Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov Tlačiť E-mail
Streda, 18. marec 2020 11:46

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča pri predaji potravín, pokrmov a nápojov prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia:
 

 • obmedziť predaj nebalených potravín, pokrmov a nápojov, t. č. nepoužívať predaj do vlastných obalov prinesených zákazníkom,

 • nebalené potraviny, pokrmy a nápoje baliť len do nových, čistých, nepoužitých obalov, ktoré sú vhodné a určené na styk s potravinami,

 • obsluhujúci personál potravinárskych prevádzok (predaj potravín, zariadenia spoločného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením) musí v tomto období dodržiavať vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny, to znamená najmä:

   
 • pravidelné a dôkladné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom aspoň po dobu 20 sekúnd, príp. následne omytie vhodným dezinfekčným prostriedkom a osušenie papierovou jednorazovou utierkou; umývať si ruky vždy po fúkaní nosa, kašľaní alebo kýchaní alebo po použití toalety

 • čistý pracovný odev, používanie vhodných ochranných pomôcok (jednorazové rukavice, pokrývka hlavy, rúška na zakrytie úst a nosa),

 • úplne vylúčiť priamy kontakt nebalených potravín a pokrmov s nechránenými rukami (požívať pracovné náradie pri porciovaní, ochranné rukavice),

 • sledovanie svojho zdravotného stavu, úplné vylúčenie personálu, ktorý vykazuje príznaky respiračného ochorenia (ako sú napr. kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota); t. j. osoby, ktoré sú choré, nesmú manipulovať s potravinami alebo pokrmami a nesmú vstupovať do priestorov, kde sa manipuluje s potravinami) – nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín príloha II, kap. VIII;

 • vyhýbanie sa priamemu kontaktu s osobami vykazujúcimi príznaky respiračného ochorenia, v prípade nevyhnutného styku dodržiavanie minimálnej vzdialenosti aspoň 1 m,

 • udržiavanie dôkladnej čistoty pracovného prostredia, pracovných plôch a pracovných pomôcok (odporúčame zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie)

 • pri manipulácii s potravinami živočíšneho pôvodu v prevádzkach zariadení spoločného stravovania je potrebné dodržiavať zaužívané hygienické pravidlá v rámci správnej výrobnej praxe a HACCP. K takýmto pravidlám patria napríklad:

 • zabrániť vstupu zvierat do výrobných, manipulačných a skladovacích častí prevádzky ZSS,

 • chrániť prevádzku ZSS pred hmyzom a hlodavcami (vykonávať pravidelne zavedené kontroly a opatrenia na zabránenie vniknutiu do prevádzky ZSS),

 • pri manipulácii so surovým mäsom, mliekom alebo živočíšnymi potravinami je potrebné dodržiavať:

  • zásady prevádzkovej hygieny, pravidelné a dôkladné čistenie pracovných plôch, náradia, náčinia, riadu a priestorov, kde sa manipuluje s potravinami,

 • zabrániť krížovej kontaminácii pracovných plôch, náradia, riadu a pod. - t. zn. zabrániť, aby sa tepelne spracované potraviny, pokrmy pripravovali oddelene od tepelne nespracovaných potravín živočíšneho pôvodu (mäso),

 • dodržiavať teplotné požiadavky počas prípravy pokrmov (zásady HACCP),

 • dodržiavať osobnú hygienu (čistota pracovného odevu, čistota rúk – dôkladné umývanie rúk počas celého procesu prípravy pokrmov, pri prechode práce zo živočíšnymi surovinami na prácu s potravinami tepelne opracovanými; dodržiavať čistotu rúk a ich dôkladné umývanie po použití toalety a vykonávaní toaletných úprav),

 • dodržiavať zásady manipulácie s odpadom (zvyšky pokrmov, potravín), odpad uskladňovať v uzavretých nádobách na vyhradenom mieste, pravidelne odstraňovať z prevádzky a zabezpečiť pravidelný odvoz oprávnenou osobou na zneškodňovanie odpadu,

 • kuchynský riad, náradie a stolový riad sa musí umývať vo vode s teplotou najmenej 45°C, s prídavkom umývacích prostriedkov a následne opláchnuť pod tečúcou vodou s teplotou najmenej 50°C pri ručnom umývaní a s teplotou 80°C pri strojovom umývaní; umytý kuchynský riad, náradie a stolový riad uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu, neutierať.Pripravil: Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR