Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3558
Počet zobrazení obsahu : 20526362
ÚVZ SR: Sanácia objektu tzv. umelý kopec na sídlisku Slnečnice v Bratislave - Petržalka – zrealizované kroky Tlačiť E-mail
Štvrtok, 22. november 2018 15:19

Úrad verejného zdravotníctva SR zaznamenal viaceré podnety zo strany obyvateľov sídliska Slnečnice (Bratislava - Petržalka, ulice Žltá, Béžová, Azúrová), ktorí sa informujú na konanie, resp. postup orgánov verejného zdravotníctva v rámci problematiky odstraňovania navážkového valu v Bratislave, tzv. umelého kopca na sídlisku Slnečnice v Bratislave – Petržalka.
 

Orgány verejného zdravotníctva - Úrad verejného zdravotníctva SR a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva poskytli súčinnosť v predmetnej veci týkajúcej sa životného prostredia, ktorá môže súvisieť s ochranou zdravia ľudí:

-      r. 2017 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave  vydal záväzné stanovisko č. HŽP/4641/2017 zo dňa 25.01.2017 pre žiadateľa K.T. Plus, s.r.o., Bratislava  v zastúpení stavebníka Delta Construction Plus, s.r.o., Bratislava  k návrhu na územné konanie stavby „Bratislava, Petržalka - Južné Mesto, Odstránenie navážkového valu - 2. etapa“.

V záväznom stanovisku boli stanovené aj podmienky v prípade výskytu azbestocementového odpadu.
 

-      podmienky, týkajúce sa manipulácie s azbestom, boli včlenené do územného rozhodnutia mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 1958/2018-UKSP/Vč-11 zo dňa 06.06.2018 pod č. 74 – 77,
 

-      r. 2018 - Úrad verejného zdravotníctva SR a Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov, ktoré je súčasťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, poskytli súčinnosť v predmetnej veci Ministerstvu životného prostredia SR a Slovenskej inšpekcii životného prostredia, vykonaním meraní dňa 07. 11. 2018 na stanovenie anorganických vláknitých častíc v pevných vzorkách a v pôde. O výsledkoch vykonaných meraní Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov informovalo Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
 

Úrad verejného zdravotníctva SR zdôrazňuje, že z hľadiska ochrany zdravia nie je prípustné drvenie materiálov s obsahom azbestu a pri manipulácii s materiálmi s obsahom azbestu je nevyhnutné dodržiavať legislatívne požiadavky.
 

Ministerstvo životného prostredia SR je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva.

Konať v predmetnej veci je kompetentné Ministerstvo životného prostredia SR a jeho príslušné orgány, ako aj miestne príslušný okresný úrad.
 

Podľa avizovaných informácií, výsledky analýz Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sprístupní tak, ako to bude možné s ohľadom na prebiehajúci výkon kontroly, ale aj s ohľadom na všeobecný záujem SIŽP poskytnúť obyvateľom Bratislavy relevantné informácie. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky