Informácia k vyhláseniu mimoriadnej situácie v lokalite Chemko Strážske, a. s. Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 07. február 2020 16:02

Aktualizované v pondelok 10.02.2020 14:30

PCB sú chemické zlúčeniny, ktoré boli v minulosti považované za zdraviu neškodné. Používali sa ako súčasť náterových hmôt, ako teplonosné kvapaliny vo výmenníkoch tepla či izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch. Až neskôr sa výskumom zistilo, že majú preukázateľne toxické vlastnosti na človeka, živočíchy a životné prostredie, preto bola výroba týchto látok v podniku Chemko Strážske v roku 1984, najmä na základe iniciatívy vtedajších orgánov verejného zdravotníctva, zastavená.  PCB látky podliehajú rozkladu v prostredí pomaly, preto zotrvávajú v zložkách životného prostredia dlhý čas. Sú dobre rozpustné v tukoch, preto majú schopnosť bioakumulácie v tukových tkanivách živočíchov i človeka s možným postupným uvoľňovaním do krvného obehu. Treba však zdôrazniť, že tieto látky nepredstavujú pre ľudské zdravie riziko akútneho poškodenia zdravia. 


V prípade okresov Michalovce, Humenné, Vranov nad Topľou a Trebišov ide o starú environmentálnu záťaž. Uvedené okresy sú o tomto fakte dlhodobo informované rovnako aj o rizikách súvisiacich s konzumáciou domácich produktov živočíšneho pôvodu či zákaze chytania rýb v kontaminovaných riekach. Príslušné RÚVZ v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej zdravotníckej univerzity vykonávali v predmetnej oblasti rozsiahly výskum, ktorý bol založený na analýze vzoriek biologického materiálu odobratého od dotknutej verejnosti. Tento výskum, naposledy realizovaný v rokoch 2014 – 2015, bol spojený s rozsiahlym náborom účastníkov a s tým súvisiacou informačnou kampaňou. Kampane zamerané na riziká spojené s expozíciou PCB látkam v predmetnom regióne boli podľa našich informácií v minulosti realizované aj zo strany iných subjektov.


Fakt, že v predmetnom regióne bola Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v januári 2020 vyhlásená mimoriadna situácia 
súvisí s identifikáciou nezabezpečených a poškodených nádob pri výkone environmentálnych kontrol orgánov štátnej správy v roku 2019, v ktorých bola kvalitatívnou analýzou odobratých vzoriek vykonanou KCHL MV SR potvrdená prítomnosť PCB. Pri následnej obhliadke v areáli lesnej obory v lokalite Chemko Strážske, a. s., v októbri 2019, na ktorú boli prizvaní zástupcovia orgánov verejného zdravotníctva, sa zúčastnení odborníci orgánov štátnej správy zhodli, že predmetná situácia spĺňa predpoklady na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súlade s § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu ÚVZ SR v súlade s predmetným zákonom podal Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie (15. 10. 2019) listom hlavného hygienika Slovenskej republiky. V rámci uvedeného návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie sme zároveň navrhli prijať bezodkladné opatrenia na zastavenie šírenia znečistenia z jeho aktívnych zdrojov, a teda zabránenie ďalšieho šírenia nebezpečných chemických látok zo všetkých identifikovaných nezabezpečených sudov do prostredia (riešenie je v kompetencii MV SR a MŽP SR).


Ďalším krokom v rámci vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo v spolupráci s miestne príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva a dotknutými obcami v nadväznosti na zistené skutočnosti zabezpečiť informovanosť verejnosti, čo je jednou zo základných úloh a poslaní orgánov verejného zdravotníctva pri ochrane verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva SR spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou vypracovali informačný leták pre verejnosť – obyvatelia v ňom nájdu informácie týkajúce sa PCB látok – z hľadiska vysvetlenia vyhlásenia mimoriadnej situácie, z hľadiska najrizikovejších lokalít, možného vplyvu na zdravie, spôsobov kontaminácie a prevencie. Informácie pre verejnosť boli Úradom verejného zdravotníctva SR v elektronickej forme zaslané na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR s požiadavkou, aby ho poskytli všetkým dotknutým obciam v ich územnej pôsobnosti. Úrad verejného zdravotníctva SR má od príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva informáciu, že informovanie verejnosti prostredníctvom starostov obcí kontinuálne zabezpečujú.


Pokiaľ ide o informácie v elektronickom letáku v súvislosti s domácim chovom a konzumáciou produktov z neho, ide o odporúčania, nie o zákaz.
Cieľom odporúčaní v rámci informačných letákov pre verejnosť bolo v čo najväčšej miere informovať verejnosť, a tým predchádzať vplyvu v prípade vystaveniu sa PCB látkam.  ÚVZ SR zároveň v tejto veci písomne oslovil orgány veterinárnej a potravinovej správy, aby v zmysle svojich kompetencií poskytovali súčinnosť v problematike zdravotnej bezpečnosti živočíšnych produktov z domáceho chovu chovateľom, ktorí prejavia o túto službu záujem.


Úradu verejného zdravotníctva SR ešte nebol k dnešnému dňu doručený list od starostov dotknutých obcí, po jeho obdržaní sa k obsahu listu vyjadrí. Úrad verejného zdravotníctva SR a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR plánujú v dohľadnej dobe zorganizovať stretnutia so starostami dotknutých obcí za účelom vzájomnej komunikácie a diskusie k vzniknutým otázkam, s cieľom ich v čo najväčšej miere informovať.