Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3743
Počet zobrazení obsahu : 21658236
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie Tlačiť E-mail
Utorok, 26. máj 2020 19:00

Dňa 21. mája 2020 nadobudla účinnosť druhá novela zákona č. 355/2007 Z. z. v častiach týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci v čase krízovej epidemiologickej situácie (zákon č. 125/2020 Z. z.)


Úpravy ustanovené zákonom č. 125/2020 Z. z. nadväzujú na

úpravy ustanovené zákonom č. 69/2020 Z. z. v čase krízovej situácie.

Pre zachovanie prehľadnosti uvádzame spolu.


Najvýznamnejšie zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v čase krízovej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa týkajú najmä týchto oblastí:


sipke Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci; napr. nie je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pri práci v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, nemusí plniť oznamovacie povinnosti vo vzťahu k orgánom verejného zdravotníctva, nie je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti  na prácu.

Netýka sa to povinnosti uvedenej v § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.:

Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia  expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi.

Zamestnávateľ môže v čase krízovej situácie na základe dohody s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo s poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami alebo posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci z dôvodu zdravotného rizika pri práci.

Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

Všetky subjekty zároveň postupujú v súlade so všeobecnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne po skončení krízovej situácie plniť všetky povinnosti pri ochrane zdravia pri práci vyplývajúce z § 30 zákona č. 355/2007 Z. z.sipke Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie v oblasti ochrany zdravia pri práci
(§ 30 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.)

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (rizikovú prácu), nie je povinná plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci; napr. nie je povinná zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pri práci, nie je povinná zabezpečiť posudzovanie svojej  zdravotnej spôsobilosti  na prácu.

Netýka sa to povinnosti uvedenej v § 30 ods. 7 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.:

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie je povinná aj v čase krízovej situácie zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia jej expozíciu a expozíciu obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi.


Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je povinná bezodkladne po skončení krízovej situácie plniť všetky svoje povinnosti pri ochrane zdravia pri práci, ktoré jej vyplývajú z § 30 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.

 

sipke Vykonávanie zdravotného dohľadu na pracoviskách pracovnou zdravotnou službou (§ 30a zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom, nevykonávajú činnosť na pracoviskách zamestnávateľov, t. j. nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracovisku. Lekári pracovnej zdravotnej služby nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.

Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby vykonávajú v čase krízovej situácie poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, prednostne so zameraním na mimoriadnu epidemiologickú situáciu, najmä telefonicky alebo elektronickou formou.

Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby môžu v čase krízovej situácie vykonávať dohľad nad pracovnými podmienkami a poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania na pracovisku zamestnávateľa a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci v ambulancii len na základe vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo medzi zamestnávateľom a poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu zdravotného rizika pri práci za dodržania opatrení na ochranu zdravia zamestnancov podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

V prípade dohľadu nad pracovnými podmienkami a poradenstva zameraného na ochranu zdravia pri práci na pracovisku zamestnávateľa je potrebný konsenzus medzi zamestnávateľom a poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby.

V prípade výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, vykonávaných vzhľadom na zdravotné riziko a bezpečnosť pri práci, je potrebné rešpektovať aktuálny režim prevádzky ambulantných zdravotníckych zariadení a štandardné postupy pre zdravotníkov počas pandémie COVID-19. Z toho dôvodu je aj  výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podmienený konsenzom medzi zamestnávateľom a poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby, alebo medzi zamestnávateľom a lekárom, ktorý nie je členom pracovnej zdravotnej služby, ale bude vykonávať lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci.

Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby budú bezodkladne po skončení krízovej situácie vykonávať v celom rozsahu zdravotný dohľad pre zamestnancov.sipke Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
(§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie lekári neposudzujú zdravotnú spôsobilosť na prácu a nevykonávajú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, u fyzických osôb -podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, ani u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie.


V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vykonáva len u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.


V čase krízovej situácie sa zdravotná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie (vstupná lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci) nahrádza čestným vyhlásením fyzickej osoby. Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z.


Čestné vyhlásenie sa musí nahradiť lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.sipke Zdravotná spôsobilosť pri vykonávaní epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
(§ 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov)

V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením fyzickej osoby nahrádza potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe č. 3cb k zákonu č. 355/2007 Z. z.

Poznámka: Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia.


Čestné vyhlásenie sa musí nahradiť potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.


sipke Uznávanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania (§ 31a zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie (kožného lekárstva) neposudzujú zdravotný stav fyzických osôb na účel uznania alebo neuznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania, t. j. neuznávajú chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania, okrem prípadov ohrozenia života alebo ochorenia COVID-19.

V tejto súvislosti v čase krízovej situácie ani príslušné orgány verejného zdravotníctva neprešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

Komisie na posudzovanie chorôb z povolania na regionálnej a celoslovenskej úrovni v čase krízovej situácie nevykonávajú činnosť.

Aj v čase krízovej situácie je potrebné posúdiť a hlásiť chorobu z povolania pri ochorení COVID-19 v čase pandémie, alebo  u osôb, u ktorých nastalo poškodenie zdravia pri práci a sú v ohrození života, napríklad pri onkologickom ochorení, ktoré súvisí s výkonom práce a podobne.

Špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie môžu na základe odborného posúdenia zdravotného stavu posudzovanej osoby začať proces uznávania choroby z povolania aj v iných individuálne posúdených prípadoch; príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a zamestnávatelia im poskytnú súčinnosť. Na tieto účely môže aj v čase krízovej situácie zasadnúť regionálna komisia, regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania a celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania, alebo môže posudzovať chorobu z povolania per rollam.

Všetky subjekty zároveň postupujú v súlade so všeobecnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.


V čase krízovej situácie sa nevykonáva ani opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania Celoslovenskou komisiou na posudzovanie chorôb z povolania.


Špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie budú posudzovať podozrenia na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania bezodkladne po skončení krízovej situácie.sipke Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 zákona č. 355/207 Z. z. 

V čase krízovej situácie sa nevykonávajú skúšky žiadateľov o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 pred komisiou zriadenou na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Zároveň sa nevydávajú ani osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15.


V čase krízovej situácie sa odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami a odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a odborná spôsobilosť na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie preukazuje

-   dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi a

-   dokladom o odbornej príprave vykonanej dištančnou formou od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.


Uvedené doklady sa musia doplniť riadnym osvedčením o odbornej spôsobilosti najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.


V čase krízovej situácie sa nevykonáva aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, pričom neplynie lehota na jej absolvovanie.sipke Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 41 zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie sa odborná príprava osôb na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vykonáva len dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.


V čase krízovej situácie sa nevykonáva aktualizačná odborná príprava osôb na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, pričom neplynie lehota na jej absolvovanie.sipke Oznamovanie činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (§ 52 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie postačí, ak povinná osoba oznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva uskutočnenie činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie do 24 hodín po jej ukončení.


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/125/20200521

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/69/20200406Na stiahnutie:

Príloha č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (pdf)
ČESTNÉ VYHLÁSENIE na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (rtf)
 

Príloha č. 3cb k zákonu č. 355/2007 Z. z.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase krízovej situácie (pdf)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase krízovej situácie (rtf)V Bratislave, 06.04.2020

Aktualizované 26.05.2020