Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3744
Počet zobrazení obsahu : 21682390
Náležitosti posudku o riziku z hľadiska rizika ionizujúceho žiarenia Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20. jún 2019 08:54

Posudok o riziku pre prácu s faktorom ionizujúce žiarenie má obsahovať údaje o faktoroch práce a pracovného prostredia z hľadiska rizika ionizujúceho žiarenia pre každú profesiu alebo pracovnú činnosť u zamestnávateľa, pri ktorej môže byť zamestnanec vystavený ožiareniu ionizujúcim žiarením. Posudok má obsahovať:
 

A.   Názov profesie alebo vykonávanej činnosti
 

B.   Posúdenie rizika práce a pracovného prostredia

1.  Popis a charakteristika vykonávanej pracovnej činnosti:

-     Popis a charakteristika vykonávanej pracovnej činnosti, názov profesie.

-     Podmienky výkonu práce s rizikom ionizujúceho žiarenia, spôsob výkonu práce a obsluhy zdrojov ionizujúceho žiarenia.


2.  Expozícia pracovníkov ionizujúcim žiarením:

-     Popis používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a ich základné fyzikálne vlastnosti, počet používaných zdrojov žiarenia, druh používaných rádioaktívnych žiaričov, rádionuklidy, ktoré obsahujú a ich aktivita, popis tieniacich krytov a obalov rádioaktívnych žiaričov, OOPP a ich dostupnosť a účinnosť, ochranné pomôcky a zariadenia na pracovisku na ochranu pred ionizujúcim žiarením, popis rádioaktívnych odpadov, ktoré môžu vznikať na pracovisku a spôsob nakladania s nimi.

-     Relevantné spôsoby ožiarenia zamestnancov - vonkajšie ožiarenie, vnútorné ožiarenie, riziká povrchovej kontaminácia tela pracovníkov a ich pracovných odevov a možnosť vnútornej kontaminácie rádioaktívnymi látkami.

-    Charakteristika a fyzikálne vlastnosti ionizujúceho žiarenia na pracovisku – druh ionizujúceho žiarenia, energia ionizujúceho žiarenia, príkon ekvivalentnej dávky na pracovných miestach, rádioaktívna kontaminácia ovzdušia a pracovných povrchov na pracovisku používanými rádionuklidmi.

-     Dlhodobá stabilita alebo premenlivosť radiačných parametrov poľa ionizujúceho žiarenia na pracovisku a jeho priestorové rozloženie.

-     Čas expozície zamestnancov – predpokladaná dĺžka pracovného času na pracovisku, počas ktorého sú zamestnanci vystavení ožiareniu ionizujúcim žiarením so zohľadnením rôznych úrovní rizika (doba expozície a údaje o veľkosti príkonu ekvivalentnej dávky na pracovisku pri expozícii ionizujúcim žiarením, predpokladaná frekvencia vykonávania činností, pri ktorých budú pracovníci vystavení ožiareniu, objemová aktivita rádionuklidov v ovzduší pracoviska a predpokladaný príjem rádionuklidov vdychovaním atď.),

-     Popis kontrolovaného pásma, sledovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom.

-     Stavebné a technické opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a ich účinnosť, použité tieniace materiály, ochranné bariéry, tieniace kryty, izolujúce zariadenia na pracovisku na prácu s rádioaktívnymi látkami, OOPP a ďalšie navrhované technické, organizačné a iné špecifické opatrenia na obmedzenie expozície zamestnancov ionizujúcemu žiareniu.

-     Systém monitorovania pracovného prostredia, osobného monitorovania pracovníkov, okolia pracoviska a monitorovania výpustí rádioaktívnych látok z pracoviska.

-     Kategorizácia pracovníkov (kategória A alebo B) podľa predpisov o radiačnej ochrane (zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany).

-     Predpokladané individuálne osobné dávky pracovníkov vystavených pri pracovnej činnosti ožiareniu ionizujúcim žiarením alebo zhodnotenie individuálnych dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia stanovené osobným monitorovaním pri vykonávaní rovnakej pracovnej činnosti v predchádzajúcom období (najmenej 5 predchádzajúcich kalendárnych rokov), prípadne zhodnotenie individuálnych dávok pracovníkov, ktorí vykonávali podobnú prácu v rovnakej alebo obdobnej pracovnej funkcii v predchádzajúcom období. Objektívne vyhodnotenie osobných dávok vzhľadom na špecifické obmedzenia osobnej dozimetrie - druh ionizujúceho žiarenia, energetické závislosti a smerové závislosti dozimetrov, korekcia efektívnych dávok vzhľadom na používané OOPP. Odhad predpokladaných individuálnych dávok pracovníkov pri vykonávaní novej pracovnej činnosti alebo na nových pracoviskách.

-     Výskyt možných prevádzkových odchýlok od bežnej radiačnej situácie na pracovisku, možnosť vzniku mimoriadnej radiačnej situácie alebo radiačnej nehody na pracovisku a pravdepodobnosť ich vzniku pri bežnej pracovnej činnosti a odhad možnej expozície pri takýchto situáciách.

-     Výskyt chorôb z povolania na pracovisku v predchádzajúcom období.

-     Uskutočnené a ďalšie plánované technické, organizačné alebo iné ochranné opatrenia na zníženie ožiarenia zamestnancov ionizujúcim žiarením.

-     Ďalšie rizikové faktory práce a pracovného prostredia na pracovisku so zdrojmi žiarenia.

-     Celkové zhodnotenie expozície zamestnancov rizikovými faktormi práce a pracovného prostredia.
 

3.  Návrh na zaradenia zamestnancov jednotlivých profesií do kategórie rizikových prác:

-     návrh na zaradenie pracovníkov jednotlivých profesií, ktorí sú pri pracovnej činnosti vystavení riziku ožiarenia ionizujúcim žiarením do kategórií rizikových prác podľa planých predpisov (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a vyhláška MZ SR č. 91/2018 Z. z.).

 

C.   Údaje o opatreniach na zníženie rizika:
 

1.  Všeobecné opatrenia:

-     Technické a organizačné opatrenia na zníženie dávkových príkonov, kontaminácie ovzdušia na pracovisku rádioaktívnymi látkami, kontaminácie pracovných odevov a pracovných povrchov na pracovisku.

-     Opatrenia na zníženie vonkajšieho a vnútorného ožiarenia pracovníkov – osobné pracovné ochranné pomôcky, ochranné zariadenia a izolujúce zariadenia na pracovisku.

-     Režim práce a odpočinku.

-     Organizácia práce.

-     Monitorovanie radiačnej situácie v pracovných priestoroch a na pracovných miestach na pracovisku, osobného monitorovanie pracovníkov a monitorovanie okolia pracoviska.
 

2.   Osobitné opatrenia pre vybrané pracovné činnosti alebo profesie, ak sú potrebné.
 

3.   Plánované alebo navrhnuté opatrenia na ochranu pred žiarením.
 

4.   Zdravotné sledovanie pracovníkov.
V Bratislave 6.6.2019

Spracoval:       RNDr. Karol Böhm, PhD.

     Odbor ochrany zdravia pred žiarením

     Úrad verejného zdravotníctva SR