Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3744
Počet zobrazení obsahu : 21682094
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách - vyhodnotenie plnenia úlohy v r. 2018 a 2019 Tlačiť E-mail
Utorok, 31. marec 2020 12:19

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská v zmysle § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutým zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe kladného posudku orgánu verejného zdravotníctva. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v rámci štátneho zdravotného dozoru vykonávajú aj kontrolu pracovných podmienok, pracovného prostredia a spôsobu práce zamestnancov chránených dielní a chránených pracovísk s použitím kontrolných listov informovanosti zamestnancov o zdravotných rizikách pri práci, doplnenú o údaje o zamestnancoch na chránených pracoviskách z hľadiska ich zdravotných obmedzení; na uplatnenie potrebných úprav pracovných podmienok a pri zistení nedostatkov nariaďujú opatrenia.  

Východiskom štátneho zdravotného dozoru je dodržiavanie požiadaviek nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko aplikované vo vzťahu k zdravotnému obmedzeniu zamestnancov so zdravotným postihnutím, ako aj na dodržiavanie pracovných podmienok a pracovného režimu určených rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov pracoviska do prevádzky. Štátny zdravotný dozor sa ďalej zameriava na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov so zdravotným postihnutím na pracoviskách v súvislosti s osobitným režimom práce (skrátený pracovný čas, nočná práca, práca na zmeny) a na zabezpečovanie zdravotného dohľadu na chránených pracoviskách vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

V r. 2018 bolo v chránených dielňach a na chránených pracoviskách vykonaných 1 054 kontrol na 906 kontrolovaných chránených pracoviskách u zamestnávateľov a boli preverené pracovné podmienky u 2 020 zamestnancov a v r. 2019 bolo vykonaných 933 kontrol na 852 kontrolovaných chránených pracoviskách u zamestnávateľov a boli preverené pracovné podmienky u 1 706 zamestnancov. 

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že zamestnávatelia chránených dielní a chránených pracovísk prispôsobovali pracovné podmienky charakteru zdravotného postihnutia zamestnancov. Pre zamestnancov vytvorili vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce ich zdravotnému stavu a dodržiavali osobitný režim práce. Pred zaradením na výkon pracovnej činnosti bola u zamestnancov v rámci lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci posúdená zdravotná spôsobilosť na výkon ich konkrétnej činnosti. Na overenie úrovne informovanosti o faktoroch pracovného prostredia zamestnanci vyplnili kontrolné listy.

Zamestnanci chránených dielní a chránených pracovísk vykonávali činnosti bez fyzickej záťaže a priamej expozície rizikovým faktorom pracovného prostredia, najčastejšie práce výrobného charakteru (napr. výroba kancelárskych potrieb, sviečok,  drobných reklamných, darčekových a dekoratívnych predmetov, keramiky, pomocné práce v cukrárskej a pekárskej výrobe), práce v oblasti služieb a obchodu (napr. masérske služby, kadernícke a kozmetické služby, šitie pracovných odevov, maloobchodný predaj, strážna služba) a administratívne práce (ekonomické a účtovnícke služby, IT služby, ochrana objektov prostredníctvom monitorovacieho systému).

Z vykonaných kontrol vyplynulo, že počty osôb so zdravotným postihnutím sa na pracoviskách menia a od vydania súhlasného stanoviska na uvedenie priestorov do prevádzky sa chránené pracoviská alebo dielne väčšinou do 2 rokov zrušia.  

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru regionálne úrady verejného zdravotníctva  v SR zistili nedostatky u niekoľkých zamestnávateľov v 2 krajoch v r. 2018 aj 2019 (Trenčiansky a Žilinský kraj) a v Trenčianskom kraji na základe zistených nedostatkov v zmysle platnej legislatívy uložili zamestnávateľom opatrenia (napr. zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami, zabezpečiť dostatočný hygienický štandard prevádzky, zabezpečiť odvetranie v pracovných priestoroch, zabezpečiť dostatočné osvetlenie, zabezpečiť oddychové miestnosti pre zamestnancov a zariadenia na osobnú hygienu v súlade s nariadením vlády SR č. 391/2006 Z. z.). Iné zistené nedostatky boli v stanovenom termíne odstránené.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú aj v nasledujúcom období zameriavať štátny zdravotný dozor na úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách.

 

Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách

- vyhodnotenie plnenia úlohy za r. 2018 a 2019

Spolu

Počet nových posúdení

Počet kontrolovaných

CHP

Počet

kontrol

Počet zamestnancov

so ZP na kontrolovaných CHP v danom roku (spolu)

rozhodnutí

stanovísk

 

2018

 

425

350

906

1 054

2 020

 

2019

 

481

361

852

933

1 706

Zdroj: Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

CHP = chránené pracoviská

ZP = zdravotné postihnutie


Vypracoval:

Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR

Bratislava, 23.03.2020