Usmernenie EK - Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie („EÚ“) a predpisy EÚ v oblasti kozmetických výrobkov Tlačiť E-mail

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z EÚ podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii („vystúpenie“). To znamená, že pokiaľ ratifikovaná dohoda o vystúpení neustanoví iný dátum, prestanú od 30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) platiť pre Spojené kráľovstvo všetky základné a sekundárne právne predpisy EÚ a Spojené kráľovstvo sa stane "treťou krajinou".

Príprava na vystúpenie sa netýka len orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj súkromného sektora.

Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah dohody o vystúpení, sa všetkým zainteresovaným osobám, najmä však hospodárskym subjektom pripomínajú právne dôsledky, ktoré je potrebné brať do úvahy, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.

S výhradou prechodného obdobia stanoveného v návrhu dohody o vystúpení sa predpisy EÚ v oblasti kozmetických výrobkov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch („nariadenie 1223/2009), od dátumu vystúpenia na Spojené kráľovstvo už nebudú vzťahovať. To bude mať pre kozmetické výrobky umiestnené na trhu EÚ po dátume vystúpenia tieto dôsledky:


ZODPOVEDNÁ OSOBA

Podľa článku 4 nariadenia 1223/2009 musia mať kozmetické výrobky uvedené na trh  EÚ určenú právnickú alebo fyzickú osobu so sídlom v EÚ ako zodpovednú osobu. Zodpovedné osoby musia zabezpečiť dodržiavanie príslušných povinností stanovených v článku 5 nariadenia 1223/2009.

Podľa článku 4 ods. 3 nariadenia 1223/2009 zodpovednou osobou pre kozmetické výrobky vyrobené v EÚ je výrobca, alebo iná osoba so sídlom v EÚ, ktorú výrobca písomne určí a táto osoba splnomocnenie písomne prijme.

Podľa článku 4 ods. 5 nariadenia 1223/2009 zodpovednou osobou pre kozmetické výrobky dovážané do EÚ z tretej krajiny sa stáva  dovozca so sídlom v EÚ alebo iná osoba so sídlom v EÚ, ktorú dovozca písomne určí a táto osoba splnomocnenie písomne prijme.
Od dátumu vystúpenia nemôžu mať zodpovedné osoby sídlo v Spojenom kráľovstve, presnejšie:

  • Ak sa kozmetický výrobok vyrába v Spojenom kráľovstve, dovozca so sídlom v EÚ-27 sa stane zodpovednou osobou,  alebo môže na základe písomného poverenia určiť inú osobu so sídlom v EÚ-27, ktorá bude zodpovednou osobou a táto osoba poverenie písomne prijme.

  • To isté platí, ak sa kozmetický výrobok vyrába v inej tretej krajine, dovezie sa do Spojeného kráľovstva a následne do EÚ-27.

Ak má v súčasnosti zodpovedná osoba poverená výrobcom alebo dovozcom so sídlom v EÚ-27 sídlo v Spojenom kráľovstve, tento výrobca alebo dovozca musí ku dnu vystúpenia určiť novú zodpovednú osobu so sídlom v EÚ-27.


NOTIFIKÁCIA NA CPNP

Podľa článku 13 ods. 1 nariadenia 1223/2009 musí  zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh EÚ elektronicky oznámiť Komisii zoznam informácií týkajúcich sa kozmetického výrobku prostredníctvom oznámenia na portáli CPNP.

Od dátumu vystúpenia bude nová zodpovedná osoba so sídlom v EÚ-27 povinná  pred umiestnením kozmetického výrobku na trh EÚ-27 oznámiť výrobok na CPNP.

Pokiaľ ide o existujúce oznámenia na CPNP podané zodpovednou osobou so sídlom v Spojenom kráľovstve pred dátumom vystúpenia, Komisia na CPNP ponúka novej zodpovednej osobe možnosť prenosu oznámenia podaného zodpovednou osobou so sídlom v Spojenom kráľovstve. Zodpovedná osoba so sídlom v Spojenom kráľovstve teda môže postúpiť existujúce oznámenie budúcej zodpovednej osobe so sídlom v EÚ-27. Táto zodpovedná osoba v EÚ-27 bude potom môcť upraviť oznámenie a doplniť ho pridaním vlastných požadovaných informácií, ako napríklad meno a adresa zodpovednej osoby (článok 13 ods. 1 písm. b) nariadenia 1223/2009) a nové označovanie (článok 13 ods. 2 nariadenia 1223/2009, pozri aj oddiel 4 tohto usmernenia). Tento prenos údajov v systéme CPNP je však možný iba do dátumu vystúpenia, lebo od dátumu vystúpenia už nebude bývalá zodpovedná osoba so sídlom v Spojenom kráľovstve mať prístup na CPNP.

Nové zodpovedné osoby so sídlom v EÚ-27 môžu už pred dátumom vystúpenia uviesť, že kozmetické výrobky vyrobené v Spojenom kráľovstve budú odo dňa vystúpenia dovážané do EÚ-27 zo Spojeného kráľovstva ako krajiny pôvodu.


INFORMAČNÁ ZLOŽKA O VÝROBKU (PIF)

Podľa článku 11 nariadenia 1223/2009 po uvedení kozmetického výrobku na trh EÚ, zodpovedná osoba musí uchovávať informačnú zložku o výrobku (PIF) počas desiatich rokov.
PIF musí byť ľahko prístupná príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa PIF nachádza v elektronickej alebo inej forme, na adrese zodpovednej osoby uvedenej na obale kozmetického výrobku. Informácie v PIF musia byť k dispozícii v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný príslušnému orgánu členského štátu v EÚ.

Od dátumu vystúpenia musí byť PIF sprístupnená na adrese zodpovednej osoby so sídlom v EÚ-27 a prispôsobená jazykovým požiadavkám daného členského štátu.


OZNAČOVANIE
Podľa článku 19 nariadenia 1223/2009 je meno a adresa zodpovednej osoby povinný údaj v označení kozmetických výrobkov. Pre dovezené kozmetické výrobky sa musí uviesť aj krajina pôvodu.

Od dátumu vystúpenia budú kozmetické výrobky vyrobené v Spojenom kráľovstve a uvedené na trh v EÚ-27 kozmetickými výrobkami dovážanými do EÚ-27 z tretej krajiny. Pre tieto dovezené kozmetické výrobky bude potrebné uvádzať krajinu pôvodu.Bratislava 8. 1. 2019

Preložila: Helena Kohútová, ÚVZ SR