Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3687
Počet zobrazení obsahu : 21297697
Skúška odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany Tlačiť E-mail

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (pdf)


Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine (pdf)


Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe (pdf)

Informovanie o spracúvaní osobných údajov „Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ (pdf)


Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 (pdf)


Rozsah odbornej prípravy a rozsah požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane
(pdf)


K žiadosti o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné doložiť „ Informovanie o spracúvaní osobných údajov“ a „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“!

Vyplnenú žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti spolu s potrebnými prílohami možno zaslať nasledovnými spôsobmi:
 

1.   v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Odbor organizačno - dokumentačný

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava
 

2.   formou elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk (všeobecná agenda). Žiadosť podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná  kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa. Využitie e-služieb ÚPVS si vyžaduje prihlásenie.

Pre podanie žiadosti  cez ÚPVS je potrebné dodržať nasledovný postup

3.   zaslaním vyplneného PDF formulára (nie sken dokumentu, ani vo formátoch: JPG, DOC, XLSX, a pod.) na e-mailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 

Prílohy uvedené v žiadosti je potrebné naskenovať a priložiť do prílohy e-mailu (nie vo formáte .XLS, .XLSX, .DOC a DOCX)
 

Podpis na žiadosti a čestnom vyhlásení bude doplnený v deň konania skúšky na ÚVZ SR.


Pozvánka na skúšku odbornej spôsobilosti Vám bude zaslaná v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty. O zaslaní pozvánky budete informovaný e-mailom.


Platenie správnych poplatkov TU.


Žiadosti o informácie k odbornej spôsobilosti je možné zasielať na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .Podľa § 6 ods. 1, písm. i), j), k) a l)  zákona č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje skúšobnú komisiu na preskúšanie a uznávanie odbornej spôsobilosti, zriaďuje komisiu, ktorá posudzuje splnenie požiadaviek na uznanie spôsobilosti fyzickej osoby a právnickej osoby pôsobiť ako expert na radiačnú ochranu, vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti a certifikát experta na radiačnú ochranu a uznáva odbornú spôsobilosť získanú v cudzine podľa § 48.

Podľa § 45 ods. 1 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti obsahuje:

a)  meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa,

b)  špecifikáciu oblasti radiačnej ochrany podľa § 44 ods. 3, v ktorej žiadateľ žiada uznať odbornú spôsobilosť.


Podľa § 45 ods. 2 zákon č. 87/2018 Z. z.:

K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží:

a)  doklad o vzdelaní,32) doklad o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov33) alebo doklad o uznaní odbornej kvalifikácie,

b)  doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)  doklad o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 54 ods. 1 nie starší ako dva roky.

Podľa § 45 ods. 3 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu sa vyžaduje:

a)  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti alebo ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, ak v odsekoch 4 a 5 nie je ustanovené inak,

b)  absolvovanie odbornej prípravy v závislosti od vykonávanej činnosti a v rozsahu určenom v § 54,

c)  najmenej jeden rok odbornej praxe.


Podľa § 45 ods. 4 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu v jadrovom zariadení sa vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore; úrad môže po posúdení obsahu štúdia uznať aj absolvovanie iného odboru, ak sa preukáže, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v príslušnej oblasti.

Podľa § 45 ods. 5 zákon č. 87/2018 Z. z.:

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa vyžaduje:

a)  odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu34) na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní rádiologický technik, lekár, zubný lekár alebo fyzik, alebo

b)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo technickom odbore, ak úrad po posúdení obsahu štúdia uznal, že zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v oblasti lekárskeho ožiarenia.