Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22130235
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2019 (stav ku dňu 12.6.2019) Tlačiť E-mail
Piatok, 21. jún 2019 10:41

swim2Rekreačné kúpanie budú počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2019 poskytovať sezónne umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská s organizovanou rekreáciou a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou.

Za KS je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti.

Počas KS kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou budú zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Kontrolu kvality vody na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát max. trikrát za KS príp. podľa aktuálnej situácie).PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


Zoznam vôd určených na kúpanie pre KS 2019 (s vyhláseným štatútom)
v jednotlivých krajoch je nasledovný:

BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá - Senec

BB kraj: Ružiná - pri obci Divín, Ružiná - pri obci Ružiná, Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richňavské jazero

KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero

PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá pláž, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov KRYM

TN kraj: Zelená voda - Nové mesto nad Váhom

TT kraj: Šulianske jazero, Rekreačná oblasť (ďalej len „RO“) Kunovská priehrada Sobotište

ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

Mimo prevádzky bolo v predchádzajúcich dvoch sezónach a tiež zostane aj túto KS Dolno Hodrušské jazero. Na tomto jazere prebehla rekonštrukcia z dôvodu technickej poruchy hrádze nie je naplnené vodou.

Za vodu určenú na kúpanie (ďalej len „VUK“) sa považujú najvýznamnejšie prírodné    vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou   vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). Ich zaradenie do zoznamu VUK a monitorovanie ich stavu každoročne prebieha v súlade s požiadavkami Európskej komisie, ktoré sú transponované do národného predpisu 1).


Ku 12.6.2019 bola RÚVZ schválená prevádzka 4  prírodných kúpalísk:

BA kraj: Zlaté Piesky, Slnečné Jazerá - Senec

BB kraj: Ružiná - pri obci Divín, Teplý vrch - Pláž Ormet

Ako prírodné kúpaliská (ďalej len „PK“) označujeme tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom) a svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú  požiadavky platných predpisov 2).


V štádiu príprav a schvaľovania prevádzky bolo ďalších 9 PK:

BA kraj: Kuchajda

BB kraj: Ružiná - pri obci Ružiná, Teplý vrch - Pláž Drieňok, Zelená voda - Kurinec

KE kraj: Vinianske Jazero, Zemplínska Šírava - Hôrka, Zemplínska Šírava -  Medvedia Hora

PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava

ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec

V KS 2019 nebudú na vodnej ploche Zemplínska Šírava prevádzkované strediská Biela hora, KamenecPaľkov.


Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

BA kraj: Vajnorské jazero, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská

NR kraj: APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava

KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín - Hornádske rameno, banské jazero Úhorná

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie na dvoch prírodných vodných plochách v okrese Gelnica: na Ružíne (odberné miesta Hnilecké rameno, areál vodného lyžovania - SKI a chaty Pod skalou - Chaty) a v Turzovskom jazere.

Vo Vodnej nádrži (ďalej len „VN“) Lipovina - Bátovce bola potvrdená znížená priehľadnosť vody; zistená bola zvýšená farba a reakcia vody (pH). Znížená priehľadnosť bola zistená aj na Plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach.

Je však dôležité podotknúť, že nie v každom prípade zistenej nevyhovujúcej kvality vody (napr. znížená priehľadnosť) hrozí akútne poškodenie zdravia verejnosti a je nevyhnutné vydať zákaz kúpania. Dôvodom na vydanie zákazu kúpania je predovšetkým opakovane potvrdená nevyhovujúca kvalita vody v zdravotne významných, najmä mikrobiologických a biologických ukazovateľoch.


Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané
aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícií:

BB kraj: Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Banská Bystrica, Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici

NR kraj: VN Duchonka, TONA Šurany

TN kraj: Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom

TT kraj: RO Kunovská priehrada Sobotište, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov

ZA kraj: Vodné dielo (ďalej len „VD“) Orava - ATC Slanica, VD Orava - ATC Stará Hora, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - Námestovo - Nábrežie, VD Orava - ATC JAMI


Celkovo bude počas KS 2019 monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie (viď. Príloha č. 1), ku ktorým ďalej uvádzame:
Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach
nebude v KS 2019 prevádzkované ako prírodné kúpalisko. Miestna časť Košice Nad Jazerom  sa  bude starať o areál kúpaliska tak ako po minulé roky, avšak nebude vyberať vstupné a nebude zabezpečovať dozor nad kúpajúcimi sa návštevníkmi.

Pozemky okolo VN Ružín, hlavne v časti medzi mostom a mólom, sú vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré si ich oplotili. Prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia v tomto roku odkúpil ďalší súkromný pozemok, na ktorom ešte do začiatku sezóny vytvorí parkovisko pre návštevníkov a upraví trávnaté plochy. Taktiež zvýšil počet plavidiel v lodenici na 40 ks.

Na lokalite Pod Bukovcom koncom minulého roka a v jarných mesiacoch tohto roka vyčistil U.S. Steel Košice sedimentačnú nádrž, ktorá je umiestnená pred VUK. Taktiež upravil koryto a plochy okolo Idanského potoka v časti pred jeho vyústením do sedimentačnej nádrže.

V okolí Šulianskeho jazera sú vybudované chatky rekreantov, v niektorých mnohí z nich aj trvale bývajú. Pláže nemajú prevádzkovateľa a nie sú vybudované ani zariadenia na osobnú hygienu. Zo strán týchto chatiek je breh jazera oplotený a opatrený uzamykateľnou bránou ako aj rampou. Jazero je oplotené pletivom a uzamykateľnou bránou, tým sa zabraňuje vstupu rekreantov na pláže resp. na breh jazera.

Aj počas KS 2019 bude sledovaná kvality vody na VN Nitrianske RudnoVN Kanianka.

VN Duchonka nemá prevádzkovateľa, prevádzkovateľa majú len autokemping, ubytovacie zariadenia a zariadenia spoločného stravovania v rekreačnej oblasti Duchonka. K prevádzke autokempingu nebolo ešte pre KS 2019 vydané rozhodnutie, prevádzkovateľ o jeho vydanie zatiaľ nepožiadal.

Na oboch plážach vodnej plochy Zelená voda - Nové mesto nad Váhom (PerlaBolt) bude neorganizovaná rekreácia ako v minulej KS. Prevádzkovateľ ubytovania pri pláži Bolt bude zabezpečovať pre návštevníkov pláže zariadenia pre osobnú hygienu, údržbu a upratovanie pláže.  UMELÉ KÚPALISKÁ


V priebehu KS 2019 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne (viď. Príloha č. 2).


Ako prvé začínali prevádzku sezónne termálne kúpaliská (ďalej len „TK“), napr. HOLIDAYPARK Kováčová (od 16.5.2019), TK Oravice (od 18.5.2019), TK Laura v Rajeckých Tepliciach (od 23.5.2019) či TK Horné Saliby (od 31.5.2019). V termíne od 13.6.2019 budú v prevádzke všetky bazény v AQUAPARK Tatralandia (celkovo 14 bazénov vrátane 4 sezónnych bazénov) a od 29.6.2019 vo Vodnom parku Bešeňová (celkovo 21 bazénov vrátane 9 sezónnych bazénov).

Z dôvodu nestáleho počasia sa na kúpaliskách v severných regiónoch, tak ako v minulých rokoch začne sezóna až v júli; v týchto dňoch stále ešte prebiehajú na nich prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky.


Celkovo bude sledovaných 213 umelých kúpalísk s 658  bazénmi, z toho 197 s termálnou vodou a 461 s netermálnou vodou.

Počas KS 2019 je plánované otvorenie novovybudovanej Mestskej plavárne v Tvrdošíne (s plaveckým bazénom a časťou wellness so saunami a vírivou vaňou) aj TK v Nesvadoch. Prevádzkovateľ LK Modrá Perla Veľké Úľany ukončil celkovú rekonštrukciu kúpaliska (od roku 2016 bolo kúpalisko mimo prevádzky), plánuje kolaudáciu a otvorenie kúpaliska pre verejnosť. V rámci stavebných úprav zrekonštruoval plavecký bazén (upravený na neplavecký bazén s vodnými atrakciami), vybudoval brodiská so sprchami pri vstupe na spevnenú plochu pri bazénoch, zrekonštruoval vstupný objekt  na kúpalisko (predaj lístkov, šatne), atď. Objekt so zariadeniami pre osobnú hygienu návštevníkov bol opravený v predchádzajúcich rokoch, detský bazén ostal v pôvodnom stave.

Nový prevádzkovateľ plánuje otvorenie LK pri Hoteli Garden v Košickej Belej, ktoré bolo minulú KS mimo prevádzky.


Povolenie na prevádzku
dostalo k 12.6.2019 zatiaľ len 312 bazénov. Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.


Na niektorých kúpaliskách boli oproti roku 2019 vykonané zmeny a menšie rekonštrukcie, napr.:

Plavecký bazén vrátane technologického zariadenia v Thermalpark Dunajská Streda je t. č. v prestavbe s plánovaným termínom ukončenia koncom mesiaca jún. Pred začatím tohtoročnej sezóny bol demontovaný bývalý tobogan pri vonkajšom rekreačnom bazéne a jeho miesto bolo spevnené, pripravené k umiestneniu stánkov rýchleho občerstvenia.

V areáli Termalparku Veľký Meder Thermal Corvinus boli vybudované nové bazény: divoká rieka, skokanský bazén, vlnový bazén s detskou časťou a spraypoolom, ktoré boli v čase spracovania Pripravenosti kúpalísk na KS 2019 pripravené na kolaudáciu.

Prevádzkovateľ TK Vincov les Sládkovičovo v rámci prípravy na KS 2019 realizuje rekonštrukciu spevnených plôch okolo bazénov, pôvodnú dlažbu nahrádza zámkovou dlažbou so spádom smerom od bazénov.

Na TK Tvrdošovce došlo ku rozšíreniu plochy na slnenie.

Na TK Nové Zámky bolo vybudovaných deväť nových bufetov a v areáli prebieha aj výstavba nového objektu sociálnych zariadení pre návštevníkov.

Pred sezónou bola na TK Vrbov vykonaná stavebná úprava výplavového bazéna.

V priebehu sezóny budú na Kúpalisku TERMÁL s.r.o, Dolná Strehová uvedené do prevádzky ďalšie dva tobogány (multislide a rafting slide) s dopadom do viacúčelového bazéna; momentálne prebieha kolaudačné konanie.

V areáli kúpaliska TK I Štúrovo prebieha výstavba nového bazéna s atrakciami.

V areáli ThermalParku NITRAVA prebieha aj tento rok dostavba tobogánovej haly a výstavba ďalších bazénov.


Počas KS 2019 budú mimo prevádzky kúpaliská:

  • TK Katarína v Kremnici,

  • Plážové kúpalisko Tornaľa,

  • Termál Centrum GALANDIA Galanta (závažné technické nedostatky),

  • LK v Čalovci (počas KS 2019 budú zabezpečované rekonštrukčné práce),

  • LK TRITON v Košiciach (viaceré závažné technické nedostatky ako aj majetkoprávne nezrovnalosti),

  • Mestské kúpalisko v Moldave nad Bodvou (nedostatok finančných prostriedkov na jeho rekonštrukciu).


Technológia vonkajšieho krytého bazéna pri Penzióne Čachovo v obci Selce bola demontovaná, bazén nie je prevádzky schopný.

Kúpanie vo vonkajšom bazéne pri Hoteli Polianka na Krpáčove nebude poskytované verejnosti ani ubytovaným návštevníkom hotela.


Na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link
.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky
Celú správu si môžete stiahnuť TU:
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2019 (stav ku dňu 12.6.2019) (pdf)