EU HEALTHY GATEWAYS Tlačiť E-mail
Štvrtok, 30. máj 2019 12:05

Spoločná aktivita Pripravenosť a činnosti na miestach vstupu (prístavy, letiská a pozemné prechody) s akronymom HEALTHY GATEWAYS bola pripravená v rámci  Ročného pracovného programu 2017 a obdržala financovanie zo strany Európskej únie v rámci Tretieho zdravotníckeho programu (2014-2020). Celkovo 37 autorít (17 partnerov, 3 pridružené entity, 17 spolupracujúcich participantov) z 29 európskych krajín a Tchaiwanu participuje na konzorciu HEALTHY GATEWAYS Joint Action.

Do projektu Healthy Gateways je zapojený ako spolupracujúca inštitúcia aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Spoločná aktivita sa začala 1. mája 2018 (Grant Agreement Number: 801493) a potrvá po dobu 36 mesiacov.

EU HEALTHY GATEWAYS Joint Action má za cieľ podporiť spoluprácu a koordinovanú činnosť členských štátov na zlepšenie ich kapacít pripravenosti a odpovede na miestach vstupu. To zahŕňa prístavy, letiská a pozemné prechody v prevencii a boji pri cezhraničných zdravotných hrozbách zo sektoru dopravy.

Joint Action vypracuje usmernenia a katalógy najlepšej praxe a validované akčné plány pre implementáciu zdravotníckymi autoritami členského štátu na operačnej úrovni na úseku dopravy, zahŕňajúc všetky druhy zdravotných hrozieb, komunikáciu rizika,  pokyny pre manažment udalosti verejného zdravia a plánovanie pre prípady mimoriadnych udalostí.

Aktivita tiež podporí rýchlu výmenu informácií v prípade cezhraničných zdravotných rizík za využitia elektronických prostriedkov cez vytvorené komunikačné siete pre miesta vstupu. 

Online a prezenčný tréning k plánovaniu pre mimoriadne udalosti a manažment udalostí (v dôsledku infekcií, vektorov, chemických, environmentálnych a iných príčin) na miestach vstupu bude vykonávaný na európskej, národnej a miestnej úrovni a Joint Action tiež podporí výkon hygienických inšpekcií na lodiach a lietadlách.

V prípade budúcich mimoriadnych situácií vo verejnom zdraví medzinárodného významu (PHEIC), Joint Action sa posunie zo svojho inter-epidemického módu do mimoriadneho módu, za účelom podpory koherentnej odpovede členských štátov podľa Rozhodnutia č. 1082/2013/EU a implementácie dočasných WHO odporučení podľa Medzinárodných zdravotných predpisov.

Joint Action zlepší koordinované medzisektorové činnosti na kontrolu prenosu infekčnej choroby a možných vektorov pre patogény pri pozemnej doprave, na lodiach a v lietadlách v prípade vážnej cezhraničnej zdravotnej hrozby ovplyvňujúcej alebo pochádzajúcej zo sektoru dopravy.

EU Healthy Gateways (pdf)