Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa) Tlačiť E-mail
Piatok, 02. august 2019 10:59

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“)

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

IČO: 00607223

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel.:02 / 49 284 111

Štatutárny zástupca: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zodpovedná osoba: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                 tel.: 02 / 49 284 201

 

Účel spracúvania osobných údajov na získanom obrazovom zázname:

Získavanie osobných údajov z obrazových záznamov bezpečnostného kamerového systému je oprávneným záujmom ÚVZ SR za účelom zabezpečenia komplexnej bezpečnosti a ochrany majetku ÚVZ SR, ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb (zamestnanci a návštevníci ÚVZ SR, náhodní okoloidúci), ktoré sa pohybujú v priestoroch prístupných verejnosti v okolí ÚVZ SR, odhaľovania kriminality v priestoroch ÚVZ SR a v  priestoroch a priľahlých k ÚVZ SR.


Právny základ spracúvania osobných údajov:

-       Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - GDPR – General Data Protection Regulation (čl. 6 ods. 1 písm.  f)

-       Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona)

-       Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov


Prístup k získaným záznamom z bezpečnostných kamerových systémov

Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamerových systémov majú len preškolené a poučené osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť hlavným hygienikom SR a zamestnanci organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov ÚVZR SR a s ktorou má ÚVZ SR podpísanú zmluvu na túto činnosť.

Aktuálny video záznam môžu sledovať len zamestnankyne recepcie, prístup k uloženým obrazovým záznamom nemajú. Poverenou osobou s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu je vedúci odboru ekonomiky a prevádzky ÚVZ SR.


Povinnosť mlčanlivosti

Prevádzkovateľ a zamestnanci poverení spracúvaním obrazového záznamu z bezpečnostného kamerového systému sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného kamerového systému. Osobné údaje takto získané nesmú poskytnúť, zverejniť ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť ,mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie alebo po skončení štátnozamestnaneckého / pracovného pomeru uvedených osôb.

Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak  je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach.


Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje na obrazovom zázname z bezpečnostných kamier sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR,  organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov ÚVZR SR a s ktorou má ÚVZ SR podpísanú zmluvu na túto činnosť, orgánom činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie.

Všetky úkony spojené s poskytovaním obrazového záznamu z bezpečnostných kamier môže vykonávať len hlavným hygienikom SR poverená osoba s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu. Touto osobou je vedúci odboru ekonomiky a prevádzky ÚVZ SR


Uchovávanie a likvidácia záznamov z bezpečnostných kamerových systémov:

Záznamy z bezpečnostného kamerového systému sa ukladajú na serveri, ktorý je na túto činnosť určený.

Ak záznam z bezpečnostného kamerového systému nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je automaticky zlikvidovaný premazaním najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak“. Výnimku tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.


Práva dotknutej osoby

GDPR uvádza: „Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme, má právo požadovať a mať k dispozícii kópiu vlastných osobných údajov zo záznamu.“

Každá osoba, zachytená bezpečnostným kamerovým systémom, má právo požadovať túto nahrávku, na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť záznam do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak sú v záznamoch viditeľné nejaké iné osoby, je potrebné upraviť záznam, napr. rozostrením.

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214; e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.