Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa) Tlačiť E-mail
Utorok, 16. august 2022 08:00

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“)

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

IČO: 00607223

Štatutárny zástupca: PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky

Kontakt na zodpovednú osobu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                           Tel.: 02 / 49 284 201


Účel spracúvania osobných údajov na získanom obrazovom zázname:

Získavanie kamerových záznamov je oprávneným záujmom ÚVZ SR za účelom bezpečnosti a ochrany majetku ÚVZ SR, ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb (zamestnanci a návštevníci ÚVZ SR, náhodní okoloidúci), ktoré sa pohybujú v priestoroch, prístupných verejnosti, v okolí ÚVZ SR, odhaľovania kriminality v priestoroch ÚVZ SR a v  priestoroch  priľahlých k ÚVZ SR.


Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - GDPR – General Data Protection Regulation (čl. 6 ods. 1 písm.  f)

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona)

  • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov


Prístup k získaným záznamom z bezpečnostných kamerových systémov

Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamerových systémov  majú len preškolené a poučené osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť hlavným hygienikom SR, a zamestnanci organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov ÚVZ SR.

Aktuálny video záznam môžu sledovať len zamestnankyne recepcie, prípadne zamestnanci organizácie na ochranu priestorov, prístup k uloženým obrazovým záznamom nemajú. 

Poverenou osobou s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu je vedúci sekcie financovania, rozpočtu a prevádzky ÚVZ SR.


Povinnosť mlčanlivosti

Prevádzkovateľ a zamestnanci, poverení spracúvaním obrazového záznamu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného kamerového systému. Osobné údaje, takto získané, nesmú poskytnúť, zverejniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi, získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie, alebo po skončení štátnozamestnaneckého / pracovného pomeru uvedených osôb.

Povinnosť mlčanlivosti zaniká len, ak  je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a v právnych veciach.


Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje na obrazovom zázname z bezpečnostných kamier sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR,  organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov ÚVZR SR, orgánom činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie.

Všetky úkony, spojené s poskytovaním obrazového záznamu z bezpečnostných kamier, môže vykonávať len hlavným hygienikom SR poverená osoba s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu, ktorou je vedúci sekcie financovania, rozpočtu a prevádzky ÚVZ SR.


Uchovávanie a likvidácia záznamov z bezpečnostných kamerových systémov:

Záznamy z bezpečnostného kamerového systému sa ukladajú na serveri, ktorý je na túto činnosť určený.

Ak záznam z bezpečnostného kamerového systému nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je automaticky zlikvidovaný premazaním najneskôr v lehote 5 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Výnimku tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní. 


Práva dotknutej osoby

Každá osoba,  ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme,  má právo požadovať túto nahrávku na základe písomnej žiadosti, adresovanej prevádzkovateľovi, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu (dátum, časové rozpätie, priestorové určenie). Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť záznam do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak sú v záznamoch viditeľné iné osoby, je potrebné záznam upraviť, napr. rozotretím.

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: https://dataprotection.gov.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .Test proporcionality - Kamerový systém