Prevencia ako výsledok spolupráce Tlačiť E-mail
Streda, 16. január 2019 13:40

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so samosprávnymi krajmi organizovali v súvislosti s plnením Národného programu podpory zdravia a dodržiavaním zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2018 vzdelávacie semináre pre majiteľov zariadení spoločného stravovania a študentov obchodných a hotelových akadémií. Cieľom tejto aktivity bolo informovať podnikateľov a pracovníkov v obchode a službách, že prostredníctvom dodržiavania zákonov a presadzovania zásad zdravého životného štýlu, ktoré sa týkajú ich profesionálnej práce, majú možnosť pozitívne ovplyvniť svojich zákazníkov a pomôcť im pri formovaní životného štýlu v prospech ich zdravia. Poslucháči mali možnosť získať informácie týkajúce sa zlepšenia kontroly veku osôb kupujúcich tabakové výrobky, zlepšenia bezpečnosti potravín a pokrmov, prevencie nadváhy a obezity.

Aby sme mohli spoločne rozvíjať tému prevencie ešte intenzívnejšie, Úrad verejného zdravotníctva  v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom organizujú 5. februára 2019 workshop s názvom Zdravý životný štýl sa nás týka. Cieľom podujatia je  informovanie odbornej verejnosti o dôležitosti vytvárania opatrení zameraných na podporu zdravého životného štýlu v súčinnosti so štátom, samosprávou, tretím sektorom a obyvateľstvom. Cieľom je tiež vytvorenie podmienok pre aktivity vedúce k prevencii ochorení obyvateľstva a znižovaniu ich rizikového správania k vlastnému zdraviu. Sme presvedčení, že odborná diskusia spojená a príkladmi výsledkov dobrej praxe je jednou z ciest, ktorá bude nástrojom inšpirácie zúčastneným stranám pre budovanie aktívneho vzťahu obyvateľstva k svojmu zdraviu.