Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3688
Počet zobrazení obsahu : 21323205
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 40. kalendárny týždeň 2019 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03. október 2019 23:00

V 40. kalendárnom týždni 2019 bolo hlásených 42 764 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 635,0 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 839,6 /100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 044 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (648). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (274) a pneumónie (122).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 40. kalendárnom týždni 2019 hlásených 3 234 ochorení (chorobnosť 123,6/100 000), čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť sa udržala na úrovni predchádzajúceho týždňa. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (417,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 40. kalendárnom týždni hlásené v troch výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o dve materské školy v Prešovskom kraji a jednu materskú školu v Košickom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt."

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 40. kalendárnom týždni 2019 vyšetrených spolu osem nazofaryngeálnych výterov a 12 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na adenovírus (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 40. kalendárnom týždni 2019

tabulka

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 40. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:
- www.flunewseurope.org,
- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/u
pdates/latest_update_GIP_surveillance/en/
.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2018/2019
a 2019/2020

graf01

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf02

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2019/2020

graf03

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky