Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii Tlačiť E-mail
Piatok, 13. marec 2020 13:55

Povinnosti osôb počas domácej izolácie:

 • dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,

 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,

 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie,

 • ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii,

 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

 • ! bezodkladne po tom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu.


!
Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší. Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí.


Aké sú zásady domácej izolácie?

 • Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.

 • Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či v svojej záhrade. V bytovom dome môžete ísť na svoj súkromný balkón.

 • V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné zdržiavať sa v spoločných priestoroch bytového domu iba na nevyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.

 • Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samosprávy.

 • Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk vodou aj mydlom a časté, nárazové vetranie miestností.

 • Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.

 • Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom.

 • Ideálnym riešením pre pozitívne testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami (starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou).

 • Kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny.

 • Kúpeľňu by pozitívne testovaný mal používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať.

 • V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového koša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), prípadne použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.


Môže pozitívny (osoba v karanténe) prerušiť izoláciu?


Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie resp. aj osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,

 • odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,

 • nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v izolácii je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, a dodržiavať hygienu rúk,

 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté  respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.