ÚVZ SR: Predstavitelia verejného zdravotníctva krajín V4 rokovali o aktuálnych problematikách v rámci očkovania ako aj dozoru nad kvalitou pitnej vody PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 07. máj 2019 09:10

v4_2019_smallSlovenská republika bola tento rok hosťujúcou krajinou stretnutia Hlavných hygienikov krajín Vyšehradskej skupiny. Poprední predstavitelia verejného zdravotníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska diskutovali v dňoch 16. – 17. apríla 2019 vo Vysokých Tatrách na viacero aktuálnych tém z oblasti verejného zdravotníctva a zhodli sa na dôležitosti spolupráce a spájania síl.

Verejné zdravotníctvo čaká v najbližšom období viacero výzviev. Mimoriadne aktuálnymi sú pre krajiny V4 témy zabezpečenia a udržania dostatočnej zaočkovanosti populácie v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v Európe ako aj oblasť dozoru nad kvalitou pitnej vody.

„Stretnutie potvrdilo, že nastolené široké problematiky sú mimoriadne aktuálne a prioritné pre všetky zúčastnené krajiny. Z diskusií vyplynula snaha a potreba spolupráce s cieľom prevencie a zlepšenia zdravotného stavu našich občanov. Stretnutie rovnako naznačilo naše smerovania na národnej pôde a poukázalo na fakt, že legislatívne i sociálne rámce fungovania verejného zdravotníctva je potrebné vzhľadom na vývoj spoločnosti neustále aktualizovať. Naše stretnutie v rámci krajín V4 prinieslo zaujímavé informácie a podnetné porovnania," uviedol Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

V problematike očkovania sa krajiny V4 zhodli v potrebe zabezpečovania zaočkovanosti nad úroveň 95% z dôvodu kolektívnej ochrany populácie pred šírením závažných infekčných ochorení. Potvrdili, že súčasná epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v krajinách EÚ i mimo nej si vyžaduje nielen snahu intenzívne pokračovať v dôslednom plnení národných imunizačných programov a preventívnych protiepidemických opatrení, ale i aktívne reagovať na čoraz väčšiu váhavosť a nedôveru v očkovanie zo strany rodičov ako aj na stupňujúce antivakcinačné aktivity prostredníctvom efektívne zvolených nástrojov. Účastníci stretnutia deklarovali aj pozorný monitoring výskytu osýpok v okolitých krajinách z dôvodu ich možného importu - s cieľom nielen reagovať okamžitým následným prijímaním protiepidemických opatrení, ale aj nastavením a plnením preventívnych opatrení.

Z hľadiska výskytu tuberkulózy sa krajiny V4 zhodli na hrozbe výskytu tohto ochorenia, a to najmä z pohľadu cezhraničnej migrácie obyvateľstva. Poprední predstavitelia diskutovali aj o vakcínach proti tuberkulóze, postupoch pri zabezpečovaní BCG vakcinácie, o systéme očkovania BCG vakcínou a nežiaducich účinkoch tejto vakcinácie. Na stretnutí sa zdôraznila opodstatnenosť v podobe nielen povinného očkovania vybraných skupín populácie proti tuberkulóze, ale aj ich edukácia popularizovanou formou prostredníctvom príslušných asistentov zdravia.

„Ako významný nástroj v boji proti výskytu a šíreniu tuberkulózy sa podľa skúseností SR javí úzka spolupráca medzi zainteresovanými stranami zapojenými do kontroly TBC na rôznych úrovniach systému zdravotníctva, systematicky organizovaná a komplexná komunikácia medzi praktickými lekármi, špecialistami a ambulanciami. V rámci liečby ide o podporu dodržiavania univerzálneho prístupu k službám TBC pre všetkých pacientov a ako mimoriadne efektívny krok sa ukázala edukácia asistentov zdravia, ktorí sú aktívni priamo v rizikových oblastiach," povedal Ivan Solovič, expert Svetovej zdravotníckej organizácie pre tuberkulózu a primár I. oddelenia pneumológie a ftizeológie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie.

V rámci témy dozoru nad kvalitou pitnej vody si poprední predstavitelia krajín V4 vymenili názory z pohľadu nového návrhu smernice pre vodu na ľudskú spotrebu, a to na nové požiadavky na monitorovanie celého systému dodávky pitnej vody od zdroja vo vodnom útvare až po odberné miesto u spotrebiteľa. Ide napríklad o analýzu rizík, návrh na úpravu parametrov a materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou, nové požiadavky na prístup verejnosti k aktuálnym informáciám o pitnej vode. Predstavitelia krajín V4 sa bližšie zaoberali aj témou efektivity ochrany verejného zdravia z pohľadu vypracovania odporúčaní.

Hlavní predstavitelia delegácií krajín V4:

• Eva Gottvaldová, hlavná hygienička Českej republiky
• Galgóczi Ágnes, expertka odboru epidemiológie a kontroly infekcií, v zastúpení hlavnej hygieničky Maďarska
• Grzegorz Hudzik, zástupca hlavného hygienika Poľska
• Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Referát komunikačný ÚVZ SR

 

v4_2019_big

Posledná úprava Utorok, 07. máj 2019 09:18