Laboratóriá na stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe Tlačiť E-mail
Utorok, 20. november 2018 13:00

V § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ustanovené, že pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany je potrebná registrácia na stanovenie

b) obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na

1. prevenciu prenikania radónu do stavby,

2. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe.


V súčasnosti môžu stanovovať obsah prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe nasledujúce laboratóriá:


Laboratóriá úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike: 

Názov organizácie

Sídlo organizácie

Názov laboratória a kontakt

Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Odbor radiačnej ochrany

 

+421 2 49284402

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1

975 56 Banská Bystrica

Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením

 

+421 48 4367718

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1

040 11 Košice

Odbor ochrany zdravia pred žiarením

 

+421 55 7860176


 

Držitelia registrácie podľa § 25 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Názov organizácie

Sídlo organizácie

IČO/ IČ DPH

Číslo rozhodnutia/ Dátum vydania rozhodnutia

Doba platnosti rozhodnutia

Technický a zkúšební ústav stavební Praha, s.p.

Prosecká 811/76a

190 00 Praha 9

Prosek

Česká republika

00015679/CZ00015679

OOZPŽ/1178/2019

22.2.2019

Neurčitý čas

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám.6

814 99 Bratislava

00397865

OOZPŽ/2541/2019/M

29.1.2019

Neurčitý čas

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfě 336/9, 190 00Praha 9- Vysočany, Česká republika

27407551/ CZ27407551

OOZPŽ/9980/2020

26.2.2021

Neurčitý čas

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 2651/12
833 03 Bratislava

00165361

ORO/14780/2021

Neurčitý čas

 

Posledná úprava Štvrtok, 12. máj 2022 08:47