Svetový deň potravinovej bezpečnosti - 7. jún 2019 Tlačiť E-mail
Streda, 05. jún 2019 10:18

food_safety_day2Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na výzvu  generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie silne  podporuje a pripája sa k aktivitám  Svetového dňa potravinovej bezpečnosti, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN (A/RES/73/250) v decembri 2018 a  bude sa sláviť 7. júna 2019.


Význam Svetového dňa potravinovej bezpečnosti je zameraný na pomoc pri  udržaní hybnej sily vytvorenej na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti potravín, ktorá sa začala vo februári 2019 v Addis Abebe v Etiópii a bola ukončená v apríli 2019 v Ženeve vo Švajčiarsku, ako aj snahu o začlenenie bezpečnosti potravín do agendy verejného zdravia a globálneho  zníženia  záťaže chorobami prenášanými potravinami.


Cieľom je upriamiť pozornosť a inšpirovať sa k pomoci pri predchádzaní, odhaľovaní a riadení potravinových rizík, ktoré prispievajú k potravinovej bezpečnosti, zdraviu ľudí, ekonomickej prosperite, poľnohospodárstvu, prístupu na trh, cestovnému ruchu a trvalo udržateľného rozvoja.


ÚVZ SR a RÚVZ v SR sa význame podieľajú na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia obyvateľov SR v širokej oblasti  úloh vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.  Svojimi aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravej výživy a potravín obyvateľov, starostlivosti o zdravé stravovanie vybraných populačných skupín s prednostným  zameraním sa na detskú populáciu,   prevencie prenosných  ochorení z potravín, aktivitami na ochranu pitnej vody a zdravého životného prostredia atď.  významne prispievajú k formovaniu a regulovaniu princípov pre udržateľnosť verejného zdravia v SR.
 

Podrobné informácie o aktivitách ÚVZ SR a RÚVZ v SR sú uvedené v jednotlivých blokoch odborných pracovísk a vo výročných správach www.uvzsr.sk

food_safety_day

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/WFSD/en/.


Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR.