ÚVZ SR: Poradne zdravia navštívilo vlani tisíce ľudí, mnohým sme zachytili a mnohým znížili rizikové faktory vzniku ochorení Tlačiť E-mail
Utorok, 04. december 2018 12:21

FotoSidlaRUVZĽudia so záujmom o prevenciu a zdravý životný štýl majú možnosť pravidelne a bezplatne navštevovať 37 Poradní zdravia, ktoré sú zriadené pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) po celom Slovensku (RÚVZ so sídlom v Bratislave má zriadené 2 poradne).

Pracujú v nich kvalifikovaní odborníci, ktorí návštevníkovi vykonajú základné vyšetrenia a na základe ich výsledkov odporučia optimálne zmeny v spôsobe života, najmä v stravovaní a pohybovej aktivite. Kontrolné návštevy vrátane individuálneho poradenstva sú rovnako bezplatné. Základné poradne začali postupne vznikať od roku 1993.


„Zámerom poradenských centier je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie,
 poznávanie zdravotných rizík  a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických chorôb, najmä srdcovocievnych, ako je vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhodaChoroby srdca a ciev v súčasnosti ohrozujú aj osoby v produktívnom veku. Naše poradne zdravie sú zamerané na prevenciu a určené pre ľudí, ktorí sú motivovaní záujmom o svoje zdravie a chcú predísť chronickým ochoreniam,“ vysvetlil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.


Základné Poradne zdravia sú určené najmä osobám v strednom prípadne v staršom veku, poskytujú primárnu prevenciu. V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu na potrebu ďalších vyšetrení, osobe je odporučená návšteva svojho praktického lekára – sekundárna prevencia. „Spoluprácu medzi Poradňami zdravia a všeobecnými lekármi pre dospelých považujem za mimoriadne dôležitú, keďže vďaka nej vzniká vyššia šanca záchytu ľudí s najhlavnejšími rizikovými faktormi vzniku srdcovo-cievnych ochorení“ povedal Ján Mikas.


Poradne zdravia sledujú hlavné rizikové faktory

Poradenstvo v Poradni zdravia pozostáva z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10 minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie telesnej výšky, hmotnosti. V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené) či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.


Osem krajských Poradní zdravia zisťuje od júla tohto roka i riziko atriálnej fibrilácie – chvenia predsiení srdca.
 Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu a zároveň hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zistenie atriálnej fibrilácie a liečba pomáha znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky až o 68%. Od júla 2018 sme v Poradniach zdravia zachytili riziko atriálnej fibrilácie približne u 20 osôb.


Takmer 70% ľudí nepoznalo hodnotu svojho krvného tlaku

Minulý rok vyšetrili priamo v základných Poradniach zdravia takmer 10.000 ľudí - približne 6000 osôb navštívilo poradňu prvýkrát a na opakovanú kontrolu prišlo cca. 4000 ľudí.

Z celkového počtu tzv. prvovyšetrených osôb takmer 70% nepoznalo hodnotu svojho krvného tlaku. Pritom vysoký krvný tlak v pásme hypertenzie zistili v základných Poradniach zdravia približne v 30 percentách prvovyšetrených ľudí. Vyšší krvný tlak pri prvej návšteve bol zistený najmä mužom v produktívnom veku. Ako problémová sa u prvovyšetrených ľudí ukázala i hladina celkového cholesterolu, zvýšenú ju malo takmer 44%, zväčša ženy.

V roku 2017 vo všetkých poradniach zdravia v SR vrátane špecializovaných vykonali kvalifikovaní pracovníci viac ako 182.500 výkonov.

Približne 18% ľudí prestalo po návšteve nadstavbovej poradne fajčiť alebo znížilo počet vyfajčených cigariet, cca. 16% si zlepšilo stravovanie.


„Poradenskou činnosťou Poradní zdravia, samotným záujmom ľudí o svoje zdravie a opakovanými kontrolnými vyšetreniami sa nám u väčšiny osôb podarilo znížiť hodnoty sledovaných parametrov, ktoré boli vyššie ako norma. Pokles celkového cholesterolu sme zaznamenali u 33% ľudí,  systolický krvný tlak klesol u 33% a diastolický u 35% percent osôb, to sú výborné výsledky,“ 
zdôraznil Ján Mikas.


Hlavný hygienik vníma za pozitívum i fakt, že 65% prvovyšetrených boli absolútnymi nefajčiarmi. „Aj tento údaj vnímam ako signál, že zdravotno-edukačné aktivity úradov verejného zdravotníctva pre občanov, činnosť odborníkov a lekárov v poradenských a liečebných centrách ako aj nastavená legislatíva týkajúca sa protifajčiarskej politiky sú optimálne a prinášajú priaznivé výsledky,“ povedal Ján Mikas.


Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva realizujú počas roka aj tzv. výjazdové mobilné Poradne zdravia, teda v teréne, mimo sídla RÚVZ. Počas minulého roka sme v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., (VŠZP) zrealizovali cca. 80 mobilných výjazdov poradní zdravia, počas ktorých bolo vyšetrených takmer 8 000 osôb (firmy, personál ZŠ, MŠ, študenti SŠ, VŠ, seniori, kluby dôchodcov, obecné úrady, atď).


Pomôžu aj nadstavbové poradne

Vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva poskytujú verejnosti aj rozšírené špecifikum vyšetrení. Na Slovensku poskytuje cielenú individuálnu starostlivosť 10 druhov nadstavbových poradní. Medzi najnavštevovanejšie patria Poradňa pre zdravú výživu; Poradňa pre odvykanie od fajčenia a Poradňa očkovania.


Poradňa očkovania

Poradňa očkovania sa nachádza pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a poskytuje rodičom poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí v zmysle očkovacieho kalendára. Cieľom je oboznámiť rodičov o význame povinného očkovania ako aj o riziká vzniku preventabilných ochorení v prípade, ak by sa rodičia rozhodli nezaočkovať svoje dieťa dieťaťu. Odborníci z oblasti epidemiológie ponúkajú aj poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia a v problematike odporúčaného očkovania.


Poradňa pre odvykanie od fajčenia

Fajčiarom poskytuje aktívnu akútnu pomoc, podchytáva ľudí vo fáze rozhodovania sa a v abstinenčnej kríze. V rámci individuálneho a skupinového poradenstva kvalifikovaní odborníci vysvetľujú možnosti skoncovania s cigaretami, poskytujú tréningy pevnej vôle, uskutočňujú vyšetrenia smokerlyzerom či spirometriu, dohliadajú aj na niektoré antropometrické parametre (podiel telesného tuku, BMI, obvodu pása, atď.) Poradňa pre odvykanie od fajčenia je zriadená:

-     Banskobystrický kraj: BB, LC, VK, ZV

-     Žilinský kraj: LM, MT,ZA

-     Trenčiansky kraj: PB,PD

-     Trnavský kraj: TT, GA, SE

-     Nitriansky kraj: KN,LV, NR

-     Prešovský kraj: SL,P,PO,VT

-     Košický kraj: TV, RV,SNV, KE


Poradňa pre zdravú výživu

Návštevníkom vypracuje podrobnú analýzu stravovacích zvyklostí (údaje z jedálnička spracúva špecializovaný softvér) a vytvorí výživový plán lepšieho stravovania s prihliadnutím na deficit alebo prebytok jednotlivých nutrientov. Poradenstvo v oblasti zdravej výživy je veľmi podrobne poskytované aj všetkým klientom základných Poradní zdravia. Poradňa pre zdravú výživu je zriadená:

-     Banskobystrický kraj: BB, LC, RS, VK, ZV

-     Žilinský kraj: LM, ZA, DK

-     Trenčiansky kraj: PD

-     Trnavský kraj: DS,TT, GA, SE

-     Nitriansky kraj: LV, NR

-     Prešovský kraj: BJ, SL, PP,PO,VT

-     Košický kraj: TV, RV,SNV, KE


Pri vybraných RÚVZ sú zriadené aj:

-     Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity

-     Poradňa pre problematiku HIV/AIDS

-     Poradňa pre HBsAg pozitívne rodiny

-     Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci

-     Poradňa pre deti, mládež a rodiny

-     Poradňa podpory psychického zdravia

-     Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK (krvného tlaku)Odbor podpory zdravia a Referát komunikačný