Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186594
Kontrola fajčenia zo strany RÚVZ podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2009 Tlačiť E-mail

Kontrolná kompetencia:

 

V súvislosti s prijatím zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon č. 377/2004 Z. z. ) orgány verejného zdravotníctva vykonávajú v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. (priestupky) kontrolu fajčenia v prevádzkach a zariadeniach, ktoré sú uvedené v § 7 ods. 1 písm. b) až i):

 

 • v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach,

 • v základných školách, na stredných školách, v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk, vo vysokých školách, v študentských domovoch,

 • v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, v kultúrnych zariadeniach,

 • v uzavretých športových zariadeniach,

 • v úradných budovách,

 • v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní,

 • v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách, v galériách,

 • v zariadeniach spoločného stravovania s výnimkou zariadení, ktoré sú podrobne uvedené v písmene h) (Treba počítať s prechodným obdobím pre podnikateľov na vybudovanie stavebne oddelených priestorov podľa čl. III. zákona s účinnosťou od 1. septembra 2009).

 • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 

Sankčné opatrenia (kompetencie v rámci ukladania sankčných opatrení RÚVZ v SR):

 

 1. Orgány verejného zdravotníctva ukladajú za priestupky priestupcovi pokutu v blokovom konaní do výšky 33,- EUR a v rámci prejednávania priestupku až do výšky 331,- EUR.

 2. Orgány verejného zdravotníctva podľa § 11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z.  uložia pokutu tomu, kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov v blokovom konaní do výšky 33,- EUR a v rámci prejednávania priestupku až do výšky 497,- EUR.

 3. Orgány verejného zdravotníctva podľa § 10 ods. 7 zákona č. 377/2004 Z. z.  uložia pokutu od 331,- EUR do 3 319 EUR fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i) zákona č. 377/2004 Z. z..

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 377/2004 Z. z. orgány verejného zdravotníctva prejednávajú aj priestupky, ak fyzická osoba umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov.