Informácia o plnení úloh z národného projektu Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva Tlačiť E-mail
Piatok, 26. Júl 2019 09:17

op_evs
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z národného projektu Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva vypracoval návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“). Uvedený návrh zákona bol 24. júna 2019 schválený Hospodárskou a sociálnou radou SR a 02. júla 2019 Legislatívnou radou vlády SR a bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 21. augusta 2019.


Základné ciele návrhu zákona sú:

-     optimalizácia modelu fungovania verejného zdravotníctva;

-     zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov a občanov;

-     optimalizácia posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva;

-     zjednodušenie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky vypustením vybraných príloh;

-     zníženie výskytu ochorení v populácii;

-     zavedenie povinnosti očkovať dieťa pred vstupom do predškolského zariadenia, zvýšenie zaočkovanosti, zníženie rizika šírenia ochorení v materských školách;

-     zefektívnenie a zintenzívnenie  štátneho zdravotného dozoru.


Aktuálne znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súčasnosti postačujúce vo viacerých oblastiach týkajúcich sa realizácie opatrení na zabránenie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Vychádzajúc zo skúseností z epidemiologickej praxe je nutné legislatívne upraviť niektoré ustanovenia zákona tak, aby právna úprava poskytovala komplexné požiadavky na prevenciu, epidemiologickú bdelosť a kontrolu prenosných ochorení z pohľadu národných i medzinárodných problémov v oblasti výskytu prenosných ochorení a z dôvodu ochrany obyvateľstva SR.


Posudková činnosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. je chápaná ako proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.  Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností. Z citovaného ustanovenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyplýva, že každý priestor, ktorý fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba prevádzkuje, musí byť schválený príslušným orgánom verejného zdravotníctva, a to bez ohľadu na charakter prevádzky a na skutočnosť, či tieto priestory boli už raz posúdené z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie (pre iného prevádzkovateľa), čím dochádza k duplicitnému konaniu.

Podľa navrhovaného znenia zákona sa proces posudkovej činnosti nebude týkať týchto prevádzok:

-     priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a) pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky;

-     ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou;

-     telovýchovno-športové zariadenia;

-     zariadenia starostlivosti o ľudské telo;

-     prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných  podujatiach;

-     administratívne priestory;

-     priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.


Vypustením posudkovej činnosti pri vybraných typoch prevádzok ako aj prevádzok, ktoré už boli orgánom verejného zdravotníctva schválené a dochádza len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní a jej nahradením oznamovacou povinnosťou sa zníži nielen administratívna záťaž  pre podnikateľov, ale aj ich priame a nepriame náklady spojené s touto procesno-posudkovou činnosťou orgánov verejného zdravotníctva. Uvedenou zmenou však nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko tieto prevádzky budú naďalej povinné dodržiavať  povinnosti ustanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie v oblasti verejného zdravia a ich dodržiavanie bude naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, ktorý bude zároveň možné zefektívniť a zintenzívniť vzhľadom na uvoľnenie kapacít dosiaľ využitých pri posudkovej činnosti.


Kvantifikácia vplyvu na podnikateľské prostredie

Realizáciou opatrenia, podľa ktorej sa na vybrané prevádzky bude vzťahovať oznamovací režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky, sa znížia priame finančné náklady podnikateľom. V roku 2017 bolo vydaných 26 631 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad počtu prevádzok, ktoré nebudú predmetom schvaľovania je 10 900.  Pri vybraných prevádzkach, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikatelia neplatia správny poplatok, čím ušetria 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti. Realizáciou opatrenia, podľa ktorého sa na vybrané prevádzky bude vzťahovať oznamovací režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky sa znížia ďalej dopravné náklady na osobné podanie žiadosti o uvedenie do prevádzky, ušetria sa aj mzdové náklady na zamestnancov, tzn. podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a množstva príloh (napr. doklad o oprávnení na podnikanie, doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel).


Ďalšou reformnou zmenou je zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predkladať orgánu verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkové poriadky pre:

-     ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

-     telovýchovno-športové zariadenia;

-     zariadenia spoločného stravovania;

-     zariadenia starostlivosti o ľudské telo.


Povinnosť schvaľovať prevádzkové poriadky ostala v týchto zariadeniach:

-     zariadenia pre deti a mládež;

-     zdravotnícke zariadenia;

-     zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

-     prírodné kúpaliská, ak sú prevádzkované a umelé kúpaliská;


Zároveň sa v navrhovanom zákone v rámci optimalizácie posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva a zlepšenia podnikateľského prostredia zrušuje povinnosť  zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky  pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v kategórii 1, pre prevádzky, v ktorých zamestnanci sú vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu, a pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.


Zrušením povinnosti vypracovať prevádzkové poriadky pre vybrané typy prevádzok a zrušením povinnosti predkladať vybrané prevádzkové poriadky na schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa zníži administratívna záťaž podnikateľských subjektov. Podľa výročnej správy zverejnenej na stránke ÚVZ SR, bolo v roku 2017 podaných 1 817 návrhov na schválenie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu. V zmysle navrhovaného opatrenia, vybrané prevádzkarne nebudú mať zákonnú povinnosť predkladať na schválenie orgánom verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok (odhad je 3/4 z 1817 –  tzn. 1355 prevádzok ročne bude oslobodených od povinnosti podávať návrh na schválenie prevádzkových poriadkov).


V rámci zníženia administratívnej záťaže pre podnikateľov a občanov sa ďalej zrušuje povinnosť predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k žiadosti o uvedení priestorov do prevádzky doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel a zrušuje sa  povinnosť predkladať osvedčenie o akreditácii v procese získania odbornej spôsobilosti. Povinnosť zamestnávateľov každoročne oznámiť ÚVZ SR vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 sa nahrádza povinnosťou oznamovať vybrané údaje raz za 5 rokov. Zároveň sa racionalizuje ohlasovacia povinnosť subjektov vykonávajúcich dezinfekciu  a reguláciu živočíšnych škodcov.


Opatrenia v návrhu zákona, ktorými sa optimalizuje posudková činnosť orgánov verejného zdravotníctva a ktorými sa znižuje administratívna záťaže pre podnikateľov a občanov bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v celkovej  výške približne 6 843 865 eur.


Navrhovanou novelou zákona sa ďalej upravuje výkon štátneho zdravotného dozoru a definuje sa súbor činností s cieľom zistiť dôležité okolnosti na vymedzenie ohniska nákazy, posúdenie príčin a spôsobov šírenia prenosného ochorenia a na vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, ktorým je epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku nákazy. Sleduje sa tým potreba koordinovaného účinného postupu orgánov verejného zdravotníctva a iných dotknutých orgánov štátnej správy v prípadoch zavlečenia a šírenia prenosných ochorení.


Okrem národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ má uvedené ciele navrhovanej novely zákona realizovať aj národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“, ktorého realizáciou sa znížia administratívne náklady pre podnikateľov aj občanov a zefektívni výkon služieb verejnej správy prostredníctvom elektronizácie agendy „Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia“.


Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR plánujú účinnosť predmetnej novely zákona od 1. januára 2020.