Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k činnosti predajní potravín Tlačiť E-mail
Utorok, 07. apríl 2020 12:51

V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29. 03. 2020 č. OLP/2777/2020S, ktoré vstúpilo do účinnosti od 30. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR poskytuje nasledovné usmernenie pre predajniach potravín:

- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
- pri vchode do prevádzky poskytnúť pre vstupujúce osoby dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice


- v radoch čakajúcich zákazníkov vo vonkajšej časti pred predajňou a vo vnútornej časti predajne, napr. pri čakaní pri predajných pultoch potravín a pri pokladniach - zabezpečiť odstup osôb minimálne 2 metre
- počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky; uvedené je možné zabezpečiť napr. regulovaním a vyhradením počtu vozíkov a/alebo košíkov pri vstupe do predajne; v prípade menších predajní potravín určením a regulovaním počtu aktuálne vstupujúcich zákazníkov do predajne
- na všetky vstupy do predajne viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia o povolení vstupu osôb s prekrytými hornými dýchacími cestami, použití dezinfekcie na ruky pri vchode do predajne alebo použití jednorazových rukavíc a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu v predajni
- vykonávať pravidelnú sanitáciu predajne podľa vlastného hygienicko-sanitačného režimu (venovať osobitne pozornosť rukovätiam košíkov a vozíkov, pásom pri pokladniach, kľučkám na dverách atď.); nariadenú sanitáciu s dezinfekciou na konci pracovného týždňa je možné vykonať v sobotu po skončení prevádzky predajne
- okrem uvedených hygienických opatrení je možné odporučiť:

• podporovať pri pokladniach platby platobnou kartou
• vyčleniť a označiť kryté nádoby na odpad na použité rukavice pri východe z predajne; zabezpečiť pravidelné vyprázdňovanie a bezpečné odstraňovanie rukavíc do komunálneho odpadu tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolitého prostredia predajní a životného prostredia (zákon č.79/2015 Z. z. zákon o odpadoch).

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky