Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110289
Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov Tlačiť E-mail

Nové povinnosti v súvislosti s novelou zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov po prijatí NR SR 17. 2. 2009

 

Poskytovanie informácií

 1. Mení sa obsah správy, ktorú sú povinní výrobcovia, dovozcovia a distribútori predkladať Ministerstvu zdravotníctva SR v smere zjednodušenia a kompatibility s hláseniami z krajín EÚ.

 

Regulácia predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie

 1. Zákon upravuje podmienky aj na výrobky, ktoré neobsahujú tabak a sú určené na fajčenie (elektronická cigareta, bylinné cigarety...)

 2. Zakazuje sa predaj výrobkov, ktoré neobsahujú tabak a sú určené na fajčenie v predajniach potravín, v zdravotníckych zariadeniach, formou podomového a zásielkového predaja.

 3. Zakazuje sa predaja tabakových výrobkov z automatov.

 4. Úplne sa zakazuje sa predaj v školách, školských zariadeniach, študentských domovoch, v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, na vysokých školách.

 

Regulácia fajčenia na verejných miestach

 1. Zákaz fajčenia na verejných letiskách.

 2. Zákaz fajčenia vo všetkých dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy bez možnosti zriaďovania fajčiarskych vozňov.

 3. Zákaz fajčenia v areáloch zdravotníckych zariadení

 4. Zákaz fajčenia vo úradných budovách, v divadlách, kinách, v predajniach, na výstaviskách, múzeách a galériách.

 5. Zákaz fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia.

Na účely tohto zákona je zariadenie spoločného stravovania také zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Povinnosť sa nevzťahuje na bary, kde sa nevyrábajú, nepripravujú a nepodávajú pokrmy, respektíve jedlá.

 1. Zákaz fajčenia v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 

Informovanie verejnosti

 1. V priestoroch, kde je zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na akých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

 

Kontrola

 1. Kontrolu fajčenia na zastávkach verejnej dopravy budú vykonávať okrem obcí aj orgány Policajného zboru SR.

 

Sankcie

 1. Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe -podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie povinností zabezpečením oznamov pre verejnosť na zákaz fajčenia a zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

 2. Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe -podnikateľovi a právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia na verejných miestach v zmysle zákona okrem zastávok verejnej dopravy a prostriedkov verejnej dopravy.

 

V súvislosti s novými povinnosťami, ktoré vyplývajú z novely zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov po prijatí NR SR dňa 17. 2. 2009, ÚVZ SR upozorňuje na ich dôsledné dodržiavanie, ktoré chce dosiahnuť aj v rámci sprísnených  kontrol.