórií

OOFŽP, OLM,

Vedenie dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2.

IS fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2

OOFŽP, OLM,

Vedenie dokumentácie hodnotenia zdravotných rizík pri práci.

IS dokumentácia hodnotenia zdravotných rizík pri práci

OOFŽP

Evidencia oznamovania závažných nežiaducich účinkov kozmetických výrobkov spotrebiteľom.

IS ohlasovanie závažných nežiaducich účinkov kozmetických výrobkov

OHVBPKV

Centrálna evidencia veľkosti ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike a slovenských občanov, ktorí pracujú so zdrojmi žiarenia v krajinách Európskej únie.

IS centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia

OOZPŽ

Vedenie evidencie o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov ÚVZ SR.

IS posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

OOZPŽ

Vydávanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a z hľadiska radiačnej ochrany.

IS podania a rozhodnutia v súvislosti s radiačnou ochranou

OOZPŽ

Centrálna evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike.

IS Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia

OOZPŽTest proporcionality - Kniha návštev

Test proporcionality - Kamerový systém