Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3285
Počet zobrazení obsahu : 18730305
Odporúčania k podpore fyzickej aktivity

V súčasnosti sa stále stupňuje globálna snaha o zvýšenie zdraviu prospešnej fyzickej aktivity u celej populácie v rámci prevencie chronických neprenosných ochorení. Jednotlivé štáty Európskej únie sú nabádané k vytvoreniu vlastných národných odporúčaní o tom, aká by mala byť miera fyzickej aktivity u ich obyvateľstva, ktoré budú odrážať globálne odporúčania WHO v tejto oblasti.


V júni tohto roku sa konalo v Bruseli pravidelné stretnutie odborníkov pre fyzickú aktivitu jednotlivých štátov EÚ. Cieľom tohto stretnutia bola výmena poznatkov a informácii ohľadom podpory fyzickej aktivity a s tým súvisiacej prevencie chronických neprenosných ochorení. Na stretnutí bola predstavená publikácia, ktorá obsahuje vyhodnotené zozbierané poznatky ohľadom národných odporúčaní pre fyzickú aktivitu v jednotlivých členských štátoch.


V rámci pravidelnej aktualizácie informácii ohľadom fyzickej aktivity zozbierali v roku 2018 WHO a Európska komisia pomocou dotazníka nové údaje o existujúcich národných odporúčaniach pre fyzickú aktivitu v členských štátoch EÚ. Údaje poskytli taktiež podrobnejší prehľad o porovnaní cieľových skupín obyvateľstva, definícii vekových skupín a odporúčaných množstiev a typov fyzickej aktivity v jednotlivých krajinách. Tento prehľad poskytuje možnosť zhodnotenia súčasnej situácie v rámci EÚ a monitorovania pokroku dosiahnutého v posledných rokoch. Z porovnania výsledkov zistených prieskumom s predchádzajúcimi štúdiami vyplynulo, že počet krajín v EÚ s vlastnými národnými odporúčaniami pre fyzickú aktivitu sa zreteľne zvýšil. V roku 2011 bolo 16 krajín s takýmito odporúčaniami, v roku 2018 stúpol ich počet na 23. Taktiež sa zvyšuje počet krajín s národnými odporúčaniami pre fyzickú aktivitu u detí a starších dospelých. 


Zistenia z prieskumu slúžia aj ako inšpirácia pre odborníkov, ktorí takto môžu získať informácie z krajín s porovnateľnou veľkosťou populácie, geografiou alebo kultúrou. Tie im môžu pomôcť pri rozhodovaní ako najlepšie implementovať základné odporúčania WHO ohľadom fyzickej aktivity na svoju vlastnú národnú situáciu.


Na Slovensku v súčasnosti prebieha realizácia úloh v rámci Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. Tento akčný plán obsahuje aj úlohy zamerané na deti a mládež. V rámci jednej z nich boli u študentov vybraných stredných škôl zisťované vybrané indikátory zdravia ako aj telesná zdatnosť a držanie tela. Prieskum sa realizoval na celom Slovensku a v rámci neho bolo vyšetrených 2725 študentov vybraných stredných škôl, z toho 48 gymnázií a 75 SOŠ, vo veku od 13 – 17 rokov. Každý študent dostal vyhodnotenie svojich výsledkov v rámci ktorého mu bolo poskytnuté aj individuálne poradenstvo a edukácia v oblasti zdravého životného štýlu.  Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR