Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3608
Počet zobrazení obsahu : 20896328
Aktuálny zoznam výnimiek v Slovenskej republike na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody Tlačiť E-mail
Utorok, 20. október 2020 11:36

Požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré sú povinné dodržiavať všetky členské štáty Európskej únie, ustanovuje Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len „Smernica“), ktorá je na Slovensku implementovaná zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“).


Smernica i platné národné predpisy umožňujú v niektorých prípadoch povoliť pre zásobovanie obyvateľov i vodu, ktorá v niektorom z ukazovateľov nespĺňa limity určené na kvalitu pitnej vody. Výnimky na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody (ďalej len „výnimky“) je možno povoliť iba v prípadoch, keď zásobovanie nie je možné zabezpečiť inak a nie je ohrozené zdravie ľudí. O výnimkách v oblastiach, ktoré zásobujú viac ako 5 000 obyvateľov, je povinná Slovenská republika informovať aj Európsku komisiu.


Výnimky povoľuje na základe žiadosti dodávateľov pitnej vody príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Žiadosť musí obsahovať hodnotenie zdravotného rizika, ktorý vypracuje odborne spôsobilá osoba na hodnotenie rizík zo životného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. ako i návrh rozsahu výnimky, jej odôvodnenie a program monitorovania vrátane nápravných opatrení.  


Orgány verejného zdravotníctva môžu povoliť pre jeden prípad najviac tri výnimky, každú v trvaní najviac na tri roky. Prvú a druhú výnimku povoľujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Po uplynutí prvej výnimky môže byť povolená v odôvodnených prípadoch druhá výnimka. O druhej výnimke je povinná Slovenská republika prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky informovať Európsku komisiu. Súčasťou informácie musí byť jej odôvodnenie a výsledky kontroly kvality pitnej vody, vykonávanej v oblasti platnosti prvej výnimky. Tretiu výnimku môže povoliť iba Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a to len výnimočne a po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie. Pred uplynutím platnosti každej výnimky sa vykonáva kontrola s cieľom preukázať zlepšenie kvality pitnej vody.


V súčasnosti nie je u nás v platnosti žiadna výnimka pre veľké zásobované oblasti, v ktorých je množstvo zásobovanej vody v priemere 1 000 m3/deň alebo zásobujú viac ako 5 000 obyvateľov.


V platnosti sú 3 výnimky pre malé zásobované oblasti, v ktorých je množstvo zásobovanej vody v priemere menšie ako 1 000 m3/deň alebo zásobujú menej ako 5 000 obyvateľov.


Prehľad výnimiek v malých zásobovaných oblastiach

 

Názov vodovodu

 

Dodávateľ pitnej vody

 

Počet zásobov.  obyvateľov

 

Nevyho-

vujúci ukazovateľ

 

Limit

podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z.

 

Limit podľa

výnimky

 

Časové obdobie výnimky

(od – do)

 

Poradie výnimky

 

Tachty

Karman s.r.o, 985 53 Mýtna 419

 

386

 

dusičnany

 

50 mg/l

 

80 mg/l

 

26.12.2019 – 25.12.2022

 

1.

 

Verejný vodovod Veľké Držkovce

 

Obec Veľké Držkovce

 

220

 

dusičnany

 

50 mg/l

 

72 mg/l

 

13.3.2020

-

13.3.2023

 

2.

Skupinový verejný vodovod Boliarov – Bačkovik - Kecerovce

 

WaK SERVIS, s. r. o.

 

2 725

 

arzén

 

0,01 mg/l

 

0,013 mg/l

 

12.10.2020 – 12.10.2023

 

2.

 


V Bratislave, máj 2021


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

* Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z.  z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“).