Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106296
Konzultačný deň na ÚVZ SR: Odborníci diskutovali o meningokokových ochoreniach, salmonelózových nákazách a o problematike rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká Tlačiť E-mail
Streda, 21. november 2018 14:55

Odborníci z Národných referenčných centier (NRC) odboru lekárskej mikrobiológie ÚVZ SR – z NRC pre meningokoky, z NRC pre salmonelózy a z NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká prezentovali počas konzultačného dňa 6. novembra 2018 stovke účastníkov výsledky svojej činnosti i najnovšie odborné informácie. Účasť na podujatí bola hodnotená kreditmi SACCME, uznanými Slovenskou lekárskou komorou. 


NRC pre meningokoky
vykonáva komplexnú nadstavbovú diagnostiku a konfirmáciu kmeňov N. meningitidis izolovaných z invazívnych meningokokových ochorení (IMO), ako aj identifikáciu nosičských kmeňov na území Slovenskej republiky. Spolu s epidemiológmi komplexne mapuje situáciu a  vývoj IMO na Slovensku a porovnáva ich so situáciou v Európe a vo svete.


V rámci konzultačného dňa odzneli dve prednášky o situácii vo výskyte IMO na Slovensku za posledné štyri roky a tiež aktuálne informácie zo sveta – od RNDr. Anny Kružlíkovej z NRC pre meningokoky a MUDr. Miriamy Náglovej z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. ,,Prezentácia bola určená epidemiológom, klinickým mikrobiológom, infektológom, lekárom a ďalším odborníkom. Všetci dlhodobo spolupracujú s naším NRC, spoločne sa podieľame na komplexnej surveillance IMO,“ hovorí RNDr. Anna Kružlíková z NRC pre meningokoky. ,,Tieto ochorenia sa vyznačujú alarmujúcou úmrtnosťou, vyše 20 % pacientov má po prekonaní ochorenia závažné trvalé následky.“ Každý desiaty až pätnásty chorý  zomiera napriek okamžite podanej antibiotickej liečbe  a  intenzívnej starostlivosti.

Najrizikovejšou vekovou skupinou, s najvyššou úmrtnosťou, sú dojčatá a malé deti do štyroch rokov. V rámci ochorení malých detí výrazne dominuje séroskupina B, vyskytuje sa až v 80 percentách prípadov.

,,Od roku 2015 vzrastá v celej Európe výskyt meningokokových ochorení s atypickým klinickým obrazom, tzv. abdominálnou brušnou formou, pri ktorej môže dokonca úplne chýbať horúčka a ochorenie pripomína gastroenteritídu so silnými bolesťami brucha,“ upozorňuje RNDr. Anna Kružlíková. ,,Oneskorené zistenie diagnózy sa reflektuje do veľmi vysokej úmrtnosti. Ide o meningokoky  W135 - cc11.“


Od roku 2015 do novembra 2018

bolo v NRC pre meningokoky vyšetrených 2 429 vzoriek, 12-24% vzoriek z ochorení od 166  pacientov so suspektným IMO a 76-88% nosičských  vzoriek.

-    95 % všetkých vzoriek bolo pozitívnych na N. meningitidis, v 5%  sa nepotvrdila.

-    hlásených bolo 130 IMO, laboratórne potvrdených 110.

-    najvyššia chorobnosť bola v Prešovskom kraji, v okresoch Sabinov a Kežmarok.

-    najmenej ochorení bolo hlásených z Trenčianskeho kraja.

-    ochoreniami bolo postihnuté  viac mužské pohlavie (58%)  ako ženské (42%).

-    zomrelo 19 ľudí, z toho 16 boli malé deti.


Pribúdajú salmonelové nákazy z cestovateľských a chovateľských aktivít

NRC pre salmonelózy pôsobí ako integrujúce centrum pre laboratórny dohľad (surveillance) v diagnostike a typizácii salmonel a spolupracuje s oddeleniami epidemiológie. Salmonelózy sú komplexná problematika a na jej riešení sa podieľajú diagnostické laboratórne pracoviská, ktoré vyšetrujú vzorky od pacientov i laboratóriá mikrobiológie životného prostredia analyzujúce vzorky potravín a životného prostredia, ktoré môžu byť faktorom prenosu salmonelových nákaz. NRC pre salmonelózy monitoruje výskyt salmonel a cirkuláciu rôznych sérotypov salmonel v biologických materiáloch od pacientov, ako aj v  potravinách a v environmentálnych vzorkách vyšetrovaných na pracoviskách verejného zdravotníctva.

,,Konzultačný deň organizujeme každoročne pre pracovníkov laboratórií klinickej mikrobiológie na území Slovenskej republiky, oddelení epidemiológie a laboratórií mikrobiológie životného prostredia regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“ približuje MUDr. Dagmar Gavačová z NRC pre salmonelózy.

,,Kolegov oboznámime s novými poznatkami týkajúcimi sa výskytu rôznych sérotypov salmonel na území Slovenskej republiky, zistených prameňov (zdrojov) salmonelóz a faktorov, ktoré umožňujú vznik a prenos salmonelových nákaz. Vznik salmonelóz je podmienený nielen konzumáciou salmonelami  kontaminovaných známych druhov jedál zo slepačích vajec, ako sú napríklad v domácnosti pripravované majonézy, krémové zákusky s pridaním žĺtkov, domáca zmrzlina, tepelne nedostatočne spracované iné jedlá z vajec, ale aj  kontaminovanými nevarenými jedlami (šaláty), prípadne tepelne spracovanými jedlami, ktoré sa druhotne kontaminujú pri zanedbaní hygieny prípravy jedál,“ dodáva MUDr. Dagmar Gavačová.

Na vzniku salmonelóz majú vysoký podiel aj cestovateľské aktivity do exotických destinácií, ak cestovatelia nie sú informovaní o možnom riziku vyplývajúcom z konzumácie neznámych potravín, vrátane ovocia a vody, alebo riziko vedome bagatelizujú. ,, V posledných rokoch zaznamenávame aj výskyt nákaz, ktoré sú dôsledkom priameho alebo nepriameho kontaktu s exotickými zvieratami (korytnačky, jašterice, chameleóny, leguány) chovanými v domácnostiach, ale dostupnými aj na burzách, veľtrhoch, či kontaktných zoologických záhradách, alebo putovných výstavách. Doterajšia diagnostická prax potvrdzuje, že zvlášť vnímavé na vznik týchto nákaz sú deti vo veku od 0 do 5 rokov a deti mladšieho školského veku. Aby sa amatérski chovatelia, ich rodinní príslušníci, ale aj náhodní návštevníci, či predajcovia v špecializovaných predajniach dokázali chrániť pred rizikom nákazy, bol vydaný informačný leták, ktorý vznikol v spolupráci Národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) ustanoveným na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a NRC pre salmonelózy. Tento informačný leták obsahuje návody a opatrenia znižujúce riziko a zabraňujúce vzniku ochorení.“


Nepriaznivý vývoj rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká

NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká posudzuje, overuje, odporúča a pomáha aktualizovať metódy a postupy na stanovenie citlivosti mikroorganizmov na antibiotiká do laboratórnej praxe. Pravidelne aktualizuje celoštátnu databázu údajov o rezistencii mikroorganizmov na antibiotiká v Slovenskej republike, zabezpečuje poskytovanie národných údajov pre potreby európskej siete,  organizuje a vykonáva pravidelný systém národnej externej kontroly kvality laboratórneho stanovovania citlivosti (kruhové vzorky) pre laboratóriá klinickej mikrobiológie zaradené do siete zdravotníckych zariadení SR,  vykonáva expertíznu činnosť v hodnotení stavu a vývoja bakteriálnej rezistencie na antibiotiká u nás.

Hlavnou témou prednášky a diskusie bol pretrvávajúci nepriaznivý vývoj rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. ,,Na šírenie antimikrobiálnej rezistencie majú vplyv viaceré objektívne príčiny, či už ide o zastaralé zdravotnícke zariadenia, chýbajúce izolačné izby, nedostatok kvalifikovaného personálu, ale aj subjektívne príčiny, akými sú napríklad nedostatočné dodržiavanie hygienických režimov a nedoceňovanie klinickej mikrobiológie,“ hovorí docent MUDr. Milan Nikš, CSc., z NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Dôsledkom bývajú podľa neho nezriedka chýbajúce lokálne prehľady antibiotickej rezistencie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre racionálnu preskripciu antibiotík. Problematiku by mal koncepčne riešiť Národný akčný plán boja s antimikrobiálnou rezistenciou, ktorý pripravuje Ministerstvo zdravotníctva.Leták - Salmonelóza a exotické zvieratá
(pdf)
Letak_salmoneloza_exoticke_zvierata


20181106_091956_resized

20181106_101752_resized


NRC pre meningokoky ÚVZ SR, NRC pre salmonelózy ÚVZ SR, NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká ÚVZ SR

Referát komunikačný ÚVZ SR