Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690043
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2020 Tlačiť E-mail
Piatok, 03. apríl 2020 14:14

chripka

V 14. kalendárnom týždni 2020 bolo hlásených 13 926 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 596,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 22,5% (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 451,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 245 osôb, čo predstavuje 1,8% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (133). Ostatné komplikácie predstavovali a otitídy (65) a pneumónie (47).
Ochorenia hlásilo 49 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni 2020 hlásených 627 ochorení (chorobnosť 26,8/100 000), čo predstavuje 4,5% z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 25,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (72,6/100 000).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 14. kalendárnom týždni 2020 vyšetrených spolu 6 nazofaryngeálnych výterov a 23 dvojíc sér.
Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka pozitívna na Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 927 vzoriek biologického materiálu (1 390 nazofaryngeálnych výterov a 537 dvojíc sér).

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 373 pozitívnych:

- 93 x vírus chrípky A/H3
- 82 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie
- 43 x vírus chrípky A/Kansas/14/2017(H3N2) - like
- 26 x vírus chrípky A/H1pdm09
- 17 x vírus chrípky A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-like
- 36 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie
- 10 x vírus chrípky B/Colorado/06/2017-like
- 36 x adenovírus
- 15 x respiračný syncyciálny vírus
- 12 x Mycoplasma pneumoniae
- 3 x vírus parachrípky.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 14. kalendárnom týždni 2020

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 14. kalendárnom týždni 2020 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 60-ročného muža z Košického kraja a u 71-ročného muža kraja rovnako z Košického kraja.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 32 prípadov SARI, z nich šesť chorých zomrelo.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org,

- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019 a 2019/2020

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 14. kalendárnom týždni 2020 evidujeme 182 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19.
Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 11 292 vzoriek biologického materiálu (nazofaryngeálnych výterov), z toho bolo 450 vzoriek pozitívnych. Z celkového počtu bolo najviac prípadov vo vekovej skupine 20 – 59 rokov (graf 4). Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (Mapa 1).

Na základe záverov Ústredného krízového štábu bolo prerušené vyučovanie v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania.

Z dôvodu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol rozhodnutím hlavného hygienika Slovenskej republiky dňom 7. 3. 2020 vydaný zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach všetkých zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb.

Graf 4: Kumulatívny počet potvrdených prípadov COVID-19 podľa veku a pohlavia

graf04

Mapa 1: Výskyt ochorení COVID-19 v SR

mapa01

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky