Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3691
Počet zobrazení obsahu : 21335217
ÚVZ SR: Čo by ste mali vedieť o zotavovacích podujatiach PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 28. január 2019 10:12

boy-1835416_1280Chystá sa vaše dieťa na lyžiarsky výcvik, snowboardový kurz alebo iné zimné zotavovacie podujatie? Ochranu jeho zdravia a bezpečnosť musí zabezpečiť organizátor, povinnosti však majú aj rodičia.

Povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí upravuje § 26, ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ,,Organizátor musí najmenej 30 dní pred začiatkom konania písomne požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) o posúdenie zotavovacieho podujatia. Žiadosť adresuje RÚVZ buď podľa miesta kde sa podujatie uskutoční, alebo, ak je putovné, podľa miesta jeho začiatku," hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia musí byť uvedený názov akcie, pre koho je určená, opis činnosti, presný názov a adresa rekreačného zariadenia, kde sa bude konať. Ak podujatie organizuje škola, musí ju podpísať riaditeľ, resp. štatutár školy.

Prísne podmienky aj pre stravovanie
Zotavovacie podujatie sa môže uskutočniť len v zariadení, ktoré spĺňa hygienické požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a prevádzku. ,,Jednou z nevyhnutných podmienok uskutočnenia podujatia je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti odborne spôsobilými osobami. V zariadení musí byť lekárnička prvej pomoci a zabezpečená starostlivosť lekára dostupného z miesta konania podujatia. Dôležitou súčasťou zotavovacieho podujatia je zdravotne neškodná a výživovo hodnotná strava, organizátor ju musí zabezpečiť s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž detí," prízvukuje docentka Jana Hamade.

Ak dieťa počas pobytu ochorie, dostane sa do kontaktu s prenosným ochorením, prípadne utrpí úraz, musí o tom organizátor informovať zákonného zástupcu dieťaťa. Okrem týchto povinností musí i viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od jeho skončenia.

Odborníci z RÚVZ kontrolujú v rámci štátneho zdravotného dozoru, prípadne počas cielených kontrol všetky povinnosti, ktoré organizátorom vyplývajú zo zákona. ,,Ak zistia závažné nedostatky, napríklad že zariadenie nespĺňa hygienické požiadavky v zmysle legislatívy na tento typ zariadení, prípadne nie je k dispozícii pitná voda, alebo zabezpečený zdravotník, rozhodnutie o konaní zotavovacieho podujatia nevydajú, " hovorí doktorka Jana Hamade.

Počas kontrol v minulosti zaznamenali hygienici aj prípady, kedy organizátor nepožiadal príslušný RÚVZ o posúdenie zotavovacieho zariadenia. Najčastejšie nedostatky našli v prevádzkovej hygiene, ako aj chýbajúce vzorky hotových jedál na kontrolu. Našli sa aj organizátori, ktorí nezabezpečili potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti detí na pobyt.

Aj rodičia majú povinnosti
Pobyt dieťaťa na zotavovacom podujatí znamená povinnosti aj pre rodičov. ,,Musia predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, alebo počas 14 dní pred odchodom na zotavovacie podujatie neprišlo do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo podozrivou z nákazy prenosným ochorením." Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z. „Okrem písomného vyhlásenia je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie, že dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve aj s ohľadom na charakter zotavovacieho podujatia. Pediater ho vydá najskôr mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia," vysvetľuje odborníčka. Súčasťou potvrdenia sú aj informácie o tom, aké lieky dieťa užíva a či si jeho zdravotný stav vyžaduje obmedzenie záťaže.

Nesmie chýbať kvalifikovaný zdravotník
Organizátor musí na zotavovacom podujatí zabezpečiť zdravotnú starostlivosť odborne spôsobilými osobami. Podľa zákona musí mať odborne spôsobilá osoba (zdravotník) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára. Zdravotník musí byť prítomný počas celého podujatia, od nástupu detí a ich prevzatia od rodičov až po ich odovzdanie po návrate.

Podnety prešetria
Ak rodičia počas zotavovacieho pobytu zistia, resp. sa dozvedia o porušení zákona, alebo o nejakom probléme, môžu sa s podnetom telefonicky, prípadne písomne alebo elektronickou formou obrátiť na RÚVZ. V závislosti od konkrétnych okolností a epidemiologickej situácie môže RÚVZ rozhodnúť o ukončení podujatia.

Čo dať do batožiny na lyžovačku

- Dieťaťu zabaľte viacero tenkých, funkčných vrstiev odevov. Najvhodnejšia je termobielizeň – tielka, tričká s dlhým rukávom a spodky. Udržia správnu teplotu, odvádzajú pot a rýchlo schnú. Lyžiarske nohavice, bunda, alebo overal by mali byť priedušné a vodotesné. Okrem spodnej bielizne bude potrebovať aj viac párov teplých ponožiek a podkolienok, nezaobíde sa bez lyžiarskych rukavíc, čiapky a šálu. Pre deti do 15 rokov je pri lyžovaní povinná prilba.
- Učiteľovi je potrebné oznámiť, aké lieky dieťa užíva, pribaľte mu niekoľko obväzov, leukoplast a základné lieky na nevoľnosť, nádchu, bolesť či horúčku. Nezabudnite na opaľovací krém s dostatočne vysokým ochranným faktorom.

 

Odbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR