Projekt OP EVS Tlačiť E-mail
Utorok, 09. apríl 2019 12:48


op_evs

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva  v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)

Názov a sídlo prijímateľa:

Úrad verejného zdravotníctva SR,

Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava

Názov projektu:  

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Miesto realizácie projektu:

celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP:

3 944 112,05 EUROpis projektu


Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR chce realizáciou národného projektu zlepšiť,  zefektívniť a zjednodušiť procesy fungovania verejného zdravotníctva a zaviesť nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR. Cieľom je dosiahnuť nasledujúce priority:

  • znížiť administratívnu náročnosť práce pomocou elektronizácie procesov (kompletná elektronizácia celého procesu štátneho zdravotného dozoru, eliminácia zbytočných krokov pre zamestnancov ako i subjektov dozoru prostredníctvom opatrení optimalizácie a digitalizácie, zjednodušenie vydávania povolení a sústredenie sa na ex-post riešenie problémov),

  • znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov a občanov (elektronizácia a štandardizácia procesov a výstupných dokumentov - čím sa vytvorí jednoduchšia, komfortnejšia a transparentnejšia komunikácia s úradmi verejného zdravotníctva)

  • zvýšiť transparentnosť, kvalitu a dostupnosť poskytovaných údajov (vytvorenie otvoreného, transparentného a inovatívneho verejného zdravotníctva, podpora otvoreného publikovania informácií),

  • znížiť záťaž z prostredia a zlepšiť stav regulovaného prostredia (využívanie dát a inteligentných nástrojov pri výkone úloh verejného zdravotníctva, lepšia efektivita monitoringu, vyššia transparentnosť a efektívnosť verejnej kontroly),

  • na základe realizovaných aktivít projektu zvýšiť zdravotné uvedomenie populácie a znížiť výskyt ochorení v populácii


Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom aktivít:

  • digitalizácia procesov (vďaka digitalizácií budú údaje spracované rýchlo a hodnoverne pre ďalšie použitie – projekt OP EVS prinesie podklady a podnety na digitalizáciu, ktoré budú premietnuté do realizácie projektu Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (bude realizovaný Úradom verejného zdravotníctva SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra).

  • nové interaktívne služby: zmení sa spôsob komunikácie s klientmi s cieľom znížiť administratívnu záťaž,

  • optimalizácia riadenia verejného zdravotníctva: organizačná štruktúra, ktorá podporí zdieľanie údajov s verejnou správou a proaktívne riešenie problémov,

  • údaje sa budú transparentne zverejňovať: kvalitné údaje (merané indikátory, výsledky kontrol) budú publikované vo formáte otvorených údajov, čo výrazne zvýši tlak na kvalitu verejného zdravotníctva,

  • zmení sa spôsob práce - lepšie využívanie dát pre plánovanie kontrol a preventívne opatrenia, zavedenie nových postupov práce vo verejnom zdravotníctve podľa najlepších skúseností zo zahraničia, zavádzanie inovatívnych postupov založených na najlepších vedeckých poznatkoch  s dôrazom na výskum.


ÚVZ SR je hlavným realizátorom národného projektu. Podľa platnej legislatívy je ÚVZ SR kľúčovou inštitúciou, ktorá uskutočňuje výkon verejného zdravotníctva SR – má dostatočné kapacity, aby navrhovaný projekt úspešne realizoval. Do projektu bude vstupovať aj partner – Národné centrum zdravotníckych informácií, pričom jeho úlohou je hlavne zabezpečiť komunikáciu s vybranými používateľmi údajov verejného zdravotníctva a vybraných služieb verejného zdravotníctva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na
www.reformuj.skZačiatok projektu:   01. 01. 2019

Koniec projektu:   31. 12. 2021

Kód projektu:   314011U037