Zoznam informačných systémov spracovávajúce osobné údaje ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Utorok, 16. august 2022 08:00

Názov IS

Odkaz na ďalšie informácie

Účel spracúvania osobných údajov

Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® JISHM

Zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, uchovávanie osobných údajov vlastných zamestnancov ÚVZ SR na účely krízového plánovania, vyrozumenia o  vyhlásení krízovej situácie alebo nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, na účely vedenia evidencie zamestnancov oslobodzovaných od mimoriadnej služby, na získanie kvalifikovaného prehľadu o pracovných silách ÚVZ SR ako subjektu hospodárskej mobilizácie pre potreby zabezpečenia vytváranej organizačnej štruktúry v období krízovej situácie a na účely spracovania požiadaviek na doplnenie pracovných síl vo vytváranej organizačnej štruktúre formou uloženia pracovnej povinnosti príslušným okresným úradom.

IS personalistika a mzdy

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

IS záznamy o zamestnancoch ÚVZ SR, regionálni hygienici a zamestnanci na iný pracovno-právny vzťah (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - ďalej len „dohodári“)

Chronologická evidencia zamestnancov ÚVZ SR.

IS uchádzači o zamestnanie

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s budúcim pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom.

IS register výberových konaní

Plnenie povinnosti služobného úradu súvisiacich s prijímaním/vymenovaním uchádzačov do:    

-     štátnozamestnaneckého pomeru,

-     vedúcich zamestnancov do pracovného pomeru,

funkcie štatutárneho orgánu – regionálny hygienik a generálny tajomník SÚ.

IS sťažnosti

Vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

IS sťažnosti štátnych zamestnancov

Vybavovanie sťažností štátnych zamestnancov podľa zákona zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení  neskorších predpisov a o zmene   a doplnení  niektorých zákonov a zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení  v znení neskorších predpisov.

IS petície

Vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení  v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacimi právnymi predpismi.

IS podania

Vybavovanie podaní podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiace právne predpisy a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IS kontroly

Výkon kontroly na základe poverenia hlavného hygienika SR a spracovávanie záznamov o kontrole.

IS audit

Výkon auditu na základe poverenia hlavného hygienika SR a spracovávanie správy z auditu.

IS o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Informatívne ako výsledok vybavenia oznámenia o protispoločenskej činnosti.

IS e-learningové vzdelávanie

Databáza vedená ako jeden z výstupov z e-learningu, za účelom vzdelávania zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ v SR.

IS nahlasovanie korupcie

Vybavovanie konaní a podnetov podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov.

IS skúšky odbornej spôsobilosti

Vedenie evidencie uchádzačov na odbornú spôsobilosť.

IS register odborne spôsobilých osôb

Vedenie evidencie odborne spôsobilých osôb.

IS na automatizovanú správu registratúry ÚVZ SR

Správa registratúry.

IS správca knižnice Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Evidencia čitateľov knižnice Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

IS portálu OverSi

Vytváranie prístupov pre používateľov portálu OverSi.

IS EPIS - Epidemiologický informačný systém

Evidencia a vedenie dokumentácie o epidemiologických údajoch.

IS EWRS – Systém rýchleho varovania a odpovede

Evidencia a vedenie dokumentácie o epidemiologických údajoch.

IS Moje ezdravie

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú na účely:

-     vedenia dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, 

-     plnenia dôležitých úloh Úradu verejného zdravotníctva vo verejnom záujme podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä s cieľom podporovať ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,

-     štatistické účely.

IS účtovné doklady

Spracovanie účtovných dokladov.

IS tuzemské pracovné cesty

Spracovanie dokladov tuzemských pracovných ciest zamestnancov úradu.

IS evidencia majetku pridelenom zamestnancom ÚVZ SR

Evidencia zverených osobných ochranných pracovných pomôcok a ďalšieho drobného hmotného majetku pridelenom zamestnancom ÚVZ SR.

IS zahraničné pracovné cesty

Spracovanie dokladov zahraničných pracovných ciest zamestnancov úradu:

-      Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu

-      Žiadosť o schválenie zahraničnej pracovnej cesty

-      Cestovný príkaz na zahraničnú služobnú cestu

-      Žiadosť vysielanej osoby o povolenie k použitiu súkromného motorového vozidla na ZPC

-      Zmluva  o  spolupráci pri dočasnom prideľovaní zamestnancov na výkon práce podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

-     Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca podľa § 58 ods. 1 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

IS súdne konania

Vybavovanie súdnych sporov.

IS odvolacie konania

Vybavovanie odvolacích konaní.

IS zabezpečenie podujatí na podporu zdravia

Vedenie zoznamu fyzických osôb, ktoré sa plánujú zúčastniť, alebo ktoré sa zúčastnili podujatia zameraného na podporu zdravia.

IS správa o zdravotnom uvedomení obyvateľstva SR

Vypracovanie dokumentu „Správa o zdravotnom uvedomení obyvateľstva za príslušné roky".

IS správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR

Vypracovanie dokumentu „Správa o zdravotnom stave obyvateľstva za príslušné roky"

IS správa o zdravotnej gramotnosti obyvateľstva SR

Vypracovanie dokumentu „Správa o zdravotnej gramotnosti obyvateľstva za rok 2020 a ďalšie roky"

IS správa o postojoch obyvateľstva SR k regulácii alkoholických nápojov

Vypracovanie dokumentu „Správa o postojoch obyvateľstva k regulácii alkoholických nápojov za rok 2020 a ďalšie roky"

IS evidencia žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií

Evidovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

IS Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby

Vedenie zoznamov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS) a súvisiaca agenda.

IS výkon niektorých činností PZS v kategórii prác 1 a 2

Vedenie zoznamu fyzických osôb –   podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú  samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 a súvisiaca agenda.

IS Kontroly plnenia podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby

Výkon kontroly plnenia podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby a súvisiaca agenda.

IS Oprávnenia na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Vedenie zoznamov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a súvisiaca agenda.

IS Prešetrenia podozrení na choroby z povolania

Evidencia agendy prešetrení podozrení na choroby z povolania u fyzických osôb.

IS Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách

Evidencia záznamov a súvisiacej agendy zo štátneho zdravotného dozoru na chránených pracoviskách – kontrola úrovne ochrany zdravia fyzických osôb na chránených pracoviskách.

IS GERMM Geneticko – epidemiologická štúdia ochorení močového mechúra v strednej Európe

Agenda súvisiaca so štúdiou výskytu ochorení a nádorov močového mechúra u fyzických osôb vedená na účely projektu GERMM Geneticko – epidemiologická štúdia ochorení močového mechúra v strednej Európe.

IS ESNAP Geneticko - epidemiologická štúdia nádorov a iných ochorení slinivky brušnej

Agenda súvisiaca so štúdiou výskytu ochorení a nádorov pankreasu u fyzických osôb vedená na účely projektu ESNAP Geneticko- epidemiologická štúdia nádorov a iných ochorení slinivky brušnej.

IS FOLLOW UP Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému

Agenda súvisiaca so štúdiou výskytu ochorení a nádorov pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému u fyzických osôb vedená na účely projektu FOLLOW UP -  Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému.

Preskúmanie najvýznamnejších ukazovateľov podmieňujúcich prežívanie a prognózu pacientov s nádormi pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému v krajinách strednej a východnej Európy.

IS INCO Copernicus Zamestnanie, prostredie a pľúcny karcinóm v krajinách strednej a východnej Európy

Agenda súvisiaca so štúdiou výskytu ochorení a nádorov pľúc u fyzických osôb vedená na účely projektu INCO - COPERNICUS Zamestnanie, prostredie a pľúcny karcinóm v krajinách strednej s východnej Európy.

IS Centrálny register rizikových prác (ASTR)

Vedenie zoznamov rizikových prác v SR, ktoré vykonávajú fyzické osoby – zamestnanci, alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby.

IS záznamy o zamestnancoch kuchyne

Vedenie záznamov o spôsobilosti a zdravotnom stave zamestnancov kuchyne.

IS Vyhlásenia zamestnancov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako „Kritická infraštruktúra“

Uchovávanie záznamov - F-SM-38/2  „Vyhlásenie o mlčanlivosti“ o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako „Kritická infraštruktúra“.

IS verejné obstarávanie

Verejné  obstarávanie tovarov, služieb a prác na ÚVZ SR.

IS dokumentácia odberov/skúšok/meraní v skúšobných a medicínskych laboratóriách

Vedenie dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek v laboratóriách.

IS záznamy o zamestnancoch akreditovaných skúšobných a medicínskych laboratórií

Vedenie záznamov o zamestnancoch akreditovaných skúšobných a medicínskych laboratórií za účelom preukázania ich odbornej spôsobilosti na výkon skúšok, meraní alebo odberov.

IS fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2

Vedenie dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2.

IS dokumentácia hodnotenia zdravotných rizík pri práci

Vedenie dokumentácie hodnotenia zdravotných rizík pri práci.

IS Oznámenie závažného nežiaduceho účinku, spôsobeného kozmetickým výrobkom

Evidencia oznamovania závažných nežiaducich účinkov kozmetických výrobkov spotrebiteľom.

IS centrálny register dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia

Centrálna evidencia veľkosti ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike a slovenských občanov, ktorí pracujú so zdrojmi žiarenia v krajinách Európskej únie.

IS posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

Vedenie evidencie o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov ÚVZ SR.

IS podania a rozhodnutia v súvislosti s radiačnou ochranou

Vydávanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a z hľadiska radiačnej ochrany.

IS Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia

Centrálna evidencia zdrojov ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike.

IS Poskytovanie zamestnaneckých benefitov

Poskytovanie zamestnaneckých výhod zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, vyplývajúcich z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.Test proporcionality - Kniha návštev